Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Pavla Kolářa od Jury Neje[dlí]čka

Leta Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest Pavel Kolář od Jury Nejedlíčka za sumu 6 rýnských mo[ravských] hotovej sumy půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný, kterýž měl po svej mateři. Rukojemníci přítomní toho kupu Ondra Zahradník a Dobiáš Lipa SRN.

Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest Václav Zahradník od Pavla Koláře z Radějova půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 15 zl mo[ravských] a
30 krejcarů hotových. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Krútil, Jan Škrach SRS a nerozdílnú.

(bez čísla b)
Letha Páně 1674 za horného úřadu Jana Blákory přišlo jest nápadem Janovi Nejedlíčkovi půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích totižto po mateři svej vlastní za zaplacený. Jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Přítomní tej odevzdávky Pavel Zákrsek a Martin Poletek, Jura Nejedlíček, bratr jeho vlastní SR nero[zdílnú].

Nápad Marijany, cery Vaverkového z Lideřovic

Letha Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory přichází Marijaně, ceři Vaverkovej, nápadem po manželovi jejím Janovi Nejedlíčkovi, který nenadále smrtí z světa zešel od nevážného člověka, půl achtele vinohradu v hoře Šumberku. Kterýž jest jí odevzdán s povolení vrchnosti za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Kterýžto její manžel zabit jest bez příčiny a tak Marijaně, kteráž na sirobě zůstala, jak nahoře psáno, jest jí připsán. Rukojemníci na to Pavel Zákrsek, Martin Poletek
SRN.
(bez čísla a)
Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha připisuje se Jurovi Nejedlíčkovi půl achtele vinohradu z povolení Martina Nejedlíčka, obú bratrů vlastních, jakožto po rodičích svých v hoře Šumbercích, o kterýžto vinohrad bylo právo v městě Strážnici na rathúzu a takž vedle práva co se vynalezlo, že Jurovi Nejedlíčkovi náleží. A tak se připisuje výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jakub Šmach a Martin Nejedlíček SRS a nerozdílnú.
(bez čísla a)
Jura Mrenů

Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha Jura Mrenka kúpil půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jury Nejedlíčka na ten spůsob za jalovicu stelnú a tu jalovici Jura Mrenka má chovat ze třech telat a tak ta kráva má býti synovi Jury Nejedlíčka, na potomně ještě jedno tela o[d] té krávy zase má chovat ze třech telat a tak bude dvé dobytků za ten vinohrad, dyž sa vyslúží tomu synovi Pavlovi Jury Nejedlíčka. A tak se odevzdává Jurovi Mrenkovi výš psaným horným. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu a odbývání zemního a desátku JUHMti Ondra Zahradník a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú. Při tom ještě dal Jura Mrenka jeden rýnský Jurovi Nejedlíčkovi za ten vinohrad při odevzdávce.
Připisuje se Jurovi Mrenkovi výš psaným horným ten vinohrad za zaplacený, v ničem nezávadný.

(bez čísla b)
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo nápadem po rodičích jeho půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Janovi Liškovi. A tak jest jemu odevdzán.

Leta Páně 1684 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem po otci svém po Janovi Liškovi jakožto po rodičích a to synovi svému odevzdává Pavlovi Liškovi, kromě Zuzaně sestře své bude povinen dáti jednu jalůvku v roce za toho půl achtele vinohradu. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu SRS a nerozdílnú Jura Šmach, Martin Blákora.
(bez čísla b)
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky prodali sou ouřad tvarožnolhotský půl achtele vinohradu Václavovi Kozákovi za summu 3 zlm, za kterýžšto vinohrad má ostatek vedle hory práva po půl moravském zlatém ouřadu Tvarožné Lhoty. Rukojemníci za dílo a placení téhož vinohradu Jan Liška a Jan Slavík SRN.

Letha Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory ujímá se Jan Starý půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích, který zůstává po Václavovi Kozákovi. A tak Jan Starý vstupuje na ten kup, jak byli úřadové prodali Václavovi Kozákovi za sumu
3 zlm. Protož s povolení úřadu jest Janovi Starému odevzdán. Rukojemníci na to Jan Hrnčíř a Jan Sadílek.
Letha 1674 za úřadu horenství Jana Blákory platí Jan Starých půl zlatého moravského za vinohrad svůj. Ty peníze přijal ouřad tvarožnohlocký.
(bez čísla b
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky ujal sobě Václav Kozák půl achtele vinohradu totiž úlehlu. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný, do šesti let nic nemá dáti desátku ani zemní.

Leta Páně 1673 za horenství Jana Blákory ujal sobě Martin Štětínský úlehlu, která zostala po Václavovi Kozákovi, totižto půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, z kteréžto úlehle s poručení vrchnosti nemělo se dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak Martinovi Štětínskému jest odevzdána za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo Martin Chropovský a Jura Javorčík slíbili SRN.