Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Vykoukalových od horného Vácsla[va] Rožko[vého]

Letha Páně 1625 den památný svatého Matěje, apoštola Páně, za horného Vácslava Rožkového prodal tenž hornej Vácslav Rožků půl achtele vinohradu v hoře Šumberku po neboštíkovi Janovi Černých Slezákovi Jurovi Vykoukalových za summu 40 zl. Závdanku dal Jura Vykoukalových 1 zl, ten přijali fojt a starší Lhoty Tvarožné na kostel strážnický, ostatní peníze klásti má Jura podle hory práva 2 zl. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Martin Stehlík, Jura Liškových, Martin Lišků slíbili rukou společní a nerozdílnou. Což jest pak na tom vinohradě zaplaceného, totiž 1 zl 15 gr, to se jemu pouští. A tak ještě přijde jemu doplácet 36 zl 15 gr.
Letha 1632 položil Jura Vykúkal za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal úřad lhotský na kostel strážnický za horného Martina Lišky.
Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jura Vykúkal za vinohrad svůj 15 gr. To přijali Jan Frýdl [a] Matěj Kohút na kostel strážnický.
Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožka položil Jura Vykoukal za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal p[an] purmistr Jiřík Praštěk, kterej náleží na kostel strážnický.
f 113a
Leta 1638 za horného Martina Zákrska. To přijali purmistr Jiřík Praštěk strážni[cký].

Letha Páně 1646 dne 15. Aprilis za horného Martina Stehlíka koupil Matouš Florian půl achtele vinohradu v hoře po Jurovi Vykúkalovi [a] po Slezákovi Janu Černým od obce Lhoty Tvarožné, což tak Jan Černý dopláceti měl, za 43 zlm. Položil ihned závdanku 1 zl, ostatní peníze má spláceti rok po roce až do vyplnění svrchu psané summy po 1 zlm. Rukojmě zastavil za dílo Adama Smůlu a Jiříka Lipu rukou společní a nerozdílnou.

Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil j[es]t půl achtele vinohradu Jan Habíčků v hoře Šumbercích od ouřadu tvarožnolhotského za summu 40 zlm. Ty peníze bude povinen platit na kostel strážnický vedle hory práva na letha po
1 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura Staněk a Martin Škrut R.S.a N.
Letha 1661 za horenství Jiříka Lipového položil Jan Habíčkův 32 kr 1 trojník. To přijal Jan Štěpaník.
Letha 1662 za horenství Jiříka Lipového položil Jan Habíček za vinohrad svůj 1 zl. To přijal pan děkan strážnický.

Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest půl achtele vinohradu Ondra Strýček od Martina Habíčka za tu summu, jak v rejstřích ukazuje. Závdanku dal Ondra Strýček
1 zl, to přijal Martin Habíček
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra Strýček za vinohrad 3 zlm 30 kr. Ty peníze přijal Martin Habíček, ostatní peníze má klásti na kostel strážnický.
f 113b
Vinohrad v hoře Šumberku poručený od Jury Škeřupa Martinovi Roškovému za opatrování jeho v nemoci

Jakož tento vinohrad neboštík Jura Škeřupů poroučil jsouc ještě při dobrej paměti Martinovi Roškovému za ochranu a opatrování jeho v hoře Šumberku zaplacený. Protož jemu odevzdán horným Václavem Roškem na ten čas zůstávajícím letha 1622, aby se žáden s přátel nemohl natahovati. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojemníci za dílo jsú Jan Remšů a Jan Jurků S.R.S.N.

(pokračování zápisů k předchozímu vinohradu)

Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Ondra Strýček za vinohrad svůj dal 1 v[ědro] vína 2 zlm. Přijali hospodářé kostelní Fridrich Brodský a Jan Kostka [ze] Strážnice.
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra Strýček za vinohrad svůj 1 zlm. Ty peníze přijal pan děkan strážnický na chrám Páně.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra Strýček za vinohrad svůj 3 v[ědra] půl čtvrti. Přijali hospodářé kostelní pan Fridrich Brodský a pan Jan Kostka [ze] Strážnice.
Na tu summu Ondra Strýček zůstává podlužen 3 v[ědra] bez půl čtvrti. A tak tu summu ješče 3 v[ědra] bez půl čtvrti kdy položí, tak mu bude odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný.

A[nno] 1676 za horenství Mikuláše Hořínky Ondra Strýček dal za vinohrad svůj 3 v[ědra] půl čtvrti. A tak Ondrovi Strýčkovi jest odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný a tak jest zaplacený. Pan Straka, kostelní hospodář.
(vložený list a)
Leta Páně 1685 za horenství ouřadu Jury Šmacha kúpil Jura Škrach od Ondry Strýčka půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 17 zlm 10 kr. Item hned při kupi položil Jura Škrach Ondrovi Strýčkovi 12 zlm 60 krejcarů a z nového viného užitku povinen bude ostatní peníze položit ještě 5 zl. A tak jest odevzdán ten vinohrad Jurovi Škrachovi. Rukojemníci za dílo téhož vinohradu Jan Holotík a Jura Šmach SRS a nerozdílnú.

Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha položil Jura Škrach za vinohrad svůj 2 zl, ty přijal Ondra Strýček. Ještě bude povinen Jura Škrach klásti na klášter strážnický 3 zl.
(vložený list b)
(nečitelné) za horného Václava Hajdušky Jura Štěrba ujímá se v hoře Šumberku tej štvrt achtela vinohradu za volný a svobodný, v ničem nezávadný. (další text nečitelný)

Leta Páně [1]711 kúpil Jan Bačík pů[l] achtela vinohrada od Jury Štěrby za sumu 3 [zlm] za svobodný a v ničem nezávadný
v hoře Šumberskej.
Václav (nečitelné) ujíma sobě kus úlehle v hoře Šumberskej pů[l] achtele.

Leta Páně [1]711 kúpil Jura Matulík pů[l] achtela vinohrada v hoře Šumberskej za dva zlaté moravské. Byli u přítomnosti toho kupu Pavel Štípský a Jan Ščepka.

f 114a
Letha Páně 1635 za horenství ouřadu Martina Zákrska jakož jest byl koupil Jan Čajkovský od Jana Valačového vinohrad v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu ležící, jakž letha 1622 za ouřadu horného Václava Rožka odevzdaný jest, 48 zlm odvedeny jest Janovi Čajkovskému, tolikéž Jan Čajkovský Mikulášovi synu svému vinohrad v hoře Šumberku půl achtele odevzdal za volný a svobodný a nezávadný. Rukojmě za dílo jsou tito: Tomáš Blašků, Václav Zákrsků.

Leta Páně 1652 za horného Václava Frantíka Mikuláš Čajkovský poručil svému švagrovi Václavovi Frantíkovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, kterýšto vinohrad jest doplacený a nikomu v ničemž závadný. Rukojmě za dílo slíbili Ondra Straka, Jan Kolář společní rukú a nerozdílnú.

f 116b
L[eta] 1620 za horného Václava Rožkového prodala Anna po neboštíku Martinovi Navrátilovém pů[l] achtele vinohradu za summu 60 zl Martinovi Liškovému. A tak Martin Lišků má dopláceti, co se v rejstřích sirotčích vyhledá. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu Mikuláš Tomků, Jakub Hlucký slíbili za něj rukú společnú a nerozdílnú.

Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo jest nápadem po Mikulášovi Přerovském Lorencovi Janovi půl achtele vinohradu 25 zl.

Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Martin Kolesík od Lorence Jana půl achtele vinohradu za summu 25 zlm, tej jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Martin Chropovský, Pavel Škrobáček.
Item Martin Kolesík dal vína 1 v[ědro] vína, to přijal Lorenc Jan.
Item dal Martin Kolesík 5 v[ěder], to přijal Michal Žid, každá pětítka po po 10 zlm.

f 117b
Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky z dovolení vrchnosti anebo poručení Jeho Milosti Pána, pána našeho dědičného, kteréžto vinohrady panské pustnú, dán jest vinohrad v hoře Šumberku půl achtele vinohradu Martinovi Bílému ze Vnorov za volný a svobodný, nebo úlehlí ležel po Danielovi Polentovi, on jej zapustil. A tak ten Martin aby s povolení vrchnosti do tří let ani panských desátků nedával. Rukojmě za dílo toho vinohradu Martin Čachtický, Pavel Ožvoldů slíbili rukú společnú a nerozdílnú.

Leta 1636 za horného Václava Rožka prodal jest Martin Bílých z Vnorov půl achtele v hoře Šumberku Martinovi Bochnicovi za sumu 6 zlm za zaplacený, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo Martin Zákrsek, fojt Tvarožnej Lhoty, a Šimon Tomanů.

Letha 1636 za horného Václava Rožkového prodal jest výš psaný horný achtel vinohradu v hoře Šumberku pustnú z dovolením vrchnosti Martinovi Bochnicovi za summu 10 zlm na placení podle hory práva po 1 zl. Rukojemníci za dílo a placení Adam Šmulů a Martin Čmel slíbili rukú společnou a nerozdílnou. Takové peníze budou náležeti k obci lhotskej.
f 118a
Leta 1638 za horného Martina Zákrska prodal jest Martin Bochniců půl achtele vinohradu Martinovi Zálešákovi z Kněžduba v hoře Šumberku, však s tou výminkou, jestliže by která kolvěk strana chtěla prodat, aby nebyla puštěna, nežli aby byl pospolu achtel za sumu 6 zl a ostatní peníze totiž 5 zlm k obci Tvarožné Lhoty anebo budou-li jací nápadníci, má se platiti. Rukojmě za dílo a placení Macek Žilka a Martin Čmel SRS a nerozdílnou na placení podle hory práva po 1 zl.

Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy prodali jsou fojt a starší tvarožnolhotští půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jurovi Zapletalovi za summu 40 zlm. Takové peníze bude povinen platiti k obci tvarožnolhotskej vedle hory práva po 2 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Martin Lipa a Martin Chropovský R.S. a nerozdílnú.
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad svůj Jura Zapletal 30 gr. Ty přijal Michal Vítků, purgkmistr toho času.
Letha 1657 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad svůj Jura Zapletal 20 gr obci tvarožnolhotskej. Ty přijal ouřad Tvarožné Lhoty.
Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil jest za vinohrad svůj Jura Zapletal 1 zlm obci tvorožnolhotský. Ty přijal ouřad Tvarožné Lhoty.

f 119a
Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipového majíce půl achtele vinohradu Jura Zapletal v hoře Šumberku prodal od něho čtvrt achtele Jakubovi Stúpalovi za summu 20 zlm. Závdanku dal 2 zlm, ty přijal Jura Zapletal, ostatní peníze bude povinen platiti k obci tvarožnolhotskej po 1 zlm vedle hory práva. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura Zapletal a Martin Chropovský R.S. a nerozdílnú.
Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil Jakub Stoupal k obci tvarožnolhot[ské] 1 zlm. Ty přijal ouřad tvarožnolhotský.
Letha 1663 za horenství Jiříka Lipového položil Jakub Stúpal za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal ouřad Tvarožné Lhoty.
[Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka položil Jakub Stúpal za vinohrad svůj 15 gr. Obec přijala.

Letha 1669 za horenství Mikuláe Hořínky kúpil Martin Došek čtvrt achtele vinohradu za summu 20 zlm, cokolivěk Jakub Stúpal vyplatil, to Martin Došek má tomu sirotku splácet, ostatní peníze k obci tvarožnolhotskej po 1 zlm vedle hory práva.

f 118b
Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipového prodal horný a starší tvarožnolhotští půl achtele vinohradu v hoře Šumberku oulehlu Matoušovi Volnému za summu za 4 zlm komu bude náležet, ale až po třech letech vedle hory práva po 1 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura Zapletal a Jura Kovář R.S.a N.

Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Mikuláš Hořínka od ouřadu tvarožnolhotského půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za summu 4 zlm, až po třech letech má platit vedle hory práva [po] 1 zlm sirotkom Ondry Vašíčkového. Rukojemní[ci] za dílo a placení tohož vinohradu Jura Lipa a Jan Bedrava RS nerozdílnou.

Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky Mikuláš Hořínka pustil jest Janovi Kašnému jakožto zeťovi svému půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích. A tak jemu jest odevzdán. Rukojemníci za dílo a placení Mathúš Vítkův a Václav Kolesík R.S.N.

f 119b
L[eta] 1622 za horného Václava Rožkového kúpil Jakub [Hlucký] pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu třiceti zlatých po neboštíkovi Martinovi Navrátilovém. A tak má platiti Jakub Hlucký od téhož leta výš psaného rok po roce po dvou zlatých podle hory práva. Rukojmě Mikuláš Tomků, Martin Branecký slíbili rukú společnú a nerozdílnú.