Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Matěje Pekaře od Bartoloměje

Leta Páně 1647 za horného Martina Stehlíka kúpil jest vinohradu Matěj Pekař půl achtele v hoře Šumberku za sumu
16 zlm od Bartoňa Zelemy, kterýšto vinohrad není nikomu v ničemž závadný, kterýšto vinohrad zvrchu [psaný] pan Matěj má doplacený. Rukojmě za dílo Mikuláš Přerovský, Jan Roškův slíbili společní rukú a nerozdílnú.

Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy stal se j[es]t frejmark mezi Matějem Pekařem a Ondrú Štěpancem: Matěj Pekař dal v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu Ondrovi Štěpancovi za zaplacený a Štěpanec jemu dal na Strážnicku v hoře Baranech čtvrt vinohradu za zaplacený. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Jura Bohunský R.S.N.

Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy prodal j[es]t Ondra Štěpanec půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi Bedravovi za summu 5 zlm za zaplacený. Rukojmě za dílo téhož vinohradu jsou Martin Chropovský a Ondra Štěpanec R.S.a N. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný.

Leta Páně 1679 za úřadu horenství Jana Blákory Mikuláš Bedrava majíce svůj vinohrad, který jemu otec daroval. A tak jest Mikulášovi Bedravovi výš psaným horným ode[vzdán] za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Ru[kojmě] [za dílo] téhož vinohradu Václav Zahradník a Jan Liška SRS nero[zdílnou].

[bez čísla b]
Leta 1647 za horného Martina Šulíka kúpil jest vinohrad Pavel Straka od Jiříka Zapletale v hoře Šumberku za sumu
16 zlm, kteréšto peníze Pavel Straka skúpil. A tak má Pavel zaplacený a nikomu v ničemž nezávadný.

(bez čísla b)
Leta 1649 Mikuláš Přerovský majíc půldruhýho achtele vinohradu v hoře Šumbercích Tvarožné Lhoty ušel pryč.
I poněvadž věci odběžné vrchnosti náleží, na snažnou žádost Zuzany a Doroty, obouch sester nebošky Anny, manželky Mikuláše Přerovského, J[eho] M[ilost] P[án] hrabě, pán náš milostivý, z milostí jakožto poddaným svým v městě Strážnici, takovýho půldruhýho achtele vinohradu darovati ráčil, a to na ten jistý spůsob, aby na časy budoucí od žádného člověka hindrovány nebyly, nýbrž ty osoby, totiž Zuzana, manželka Lorence Jo[h]na, a Dorota, manželka Václava Ksiniksárky, svobodně, volně dělati [a] užívati a když by vůle jejich byla, bez všeliké závady prodati mohly. Takové povolení při horném lhotským toho času Martinem Šulíkem zůstává. Stalo se v přítomnosti Jana Pechy a Ondry Straky ze Lhoty Tvarožné, z města Strážnice Lorence Johna a Samuele Cibulky.
Odevzdány ty vinohrady za volné a svobodné, v ničemž nic nezávadné. Za dílo rukojmě i placení, jestliže by takového spravedlivého se vynalezlo, Jan Pecha, Ondra Straka, Samuel Cibulka a Macek Sadílek. Stalo se dne a leta ut supra.

Letha Páně 1654 za horného Martina Šulíka kúpil jest Mikuláš Liška od Václava Ksiniksárka půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za summu 20 zl mor[avských], na letha má platiti po 2 zl mora[vském] podle hory práva. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Pavel Škrobáček, Macek Sadílek rukú společnou a nerozdílnou. Ten vinohrad jest Mikulášovi Liškovi odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný.
(bez čísla a)
Letha 1655 za ouřadu Martina Šulíka položil jest Mikuláš Liška za vinohrad svůj 4 zl mor[avské]. Ty přijal Václav Ksiniksárek.
Letha 1656 za ouřadu Martina Šulíka položil jest Mikuláš Liška za vinohrad svůj 3 zl mo[ravské]. Ty přijal Jura Lipa.
Letha 1657 za ouřadu Jury Lipy položil jest Mikuláš Liška za vinohrad svůj 4 zl mo[ravské] 30 kr. Ty přijala Dorotha Ksiniksárková.

Letha Páně 1660 za horného Mikuláše Liškového kúpil jest Jiřík Šmach od Mikuláše Liškového čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 12 zlm, na letha platit [po] 1 zlm podle hory práva. Téhož vinohradu rukojmě za dílo a placení Pavel Škrobáček a Jura Lipa společnú rukú a nerozdílnú. Ten vinohrad jest odevzdán Jurovi Šmachovi a tak jest položil za vinohrad Jura Šmach Mikulášovi Liškovi 5 zlm.
Letha 1660 za ouřadu Mikuláše Liškového položil Jura Šmach Jurovi Lipovi 2 zlm.
Letha 1662 za ouřadu Jiříka Lipového položil Jura Šmach za vinohrad 3 zlm. Ty přijal peníze Jura Lipa.