Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup anebo frejmark o vinohrady mezi osobami Janem Pškavým a Martinem Vlkovým

f 31b

Letha 1624 v den památní s[vatéh]o Řehoře za horného Vácslava Rožkového stala se smlouva dobrovolná a dokonalá, totiž mezi Janem Pškavým a Martinem Vlkovým, že frejmařili spolu o vinohrad, tak že Jan Pškavý svůj vinohrad zaplacený a svobodný půl achtele v hoře Šumberku dal v sumě ve 40 zl a naproti tomu Martin Vlků zase svůj vinohrad dal v sumě hotové za 66 zl a k tomu Jan Pškavý přidal Martinovi Vlkovému 3 měřice rži a čtvrt mouky, k tomu mu odpustil 66 zl, ty kterýž mu byl opatřil. A tak ty vinohrady z obou stran jsou odevzdané za volné a svobodné. Rukojmě za dílo a opravu těch vinohradů Mikuláš Mlejnek a Daniel Brodský za Pškavého a za Martina Vlkového též Mikuláš Mlejnek a Daniel Brodský slíbili rukou společnou a nerozdílnou. K tomu Martin Vlků přidal Janovi Pškavému káď dubovou, kteráž přináleží k to[mu] vinohradu.

Ten vinohrad svrchu psaný letha 1633 za horného Martina Lišky prodal Martin Lišků, toho času horný, panu Fridrichovi Patolínskému za sumu 40 zl na placení po 2 zl. Závdanku dáti má z užitku příštího 4 zl. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Jan Kolesa, Martin Stehlíků, Václav Dobijáše Polešovského slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Ten vinohrad byl Martina Hanáka, kterýž od něho ušel, nápad ten náležeti bude na s[irotky] Martina Vlkového 20 zl, na Jeho Milost Pána 20 zl.
f 32a
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil urozený pan Fridrich Patolínský za vinohrad svůj 13 zlm. Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Martina Vlkového.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil urozený pan Fridrich Patolínský za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Martina Vlkového.

Leta 1649 kup za úřadu horného Martina Šulíka Jura Zapletal koupil vinohrad od pana Fridricha Patolínského, rytíře urozeného z Patolína, na svobodném dvoře v Tasově zůstávajícího, za svobodný a volný za su[mu] 40 zlm. f 33a
Leta Páně 1649 stal se jest kup za horného Martina Šulíka Jura Zapletal prodal vinohrad půl achtele Václavovi Bendovi za soumu 28 zlm ležící v Šumbercích.
Leta Páně 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka Václav Benda pokládá jemu za ten vinohrad 8 zlm. Tak jich Jura Zapletal přijal za závdanku.