Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Vyležala

f 137a

K tomu statku jest sirotků 6: Jan, Matěj, Jíra, Kateřina, Anna, Manda a Barbora mateř sedmá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Grunt 36 s půl lánem roli a jiným hospodářstvím zaplacenej za summu 90 R.
Čtvrt vinohradu na Lipovsku v Slavkovské hoře zaplacená za 120 R.
Summa všeho statku 210 R.
To dělíc na 7 dílů, přijde každému na jeho díl po 30 R.

Jíra s Barborou mateří svou grunt s půl lánem roli a jiným hospodářst[vím] ujali v summě 90 R. Z toho sobě dílu svého srazili každý po 30 R, učiní 60 R. A tak zůstávají dopláceti sirotkům 30 R, placením od letha 1603 po 2 R. Rukojmě při gruntě zapsaný.
Matěj a Jan ti ujali čtvrt vinohradu na Lipovsku v Slavkovské hoře v summě 120 R. Z toho sobě srazili dílu svého každý po 30 R – 60 R, placením od leha 1603 podle ourody po 4 R. Rukojmě Pavel Macháčků, Štěpán Kašpárků za Matěje, Jíra Slabých, Mikuláš Ivanů za Jana SRSAN.
Kateřině díl její zouplna zůstává, totiž 30 R.
Ance díl její zouplna zůstává 30 R.
Mandě tolikéž 30 R.
Dobytkem a šaty všickni nápadníci sou se rozdělili a k sobě přijali, toliko při mateři zůstává na Mandu sirotka volek 2 letej, tele malý, ovce 2 a z lože šatů. Bude jí to povinna vydati, když jí toho potřeba bude.
f 137b
A mimo to vína zůstala pětítka, to prodali a penězi se spravedlivě podělili.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Jíry a Barbory za grunt 2 R.
Od Matěje a Jana přijato za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R 10 gr, Ance 1 R 10 gr, Mandě též dáno 1 R 10 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Vyležalova za g[runt] 2 R.
Od Matěje přijato za jednu polovici vinohradu 2 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R 10 gr, Anně dáno 1 R 10 gr a Mandě tolikýž 1 R 10 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Jana Vyležala a Matěje za vinoh[rad] 2 R.
Ty sou dány Anně na díl její.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Matouše Zátopy přijato za grunt 2 R.
Z toho dáno Anně 1 R a na Kateřinu zajatú zanecháno 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Matouše Zátopy přijato za grunt 1 R.
Ten přijala Anna na díl svůj.