Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Rožkového od Mikuláše Hynkového

f 36b

Leta Páně 1626 prodal Mikuláš Hynků Martinovi Rožkovému za sumu 40 zl, platiti má po dvou zlatých podle hory práva. Rukojmě za dílo, za placení téhož vinohradu i všelijaké povinnosti Martin Rožků a Martin Stehlíků slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Závdanku dal při kupu 5 zl, ty přijal Mikuláš Hynků.
29. dne Aprilis položil Martin Rožků za vinohrad svůj 1 zl. Ty peníze přijal Jura Sysel letha 1632 za horného Martina Lišků.
Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Martin Rožků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Sysel 1 zl a druhý zlatý Václav Mihalů z Radějova.
Letha 1634 za horného Martina Lišky úřadu jeho položil Martin Rožků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Mihalů
z Radějova na ten spůsob, jestli by se Mikuláš navrátil, aby se statku jejich dosíhalo.
Letha 1635 za úřadu horného Václava Rožka položil Martin Rožků za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jíra Vykoukalů.
Leta 1636 za úřadu horného Václava Rožka položil Martin Rožků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Jiřík Vykoukalů a Dorota n[ebožtíka] Jana Hynkového.
Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Martin Rožků za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Ty přijal Jiřík Vykoukal a Dorota, dcera n[ebožtíka] Jana Hynkového z Radějova.
f 37a
Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy nápadem dostal Martin Chropovský po manželce svej neboštíka Martina Rožkového vinohradu půl achtele v hoře Šumbercích ve 40 zlm. Ty peníze, které neboštík Martin Rožek vyplatil, se mu pasirují, totiž
19 zlm a 30 kr, ostatní peníze bude povinen platit Michalovi Židovi na místě Jury Vykúkalového 6 zlm a 2 vědra vína, ostatní peníze bude povinen platit vedle hory práva po 2 zlm komu bude náležet.
Letha 1667 za horného Pavla Škrobáčka [dal] Martin Chropovský výš psaných dvě vědra vína ve štyrech zlatých moravských.
Letha 1667 Martin Chropovský položil za vinohrad svůj 25 gr. Zůstává ješče p[latit] Michalovi Židovi 5 zlm 15 gr.
Letha 1668 za horného Mikuláše Hořínky Martin Chropovský dal Michalovi Židovi 1 ½ v[ědra] za vinohrad svůj 1 zlm.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Chropovský položil za vinohrad svůj 2 zlm. Jeden rýnský přijala Dorota Šišlena, druhý rýnský Kateřina. Item žádnému jinému kromě Michalovi Židovi přední peníze, ostatní peníze Jura (nečitelné).

f 37b
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Chropovský od Michala Žida skoupil ty peníze, které jemu měl klásti 5 ½ zlm a dal jemu 1 zlm, a tak jemu zaplatil ostatní peníze povinné Šišleně.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Chropovský položil za vinohrad 4 zlm. Ty peníze přijal Martin Ratiborský na místě manželky svej Doroty Šišleny.
Majíce svůj vinohrad Kateřina Chropovských po svém otci nápadem dostalý, tak jest jí odevzdán za volný a svobo[dný], v ničemž nezávadný. R[ukojmě] na to postaví Juru Šma[cha] SRS a nerozdílnú.