Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Mikuláše Přerovského

Leta 1647 za horného Martina Stehlíka kúpil jest od Jana Roškového půl achtele vinohradu Mikuláš Přerovský za sumu
50 zlm, kterýšto vinohrad není v ničemž závadný nikomu a tak Mikuláš má za zaplacený. Rukojmě za dílo Martin Stehlík a Jiřík Kolář slíbili společní rukú a nerozdílnú.

Leta 1647 za horného Martina Stehlíka stal se kup, ukúpil Jan Rožkův od Mikuláše Přerovského Pomykalku za sumu 50 zl mo[ravských], kterýšto vinohrad není nikomu v ničem závadný a tak Jan Roškův má zaplacený. [Rukojmě] za dílo Mikuláš Přerovský, Jura Zapletal slíbili společní rukú a nerozdílnú.

f 140a
Letha Páně 1634 za horného Martina Lišky, letha Páně 1599 koupil jest Martin Liška od Jana Studénky v hoře v Šumbercích půl achtele vinohradu za summu 50 zl za horenství Jana Vávrového, kterémuž ten vinohrad všecek summou zaplacen jest a za něj dlužen nic nepozůstává žádnýmu. Item k témuž půl achteli vinohradu přikoupeno jest ještě půl achtele vinohradu od Anky Navrátilky po n[ebožtíku] Martinovi Navrátilovém, manželu jejím, jí po smrti jeho příslušejícím. A tak ten vinohrad za jeden achtel jemu se počítá a v summě placení jest za 100 zl a má jej sobě celej ten vinohrad, jak nahoře zapsáno jest, zaplacený a jest jemu odevzdán, jakž ta hora za řád a právo má. Rukojmě za dělání Macek Škeřupů a Matěj Prchlíků
SRSAN.

Letha 1653 za horenství Martina Šulíka Mikuláš Liška dostal nápadem po neboštíkovi Martinovi Liškovi jakožto po strýcovi svém jeden achtel vinohradu v hoře Šumbercích a j[es]t zaplacený. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničem nezávadný. Rukojmě sou za dílo a opravu téhož vinohradu p[an] Pavel Statenický a Pavel Škrobáček R.S. a nerozdílnou.

f 141a
Letha 1635 za horného Martina Zákrska z vrchnosti dovolení anebo povolení Jeho [Milosti] P[ána], pána našeho dědičného, kteréžto vinohrady panské pustnú, prodán jest vinohrad v hoře Šumberku čtvrt achtele Bártkovi Krumpcovi, nebo úlehlí ležel. A tan Bártek Krumpcek aby nedával do 3 let ani panských desátků ani neplatil za něj. Rukojemníci za dílo a placení Matouš Kolesa a Kašpar Kopec. Prodán jest za sumu 6 zl na kostel vnorovský náležeti mají, platiti má podle úrody po 1 zl moravském.

Leta 1638 za horného Martina Zákrska prodal jest Bartoň Krumc Václavovi Procházkovi čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 11 zl, avšak ostatní peníze, což jest doplácet na kostel vnorovský, platiti má podle ourody po 1 zl. R[ukojmě] za dílo a placení M[artin] Zákrsek, Jíra Zapletal SR společnou a nerozdílnou.

Leta 1639 za horného Martina Zákrska majíce svého vinohradu Václav Procházka čtvrt achtele v hoře Šumberku prodal jest výš psaný Václav Adamovi Sladkému, sousedu a měštěnínu, obyvateli z města Fulneku, za sumu 20 zlm. Závdanku dal Adam Sladký
7 zlm, ty přijal Václav Procházka. Sedm zlatých má dáti Adam Sladký dá-li P[án] Bůh z užitku a což náleží ostatní peníze, totiž šest zlatých na kostel vnorovský, aby doplatil až poslední peníze podle hory práva. R[ukojmě] za dílo a placení Jiřík Novák, Martin Stehlík SR společnou a nerozdílnou.

Leta 1644 za horného Jiříka Lišky prodal jest Jiřík Novák na místě ujce svého z Fulneka čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Václavovi Štípskému za sumu bečku vína a na leta pak po jednom vědře vína každoročně do vyplnění sumy. Rukojmě za dílo a placení Michal Vítků a Jan Bukovský S rukú společnú a nerozdílnú. A tak s tej sumy aby sa splácelo 6 zlm na kostel vnorovský.

Letha Páně 1646 dne 15. Aprilis za hornýho Martina Stehlíka jakož pánom pátrům do kláštera strážnického od Adama Sladkýho štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberce za svobodný darován jest, takový vinohrad Janovi Thomasníkovi ze Vnorov prodali za summu 10 zl r[ýnských], činí moravské summy 8 zl 17 gr 1 den. R[ukojmě] S.R. Jíru Zýbala a Václava Vídenskýho. Dal hned hotových, které páni paters přijali, 3 zl 12 gr 1 den a z letošího outěžku má dáti 2 zl 17 gr 1 den, ostatních peněz leta 1646 taky z outěšku má doplatiti 2 zl 17 gr 1 den.
Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil Jan Tomasník patrům 3 zl, kteréžto peníze pateři přijali k svej ruce.

Letha Páně 1660 za horného Jury Lipového prodal jest čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumberku Janek Kovář zeť Zhýbalův Janovi Zamešíkovému za summu 17 zl mor[avských]. A tak bude povinen spláceti, cožkoliv bude náležeti totiž pánům paterům
1 zlm vedle hory práva a ostatní peníze budú náležet Jankovi Kovářovi. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Dobiáš Lipa, Jura Šmach.

Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky prodal jest Jan Krútil Martinovi Jurčovi čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumbercích [za] 9 zlm. Závdanku Janovi Krútilovi 3 zlm, ostatní do kláštera má platit 6 zlm.

f 142a
Letha 1635 za horného Martina Zákrska z vrchnosti dovolení prodán jest půl achtele vinohradu v hoře Šumberku pustého Mikulášovi Přerovskému za sumu 10 zl, platiti má podle hory práva po 1 zl. Rukojemníci za dílo Mikuláš Matulů, Jan Tomků, náležeti bude sirotkům n[ebožtíka] Jana Humplíka Dorotě a Zuzaně.
Leta 1641 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Mikuláš Přerovský za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Martin Chropovský na místě manželky svej Doroty.
Letha 1643 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Mikuláš Přerovský za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Martin Chopovský na místě manželky svej.

Leta 1644 za ouřadu Jiříka Lišky prodal jest Mikuláš Přerovský půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Polešovskému z města Strážnice za summu 15 zlm, ostatní peníze aneb summu Jan Polešovský aby povinen byl spláceti, cožkoliv bude náležeti, totiž sirotkům n[ebožtíka] Jana Humplíka. R[ukojmě] za dílo a placení Adam Smulů a Václav Frantík SR společnou a nerozdílnou.

(vložený list a)
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil Jan Blákora od Jana Rolenca půl achtele vinohradu [za] 20 zlm, Jan Blákora dal 12 zlm, ty přijal Lorenc(!) Jan, ostatní peníze má klásti sirotkům Lorencovým 1 zlm vedle hory práva. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Martin Kolesík, Martin Chropovský S.R.N. Item Jan Blákora dal z peněz 30 krejcarů za Rolenca Jana.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan Blákora za vinohrad svůj 3 zlm. Ty peníze přijala manželka Jana Polácha.
Leta 1669 téhož leta za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan Blákora za vinohrad svůj půl druhého moravského zlatého. Ty peníze přijala manželka Jana Polácha. A tak Jan Blákora má svůj vinohrad zaplacený, v ničemž nezávadný. Ru[kojmě] na to Martin Rošek SRS nerozdílnú.

(vložený list b)
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínka dal Jura Šmach do důchodů JHM 2 čtvrti vína, totižto 1 zlm. A tak jest zaplacený, v ničem nezávadný ten vinohrad.

Leta Páně 1742 dne 22. Aprile za horného Jana Lipy kúpil Michal Kruček od Jana Ščepky jednu štvrt vinohradu ležící v Šumberku za sumu 1 zlm 15 kr podle Václava Zahradníka a z druhé strany Pavla Škracha. Stala sa dobrovolná smlúva mezi nima, že za svobodný, v ničem nezávadný. Svědek jest toho Jura Mička, Jan Suchánek to psal, na ten čas písař lhocký.

f 143a
Letha 1635 za ouřadu Martina Zákrska z dovolení vrchnosti naší milej, poněvadž takové vinohrady pustnou, koupil jest vinohrad Václav, syn Martina Kořenka, v hoře Šumberku čtvrt achtele za summu 9 zlm po třech letech na placení na leta po
1 zl platiti má tej sumy. Rukojemníci za dílo a za placení Jan Pechů.
Leta 1640 položil Václav Kořenků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Chropovský na místě manželky svej za ouřadu horného Jiříka Lišky.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Václav Kořenků Martinovi Chropovskému čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 4 zlm. A poněvadž Martinovi Chropovskýmu ten vinohrad náleží po manželce jeho Dorotě, ten vinohrad přijímá, ačkolivěk jeho švakrovej náležeti mělo, to pustil jeho švakr Jiřík Lipů všeckno a s příčiny tej, že jemu na Karlovej hoře pouští to, což vzal Martin Chropovský na tomž Šumberku. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo a placení Václav Frantík a Ondra Straků SR společnú.

f 144a
Letha 1635 za ouřadu horného Martina Zákrska Janovi Pechovému jest odevzdán v hoře Šumberku achtel vinohradu, avšak každý různo po půl achteli, kteréž má nápadem po svej manželce Zuzaně Surých, za volný a svobodný, na kteréž vinohrady žádnému nemá nic dáti. Za dílo rukojemníci Martin Hanáků.

f 145a
Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového daroval jest Martin Rožků s[ynu] svému Janovi vinohrad v hoře Šumberku půl achtele za zaplacený, v ničem nezávadný, jest jemu odevzdán výš psaným horným. Rukojemní[ci] Jíra Zapletal, Adam Šmulův
SR společnou a nerozdílnou.

Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového jest odevzdán výš psaným horným vinohrad v hoře Šumberku témuž Janovi Rožkovému po neboštíku Jiříkovi Škeřupovi, ležící na smrtedlnej posteli poručil za ochranu výše psaný Jiřík Škeřup, za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo Jíra Zapletal, Adam Šmulův SR společnou a nerozdílnou.

f 146a
Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš psaný horný z dovolením vrchnosti půl achtele vinohradu Jiříkovi Zapletalovi pustého za sumu 4 zl na placení podle hory práva po třech letech po 1 zl, takové peníze náležeti budou k obci lhotskej. Rukojemníci za dílo a placení Adam Šmulů, Martin Čmel SR společnou a nerozdílnou.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Jiřík Zapletal půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Martinovi n[ebožtíka] Jana Starého za summu 5 zlm a cožkoliv jest měl Jiřík Zapletal za něj platiti totiž 4 zlm, to aby Martin svrchu psaný platil po 1 zlm, takové čtyři zlaté náleží k obci tvarožnolhotskej. Rukojmové za dílo a placení Jiřík Zapletal a Václav Procházka SRS a nerozdílnou.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil jest Martin Jana Starého za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijali fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožné.
Leta 1649 za úřadu horného Martina Šulíka pokládá Martin Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožné.
Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy položil j[es]t Martin Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší tvarožnolhotský.
Letha 1661 za ouřadu Jury Lipového položil Martin Starých za vinohrad svůj 22 kr 1 troj[ník]. Ty přijali peníze úřad tvarožnolhotský.

Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Václav Kolesík kúpil jest od Martina Starého ½ achtela vinohradu za sumu
4 zlm 30 kr a tak má platit k obci 1 zlm 30 kr, ostatní peníze Martinovi Starého 3 zlm. Rukojemníci Jan Šulík, Jan Kolesa. (vložený list b)
Letha Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory odevzdává se vinohrad půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Anně Kolesce po manželu svém Václavovi Kolesíkovi, kterýto byl kúpil od strejca Martina Starého za sumu 4 zlm a 3 kr a tak jest jí odevzdán, kromě bude povina položit k obci tvarožnolhotské 1 zlm a 30 krejcarů. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Ondra Strýček a Jura Šmach SRS a nerozdílnú.
Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory položil Jan Štčasný za vinohrad svůj 35 krejcarů. Ty peníze přijal úřad tvarožnohlotcký k obci.

f 147a
Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožka koupil jest čtvrt achtele vinohradu pustého z dovolení vrchnosti Jakub Šotyra za sumu 4 zl na placení podle hory práva po 1 zl. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Uhléř a Martin Čmel SR společnou a nerozdílnou. Ty peníze budou náležeti k obci lhotskej a po třech letech aby platil Jakub Šotyra.

Letha 1657 za ouřadu horného Jury Lipového koupil j[es]t čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Tomáš Lipa od Jakuba Šotyry za summu 2 zlm. Za zaplacení rukojmě za dílo téhož vinohradu jsou Pavel Pecouch a Jan Bedrava R.S. a nerozdílnou. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný.
f 147b
Letha 1657 den svatého Jozefa za ouřadu horného Jury Lipy prodal j[es]t horný a starší tvarožnolhotští čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích oulehlu Pavlovi Pecouchovi za summu 2 zlm, platiti má po šesti letech po půl zlatém moravském. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu jsou Tomáš Lipa a Jan Bedrava rukú společnú a nerozdílnú.

Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil Jan Petcúch čtvrt půle achtele vinohradu od svého bratra potažného 2 zlm.
Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky zaplatil Jan Petcúch za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijal úřad lhotský.

f 148a
Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš psaný horný půl achtele vinohradu v hoře Šumberku úlehle po Danielovi Brodském ze Vnorov z dovolením vrchnosti Kryštofovi Šurkovi za summu 4 zl na placení obci lhotskej po 1 zl po třech letech podle hory práva. R[ukojmě] za dílo a placení S.R. společnou a nerozdílnou Jiřík Cihlář a Martin Čmel.

Leta 1636 téhož leta svrchu psaného za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš psaný Kryštof Šurků Pavlovi Lešínskému úlehlu v hoře Šumberku za sumu 7 zl. Závdanku dal
3 zl, ty přijal svrchu psaný Kryštof a ty čtyři zlaté aby splácel k obci lhotskej Pavel Lešínský po 1 zl. Rukojmě za dílo a placení Šebesta Tomanů S.R.S. a nerozdílnou.

Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest Pavel Lešínský Václavovi Procházkovi čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 9 zl. Závdanku dal 5 zl, ta suma svrchu psaná, totiž čtyři zlaté, k obci Tvarožnej Lhoty má se platit. Rukojmě za dílo a placení Jiřík Lišků a Tomáš Blašků SRSA nerozdílnou.

Téhož leta svrchu psaného za ouřadu horného Martina Zákrska co se mělo splácet k obci Tvarožnej Lhoty, totiž 4 zl, za purmistra Jana Kolese, to jest se daly Václavovi Procházkovi, písaři Tvarožnej Lhoty. Takové peníze jemu pasírují, tak aby takový vinohrad měl zaplacený, volný a svobodný.

Letha 1662 za ouřadu Jiříka Lipového prodal jest Václav Procháska Tomášovi Mrázkovi čtvrt achtela vinohradu v hoře Šumberku za summu 6 zlm bez uplacení. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný.

Letha 1662 za ouřadu Jiříka Lipového prodal jest Tomáš Mrázek Michalovi Odvářkovi čtvrt achtela vinohradu v hoře Šumberku za summu 4 zlm bez uplacení. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení téhož vinohradu Pavel Blažkův, Tomáš Mrázek S.
f 148b
Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Kyc kúpil jest čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumbercích od Michala Odvářky za sumu 5 zlm. A tak jest jemu odevzdán Václavovi Gycovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemní[ci] za dílo Jan Starých, Jura Šmach S.R.N.

f 149a
Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového dal jest výš psaný horný čtvrt achtele vinohradu v krajině v hoře Šumberku po n[ebožtíku] Matějovi Rošmanovi, kterýž ležel úlehlí, Jiříkovi Cihlářovi za volnej a svobodnej, v ničemž nezávadnej, za zaplacenej. Rukojmě za dílo Martin Čmel. Z dovolení vrchnosti dal se jemu výš psanému Cihlářovi.

Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest Jiřík Cihlář Matoušovi Kašpárkovému v úlehli čtvrt achtele vinohradu v krajině v hoře Šumberku, tak jakž sám jej měl, za volný a svobodný, avšak aby platil výš psaný Matouš Kašpárek k obci lhotský 2 ½ zl. Rukojmě za dílo a placení Šebesta Tomanů, Petr Kocurovský SRS a nerozdílnou. Na placení po
1 zl k obci.

f 151a
Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš psaný horný půl achtele vinohradu úlehle v hoře Šumberku po otci svém Bartoňovi Rožkovém Martinovi Čmelovi za sumu 2 zl na placení k obci lhotskej po ½ zl. R[ukojmě] za dílo a placení Jiřík Cihlář SRSA nerozdílnou.

Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy kúpil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Jan Bedrava od ouřadu tvarožnolhotského za summu 6 zlm na placení k obci lhotskej po 1 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Michal Vítků a Martin Lipa R.S.a N.
Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy položil j[es]t za vinohrad svůj Jan Bedrava obci tvarožnolhotskej 1 zlm.
Letha 1657 za ouřadu horného Jury Lipy položil j[es]t za vinohrad svůj Jana Bedrava k obci tvarožnolhotskej 3 zlm a 20 gr. Ty přijal ouřad tvarožnolhotský.
Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového položil za vinohrad svůj Jan Bedrava k obci tvarožnolhotský 30 kr. Ty přijal ouřad tvarožnolhotský.
Letha 1668 za ouřadu horného Mikuláše Hořínky položil Jan Bedrava za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal ouřad tvarožnolhotský. A tak jemu jest odevzdán Janovi Bedravovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný.
f 151b
Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem po otci svém půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Matějovi Bedravovi. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Mikuláš Bačík, Martin Došek SRSAN.

f 153a
Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal výš psaný horný půl achtele vinohradu v Šumberku po n[ebožtíku] Bartoňovi Svorňovém Petrovi Kocurovskému za sumu 3 zl, ta suma náleží na obec lhotskou. R[ukojmě] Jiřík Zapletal, Matouš Kašpárků na placení po 15 gr.

Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Petr Kocurovský Pavlovi Zákrskovi za sumu tou, jakž jej sám koupil, totiž 3 zlm. Závdanku dal Pavel Zákrsek 1 zl, ty přijal výš psaný Petr, ostatní peníze náleží k obci, totiž 2 zl doplácet. R[ukojmě] za dílo a placení Michal Vítků a Jíra Vykoukal SRSA nerozdílnou na placení po 15 gr.
Leta 1647 za horného Martina Stehlíka položil Pavel Zákrsek s Kněžduba za vinohrad v Šumberku půldruhého zlatého. Ty přijali obec ouřad lhotský.

Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Jura Slezák od Pavla Zákrska půl achtele vinohradu v hoře Šumberku [za] 2 zlm, Jura Slezák doplatil půl moravského zlatého k obci tvarožnolhotskej. A tak Jurovi Slezákovi jest odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci [za] dělání tohož vinohradu Jan Sklenář a Jura Lipa S.R. nerozdílnú