Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Václava Škrachového od Martina Rabáka

f 110a

Letha 1622 za horenství Václava Roškovýho kúpil Václav Škrach vinohrad v Šumberku štvrt achtela od Martina Rabáka za summu 40 zl. Závdanku dal mu 11 zl a s tych peněz pustil mu
9 zl zaplacených, dopláceti má na tu summu 20 zl. Rukojmě za dílo a placení Martin Vlků, Mikuláš Tomků. Má se platiti, kom bude náležeti po 2 zl.

Letha 1654 za ouřadu horného Jury Liškového ujímá čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích po neboštíkovi Václavovi Škrachovi Michal Žid v dluhu v 18 zlm a 17 věder vína, ostatní peníze bude povinen platit, komu bude náležet. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Ondra Straka a Jan Gyc R.S.a N.
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového dal jest Michalovi Židovi koželuhovi Martin Škrach 9 ½ vědra vína na ten dluh, který je dlužen Michalovi Židovi na místě otcově.
Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového já Dorotha ujímám se čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích totiž po manželu svém na ten spůsob, jak neboščík můj Martin měl, a já Dorotha panu Michalovi platit vedle hory práva, jako on platit měl. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jan Škrach, Martin Chropovský RSS a nerozdílnú.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Škrach zaplatil těch 17 v[ěder] za ten vinohrad, ješče má platit Martin Škrach 18 zlm Michalovi Židovi.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky za Martina Škracha položil syn Jan
f 110b
dal 3 zlm, to přijal Michal Žid, a tak má sa platit [po] 2 zlm vedle hora práva. Rukojemníci za dílo i placení tohož vinohradu Jura Lipa, Jan Starých. Item těch 15 zlm má platit, kdo ten vinohrad bude dělati.
Leta Páně 1680 Jan Škrach zaplatil těch 15 zlm. Ty přijal Lejbl Žid koželuh.
Leta Páně 1680 za ouřadu horenství Jana Blákory ujímá se Jan Škrach po otci svém Martinovi Škrachovi štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích na ten spůsob, bude povinen platiti Janovi Škrachovi strýcovi svému 9 zl. A tak Janovi Škrachovi jest odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. A tak ty peníze vedle hory práva na leta platiti po 2 zlm. U přítomnosti Pavel Vítků a Jan Bedrava rukojemníci za dílo a placení toho vinohradu S.R.S.N.
Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory vypisují se peníze Jano[vi] Škrachovi, které skúpil od Žida Lejbla za dva zlaté, které jemu náležely 8 ½ zl. A tak Jan Škrach má svůj vinohrad zaplacený, v ničemž nezávadný, u přítomnosti z úřa[du] Martina Doška. Ješče bude povinen platit strýcovi svému pět ½ zl. Stalo se dne 18. September svatého Šimona Judy.

(vložený list a)
Stal se frejmark mezi Janem Škrachem a Martinem Strakú leta 1682 za úřadu horenství Jana Blákory na vinohradě. A tak se odevzdává Martinovi Strakovi štvrt achtele vinohradu za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Hortatík, Václav Štípský SRS a nerozdílnú.