Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Jiříka Žídka

f 1a
Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 106 Jíra vejš psaný koupil jest podsedek svůj z rolí i jiným k témuž gruntu příslušenstvím za summu 150 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]92 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 48 zl a ještě od letha [15]93 dopláceti zůstává při Vánocích 102 zl, ty má pokládati po 6 zl.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Martinovi Lorencovému 15 zl 7 gr 6 ½ den.
Item Kateřině, sestře téhož Martina Lorencového 22 gr
½ den. Ty se jim od letha [15]93 při Vánocích po 6 zl pokládati mají.
Item sirotku nebožt[íka] Jana Hroma Kuně náleží 86 zl. Ty jim jíti mají, když napřed psaní nápadníci svou spravedlnost vyberou, též po 6 zl.
Rukojmě Vala Černý, Bartoň Kocourek, Jan Holeš, Martin Machalů, Matěj Šašvata, Jan Vicenů R.S.A.N.
f 1b
Ta Kuna napřed psaná jest umřela, spravedlnost po ní zůstala na Mikuláše, syna nebožt[íka] Bartoně Linhartovýho, manžela jejího připadla.
Kderéžto spravedlnosti týž Mikuláš předstoupený učinivše před purgkmistra Jiříka Vaškových a Mikuláše Tkadlce, toho času konšela městečka Lipova, též i před písaře při obnovení rejster novejch purgkrechtních a siročích dobrovolně přiznání bez přinucení učinivše, tak že Martinovi Lorencovému s tej napřed psané spravedlnosti, protože jest tenž Martin Annu dotčenou, mateř Kuny manželky jeho, smrti dochoval a i děťátko téhož Martiana napřed psaného u sebe rok choval a ještě od těchto Vánoc nejprve příštích letha [15]94 do roku až do druhých Vánoc, kdy se psáti bude letha [15]95 chovati má, pouští 49 zl 15 gr. A tak témuž Mikulášovi po Kuně na tom gruntě toliko 36 zl 15 gr náležeti bude.
Letha 1593 a [15]94 položil Jíra Žídek za grunth svůj peněz purgkrechtních svojích Martinovi Lorencovýmu po 6 zl – 12 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Žídek za grunth svůj peněz purgkrechtní[ch] 3 zl 7 gr 6 ½ den.
A od Kateřiny, sestry Martina Lorencového, koupil 22 gr
½ den.
Ty 3 zl 7 gr 6 ½ den sou vydány Martinovi Lorencovému.
f 2a
Téhož letha [15]95 koupil Žídek od Mikuláše, syna nebožt[íka] Bartoně Linhartového 33 zl. Ty se jemu na zaplacení gruntu jeho sraziti mají.

A tak tenž Žídek ještě za grunth svůj dopláceti zůstává všeho osobám níže psaným 53 zl.
Štěpánovi Šáchovému 5 zl.
Vaňkovi Linhartovému 2 zl. Ty se jim od letha [15]96 pořadně po 3 zl pokládati mají.
A Martinovi Lorencovému též náleží 46 zl. Ty se jemu takto vyplniti mají: letha [15]98 2 zl a od letha [15]99 pořadně po 3 zl.
Těch 48 zl Martinovi Lorencovému náležitejch jest Jiřík Žídek od téhož Martina při posudku všecky koupil. A tak ještě za grunt svůj dopláceti zůstává osobám vejš psaným 7 zl. A když je zaplatí, bude jmíti grunth svůj zaplacenej. A ten Martin Lorenců týž na tom gruntě nic nemá.
Letha [15]96 Jiřík Žídek položil Štěpánovi Šáchovému roční peníze 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Žídek za grunt svůj ostatních peněz 7 zl. Z toho vzal Štěpán Šáchů do Vrbky 5 zl a Vaníček Linhartů 2 zl.
A tak přeplatil 3 zl a grunt svůj zouplna zaplatil.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Michal Michna jakožto nápadník prodal podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Žídkovi bratru svýmu Vácslavovi Barinusovýmu za summu 100 zl. Závdanku jemu dáti má, když víno vyšeňkuje nebo prodá, 10 zl. Z toho sobě srazil po Barboře mateři své, manželcer Jiříka Žídka, což jí na tom podsedku náleželo 50 zl, platiti má od letha 1612 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Moštěnský, Jan Vlčihlava, Jíra Vazač, Lukáš Machalů S.R.S.a N.
f 2b
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Václav Barinusů za gr[unt] Michalovi Michnovi 5 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Václav Barinusů za g[runt] Michalovi Michnovi 5 zl. Ty přijal Jan Kuběj na místě Michala Michny.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Václav Barinusů za grunt Janovi Kubějovi 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Václav Barinusů položil za grunt Janovi Kubějovi 5 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Vácslav Barinusů položil za grunt Janovi Kubějovi, kteréž jest přijal 5 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Barinusů položil za grunt Janovi Kubějovi peněz 5 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Barinusů položil za gr[unt] Janovi Kubějovi 5 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučky Václav Barinusů prodal zase grunt tento Janovi Vláškovi za summu
40 zl. Závdanku jemu dal hotových 20 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Hambálek a Kašpar Těšínský S.R.S.a N.
Na tom gruntě ještě předních peněz náleží Janovi Kubějovi
5 zl. Ty jest povinen Václav Barinusů zaplatiti.
Téhož letha a dne ut s[upr]a položil Jan Vlášek za grunt, kterýž přijal Vácav Barinusů, totiž 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Pavla Kopíka ten grunt zase Jan Vlášek ujal, tak jako prve v svém kupu držel, totiž v summě 40 zl. A má ho sobě odevzdaný za volný, svobodný a za zaplacený. Rukojmě Martin Hambálek a Kašpar Těšínský SRSAN.
f 3a
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového a starších jeho jest ten grunt zase prodán Václavovi Kučerovi za summu hotovú 7 zl, nebo jeho Jan Vlášek zaplaceného jměl a z gruntů JHMti ušel. Odevzdán za volný, svobodný a docela zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké panské u obecní Kryštof Sedlář a Ondra Dobrý SRSaN.