Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Houdka

f 124a

Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového sepsán tento statek, ku kterýmuž jest s[irotků] pět(!): Pavel, Zuzanna, Kateřina, Manda a Anka mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 8 Pavla Houdka 150 R.
Na vinohradě v Ležhoře Pavla Petrového 34 R.
Na druhým vinohradě v tejž hoře Pavla Škraby zuostává 20 R.
Summa všeho statku učiní 204 R.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mikulášovi n[ebožtíka] Vaňka Škřipového za grunt ostatních peněz 2 R 23 gr 4 1 den dáno.
Maři Čuchračce za vinohrad doplatiti se má ještě 12 R, placením od leta 1600 podli ourody po 2 R.
Dluhu do peněz sirotčích, což se z regimenu našlo 7 R 11 gr 6 den.
Janovi Houdkovi dluhu 1 R 15 gr dáno.
Summa všech dluhuo[v] 23 R 20 1 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo[v] k rozdělení 180 R 9 1 gr.
To dělíc na pět díluo[v], dostane se každému na díl jeho po 36 R 1 gr 6 den.
Restat 1 1 den.
f 124b
Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Pavel ten sobě dílu svého na gruntě, kterýž za 150 R koupil, srazil 36 R 1 gr 6 den. A tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 113 R 28 gr 1 den. Na to závdanku dáti má 10 R a platiti od letha 1600 po 5 R.
Pavel Petruo na díl Zuzanny manželky své přijal vinohrad v Ležhoře ve 34 R. Zuostává se jemu ještě dodati 2 R 1 gr
6 den.
Pavel Škrab přijal na díl Mandy manželky své vinohrad v Ležhoře za 20 R. Zuostává se jemu dodati 16 R 1 gr 6 den.
Kateřině, Morúsové ženě do Veliké, náleží dílu jejího 36 R 1 gr 6 den.
Ance, mateři těch sirotkuo, do Javorníka náleží dílu jejího 36 R 1 gr 6 den.
Summa toho, což se těm nápad[níkům] zdodávati má, učiní
90 R 7 gr 3 den.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Pavla závdanku za grunt 10 R.
Z toho dáno Janovi Houdkovi dluhu ost[atek] 1 R 15 gr.
Janovi Morúsovi na díl Kateřiny ženy jeho 15 gr.
Ance mateři na díl dáno 15 gr.
Maři Čuchračce za vinohrad dáno 2 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Pavla Houdka za grunt 5 R.
Z toho dáno Mikulášovi Škřipové[mu] za grunt ostatek dluhu 2 R 23 gr 4 1 den.
Písaři od statku dáno 2 R, má se ze všech dílů porážeti.
Ouřadu dluhu, což se našlo 6 gr 2 1 den.
f 125a
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Pavla Houdka za grunt 3 R.
Ty sou dány do peněz sirotčích míšených za dluh n[ebožtíka] otce jejich.
Pavel muž Zuzanin skoupil od Maře Čuchračky, což se jí z vinohradu z tohoto statku dopláceti mělo, summy 10 R za hotových peněz 3 1 R.
A tak týž Pavel bude ještě míti všeho bráti po Zuzaně ženě své i s koupenými penězi 12 R 1 gr 6 den.
Letha 1602 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Houdka za grunt 2 R.
Z toho dáno Zuzaně 1 R a Ance mateři 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany Pavel ut s[upr]a skoupil od Kateřiny sestry své předních peněz 15 R za hotových peněz
3 R. A tak nebude povinen platiti nežli po 3 R, až se skoupený peníze vyplní.
Od Pavla Houdka přijato za grunt 2 R.
Z toho dáno Pavlovi muži Zuzaniné[mu] skoupených od Čuchračky 1 R, Ance mateři též 1 R.
A skoupil od Mandy sestry své, což se jí tu ještě náleželo dílu jejího dodati 15 R 15 gr, za hotových 2 R 17 1 gr. A tak ona díl svůj vyzdvihla.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Houdkova za grunt 2 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R a Ance mateři 1 R.
Anna mateř zemřela a dílu po sobě zanechala mimo prvnější vybrání summy 32 R 9 gr. To připadlo na Pavla, Zuzannu, Mandu a Kateřinu dítky její, přijde na každého po 8 R 2 gr 2 den.
Pavel nahoře psaný ten sobě díl svůj na gruntě svým porazil těch 8 R 2 gr 2 den.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Jana Čambala za grunt 4 R 15 gr.
Ty přijali nápadníci mateřininy.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Jana Čambala za grunt 3 R.
Ty přijali nápad[níci] mateřininy.
Pavel, syn Martina Houdka, z těch 7 R 15 gr za ty 2 letha ut s[upr]a položených zároveň s sestrami svými bral toho nápadu čtvrtý díl po mateři, nešetříc toho, že se mu ten nápad na gruntě porazil. A tak povinen jest sestrám svým to zase navrátiti, totiž 1 R 26 gr 1 1 den.

f 125b
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Mathouše Zátopy za grunt zadrželých peněz za 2 letha přijato 4 R.
Téhož letha od Jana Hnátka položených na místě Mathouše Zátopy za grunt za rok přítomný přijato 2 R.
Z toho dáno Vítkovi Zálešákovi na díl Mandy manželky jeho
2 R.
Kateřině dáno 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Fridricha Lhotskýho, muže Zuzaninýho, dáno 2 R.
Podli bedlivého vyhledání našlo se, že Kateřině dílu jejího v tomto statku ještě náleží 18 R 3 gr 4 1 den.
Mandě 3 R 21 gr 6 den.
Zuzanně 12 R 19 gr 1 den.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova od Jana Zálešáka přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno Kateřině dílu 1 R, Vítkovi Zálešákovi na díl Mandy ženy jeho 1 R a na sirotky n[ebožtíka] Fridricha muže Zuzaninýho 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky od Martina Řehořčíka přijato 2 R.
Ty sou vydány Mandě, Vítkovi a s[irotkům] n[ebožtíka] Fridricha po 20 gr.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky od Martina Řehořščíka přijato za grunt ročních peněz 3 R.
Z toho dáno Kateřině 2 R a na sirotky n[ebožtíka] Fridricha muže Zuzaninýho dáno 1 R.