Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Martina Šerých

f 151a

Ten Martin Šerých drží grunth podle zápisu knih starejch purkrechtních v listu 65, kterýž jest letha 1580 s půl lánem, roli a z vinohradem v Radostnej hoře i se vším hospodářstvím od otce svého za summu 250 zl koupil.
Na kderýž jest místo závdanku dluhu podle sečtení 17 zl
18 ½ gr vyplnil.
A ostatek summy 232 zl 11 ½ gr náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Machovi Šerýho 46 zl 14 gr 2 den.
Item Janovi, bratru jeho 46 zl 14 gr 2 den.
Item Ance, sestře téhož Jana 46 zl 14 gr 2 den.
Item Kači, sestře tejž Anny 46 zl 14 gr 2 den.
Item Dorotě, mateři osob výš psaných 46 zl 14 gr 2 den.
Ta spravedlnost těmž osobám od letha [15]81 při Vánocích po 8 zl se pokládati má.
Mach jsouce na tomž gruntu hospodářem, ten jest sobě díl svůj všecken porazil.
A mimo to od Jana švagra svého díl Anny ženy jeho všecken na gruně svém skoupil.
f 151b
Více tenž Mach dílu Kačiného od Jana švagra svého koupil
46 zl 14 gr 2 den. A tak ještě dopláceti zůstává 64 zl 12 gr
5 ½ den.
Na to jest vyplnil toto:
Letha [15]81 položil 8 zl.
Letha [15]84 položil 8 zl.
Letha [15]86 položil Mach 20 zl.
Letha [15]92 položil 4 zl.
Letha [15]94 položil 6 zl.
Pars těch položených 43 zl.

Vydání z toho:
Item Dototě mateři 37 zl.
Též Janovi vydáno 3 zl.
Více Janovi dáno 3 zl.
Z dílu Doroty, mateře těchž nápadníků dáno Anně dceři její 1 zl.
Týž na díl Dorotinej dáno na kostel podle poručenství 2 zl.
A tak sou ty peníze podle vydání zouplna těmž nápadníkům dány.
I poněvadž po tej mateři napřed psaným osobám mimo první vydání ještě kromě toho 1 zl výš psaného, na díl jejich se doplniti má 7 zl 14 gr 2 den.

f 152a
Ta spravedlnost na ty nápadníky její připadla.
I učiní dopláceti toho všeho z toho gruntu ještě od letha [15]94 při Vánocích každému toto:
Item Anně 20 gr 6 den.
Item Kači 1 zl 20 gr 6 den.
Item Janovi 42 zl 5 gr 2 den.
Item Mach sobě srazí dílu mateře 1 zl 20 gr 6 den.
Tu summu má platiti od napřed psaného letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 zl.
Rukojmě Jan Šarovec, Petr Miklů, Jan Šerých, Ondra Bel, Jíra Jurthů a Jan Žaloudek R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi, nápadníku napřed psanému 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth 2 zl. Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha [15]96 položil Martin za grunth Janovi Šerému 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Šerých za grunt svůj Janovi Šerému ročních peněz 2 zl.
Leta 1598 položil Martin Šerých za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jan Šserý bratr jeho na díl svůj.
A což Anně a Kateřině náleželo jim oběma 2 zl 11 gr 5 den, ty j[es]t od nich Martin Šerých skoupil, tak jakž se samy k tomu přiznaly. A tak ony tu nic nemají.
f 152b
Leta [15]99 za purgmistra Jana Kuběje Dorota, manželka n[ebožtíka] Jana Šerého, darovala z lásky na kostel lipovský na tomto gruntě předních peněz 10 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Martin Šerých za grunt 10 zl. Ty jsou dány na kostel lipovský.
Jakož Dorotě, manželce Jana Šerých, náleželo na tomto gruntě mimo prvnější vyzdvižení a těch 10 zl na kostel darovaný ještě 22 zl 5 gr 2 den, ty jest Dorota ut s[upr]a z lásky pustila Martinovi Šerých švagru svému
A tak on grunt svůj zouplna [a] docela zaplatil.

Pustej

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli dvoum osobám: Janovi Spěváčkovi jednu čtvrt za 10 zl, druhou čtvrt Mackovi Hrubému též za 10 zl, platiti oba mají po 1 zl. Odevzdáno jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Melichar Marcholt, Jan Osoba SRSN.

Pustý