Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pivky

f 157a

K tomu statku jsou sirotci 3: Marta, Zuzanna a Anka a též Babuše mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 35 Babuše mateře jejich 150 R, placením od letha 1608 po 4 R.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde každému na jeho díl po
37 R 25 gr.

Babuše, mateř těch sirotkův, koupíc grunt za sumu ut s[upr]a, díl svůj sobě na něm srazila. A tak zuostává ještě dopláceti sirotkom 112 R 15 gr.
Martě, Zuzanně a Anně Babuše matka jejich bude povinna každé 1 krávu dáti, když by k vdaní svému přišly.
Našlo se dluhuo z regimenu, že n[ebožtík] otec těchto sirotků dlužen peněz sirotčích vyšlejch půjčených 1 R 10 gr. Má se ze všech dílů zaplatiti.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Jíry Slabého, muže Babuše ut s[upr]a, za grunt 2 R.
Z toho zaplaceno dluhu do peněz sirotčích vyšlejch 1 R
10 gr a do truhlice položeno 20 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Jíry Slabého 3 R.
Ty jsou vydány Martě na díl její.
f 157b
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Jíry Slabýho za grunt 2 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R a Ance též 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Čačka jakož náleželo Martě dílu jejího 34 R 15 gr, ty jest Matěj Zámečník manžel její Jírovi Slabýmu za hotových 7 R prodal. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Jíra Slabý na místě Babuše manželky své oddal 1 krávu Martě vejš psaný, kterouž jí byla povinna dáti při vdaní svém.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Jíry Slabých za grunt dvojích peněz přijato 4 R.
Ty přijal Jíra Rujmíšek na díl Zuzanny manželky jeho.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Jíry Slabých za grunt přijato 2 R.
Ty jsou vydány Anně na díl její.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Jíry Slabých za grunt přijato 2 R.
Ty sou vydané Zuzaně na díl její.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky jakož náleželo v tomto statku Zuzaně dílu jejího nedobraného 30 R 25 gr, ty jest prodal Jura Rujmíšek, manžel Zuzanin, Jírovi Slabému, dal jemu za to dvý dobytka hovězího. A tak tu táž Zuzanna nice nemá.
Téhož letha Jíra Slabý položil za grunt 1 R.
Ten jest vydán Ance na díl její.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňky přijato od Jíry Slabých za grunt 1 R.
Ten 1 R jest přijat k ruce JM Páně po Anně, kteráž ze dvoru velického s pastýřem pryč ušla.