Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 S[irotci] n[ebožtíka] Daniele Blanařového

f 145a

K tomu statku jsou sirotci 3: Matěj, Jan, Anna a Manda mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 34 Martina Tomčíka 150 R, závdanku dáti má 13 R a platiti od letha 1608 po 6 R.
Vinohrad v Ležhoře na Velicku zaplacený za 80 R.
Roubanice orací zaplacená za 20 R.
Zahrada ze včelínem a 147 včely za 30 R.
Žita 5 měř[ic] po 1 R za 5 R.
V statku n[ebožtíka] Pavla Vyležala dílu nedobraného Mandy mateře zuostává ještě 26 R 10 gr, jdou jim po 1 R při Vánocích.
Šatův všelijakých a nářadí domovního za 5 R.
Vína 5 věder prodáno za 18 R.
Summa statku 334 R 10 gr.

Z toho se dluhův zaplatiti má:
Na zbor javornický poručených 5 R.
Janovi Zháňalovýmu za sekeru 7 1 gr.
Obci javornické dluhu 1 R 10 gr.
Pavlovi Blanařový[mu] za vůz 7 R.
Pavlovi Mlynářovi za víno 15 gr.
Janovi Vyležalovi dluhu 2 R.
Davidovi Holomkové[mu] strejci Židu 27 R.
Janovi Utlačilový[mu] a Jírovi Okénkovi poručených od n[ebožtíka] Jíry Vaculového, což n[ebožtík] Daniel dlužen zuostal 50 R, placení jim z gruntu po 6 R.
Dluhu do peněz sirotčích míšených, jakž se z regimenu našlo 2 R.
Summa dluhův 93 R 2 1 gr.
f 145b
Zuostává čistého statku mimo dluhy 247 R 7 1 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na díl jeho po 61 R
24 gr 2 1 den.
Matěj sirotek zemřel a díl jeho připadl na Jana bratra a Annu sestru jeho, přijde na každého toho nápadu po 30 R 27 gr 1 den.

Manda mateř ujala na svůj díl vinohrad v Ležhoře na Velicku v 80 R.
Šatů všelijakých a nářadí domovního 5 R.
Žita 3 měř[ice] po 1 R za 3 R.
Tele 1 přijala za 2 R.
Summa 90 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 61 R 24 gr 2 1 den, zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 28 R 5 gr 4 1 den.

Jan přijal na svůj díl roubanici z zahradou, včelínem a ze včelami v 50 R.
Žita 2 měř[ice] po 1 R za 2 R.
Summa 52 R.
Zuostává se jemu ještě dodati i nápadu po Matějovi zemřelém 49 R 21 1 gr.
Anně díl její zouplna zuostává i z nápadem po Matějovi zemřelém 92 R 21 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Berdy přijato od Martina Tomčíka na závdanek za grunt 7 R.
Ty sou vydány Pavlovi Blanařové[mu] za vůz.
Více přijato závdanku ostatek na místě Martina Tomčíka za grunt 6 R.
f 146a
Za 5 věd[er] vína prodaného přijato 18 R.
Z toho vydáno na dluhy napřed psané 9 R 2 1 gr.
Z dílů sirotčích dáno písaři od rozdílu 12 gr.
Mandě, mateři těch sirotků, půjčeno, kteréž ona za víno dlužna zuostala 14 R 15 1 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Mandy mateře na dluh její 6 R.
Ty přijal Holomek Žid na dluh svůj.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Adama Chorúsa za g[runt] 4 R.
Dány jsou Holomkovi na dluh jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Adama Chorúsa za grunt 4 R.
Přijal je Holomků David Žid.
NB. Jan koupil půl achtele od Mandy macochy své za tu sumu, což ona dopláceti měla 28 R 5 gr 4 1 den.
Ty sobě Jan na díle svém na tom vinohradě porazil. A tak má jej zaplacený.
A ještě mimo to jemu náležeti bude k doplnění dílu jeho
21 R 15 gr 6 den.
Jíra Vojejků z Velké koupil druhú polovici toho vinohradu od Mandy macochy za 25 R. Ty má platiti od letha 1611 podle ourody po 1 R.
Našlo se, že těmto sirotkům náleží roubanice na Rovných, kterouž Jan, bratr těchto sirotků, drží v 9 R. Dělíc to na 3 díly, přijde na 1 díl po 2 R.
Od Jana dotčeného závdanku za tou roubanici přijato 2 R.
Ty sou dány Mandě mateři, což jí z té roubanice přibylo. A tak tu nic nemá.
Manda mateř jakož měla na vinohradě Jírovi Vojejkovi prodaném, kterýž byla v dílu svém ujala, summy 25 R, takové všecky peníze jest témuž Jírovi Vojejkovi za 10 R 15 gr hotových prodala. A tak tu v statku tomto nic nemá.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Adama Chorousa za grunt i za předešlá letha přijato 16 R.
Z toho dáno Davidovi Holomkovýmu strejci ostatek dluhu jeho 13 R.
Janovi Utlačilovýmu a Jírovi Okénkovi na dluh z statku tohoto jim povinný, každému po 1 R 15 gr, dáno 3 R.
f 146b
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Adama Chorúsa za grunt přijato 5 R.
Z toho vydáno Jírovi Okénkovi 2 R 15 gr a Janovi Utlačilovi 2 R 15 gr.
Letha Páně 1616 za fojtha Martina Žilky od Adama Chorousa přijato 5 R.
Z toho vydáno Jírovi Okénkovi 2 R 15 gr a Janovi Utlačilovi 2 R 15 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Adam Chorous položil za grunt peněz ročních 5 R.
Z toho přijal Jíra Okénko 2 R 15 gr a Jan Utláčal 2 R
15 gr.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Adam Chorous položil za grunt peněz ročních 4 R.
Z toho přijal Jíra Okénko 2 R a Jan Utláčal 2 R na dluh svrchu psaný.