Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Jíry Bouchala

f 161a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 160 Jíra vejš psaný koupil jest grunth s půl láne[m] roli, s koňmi, s pluhem, vozem a jinými věcmi od Pavla Janoulka za summu 200 zl.
Na kderoužto summu závdanku témuž Pavlovi položil 15 zl a ostatek summy 185 zl dopláceti zůstává osobám níže psaným toto:
Item nápadníkům nebožt[íka] Mikuláše Janoulka Janovi, Václavovi, Zuzanně, Kateřině a Alině mateři jejich 164 zl. Ty jim platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 8 zl až do letha [15]98 a od letha [15]99 pořadně po 10 zl.
Týž náleží na tom gruntě Pavlovi, bratru nadepsaných osob, mimo závdanek vyzdvižený a což na tom gruntě jsouce prodělal ještě 21 zl. Těch 21 zl ten Pavel prodal Václavovi bratru svému za hotových 1 zl a 10 ½ kop ovsa v snopích.
Rukojmě Vaněk Zubatej, Mikuláš Tkadlec, Jan Vítků, Matouš Rozumů a Jan Onučka R.S.N.
f 161b
Letha [15]93 Martin Vodný dílu Kateřiny manželky svej prodal Jírovi Bouchalovi 23 zl 25 gr za 4 zl 12 gr.
A ještě jemu se doplniti má dílu jeho 18 zl 5 gr. O tom v rejstřích nových sirotčích při sirotcích nebožtíka Mikuláše Janoulka, co kterému s těch nápadníků náleží, obšírněji položeno najdeš.
Letha [15]94 položil Jíra napřed psaný za grunth svůj peněz purgrkechtních 8 zl.
Jakož jest Václav napřed psaný od Pavla bratra svého na gruntě 21 zl koupil, takové peníze jest týž Václav zase Janovi bratru svému prodal, na kteréž se tenž Václav již více potahovati moci nebude.
Téhož letha [15]94 koupil jest Jan, bratr těch nápadníků, od Václava bratra svého, což jemu na tomž gruntě i s tím, což na něho po Aleně mateři jeho připadlo 82 zl.
Více koupil od Zuzany sestry své, což jí na témž gruntě náleželo 40 zl.
A tak ta všeckna summa, kteráž se z napřed psaného gruntu dopláceti má, náleží k vyzdvižení Janovi Janoulkovi, nápadníku napřed psanému.
f 162a
Letha [15]95 položil Jíra Bouchal za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl. Ty sou vydány Janovi Janulkovi.
Letha [15]96 položil Jíra Bouchal za grunth svůj Janovi Janulkovi 8 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Bouchal za grunth Janovi Janulkovi 8 zl.
Leta 1598 položil Jíra Bouchal za grunt svůj 8 zl. ty přijal Jan Janulků.

Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Bouchal za grunt svůj Janovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jíra Bouchal za grunt Janovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Bouchal za grunt Janovi Janoulkovi 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Bouchal za g[runt] Janovi Janoulkovi 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Bouchal za g[runt] Janovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Bouchal za g[runt] Janovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento g[runt] od pana ouředníka na placení po 6 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Bouchal za grunt 3 zl. Ty přijal Jan Janoulek, horný strážnický.

Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy ouřad lipovský prodali grunt s půl lánem roli, ze čtvermo konima, z vozem, pluhem, bránú a ze vším osetím ozimým i jarním Janovi Bouchalovi, zuostalý po po ne[božtíku] Jírovi Bouchalovi, otci jeho za summu 150 zl. Závdanku dal 13 zl, ten jest dán k obci za dluh n[ebožtíka] Jíry Bouchala a srazil sobě dílu svého 19 zl 8 gr 2 den, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl.
f 162b
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Petrlků, Pavel Juračů, Lukáš Mechláků, Jíra Velečka SRSAN.
Letha ut s[upr]a položil Jan Bouchal za grunt Janovi Janoulkovi, hornýmu strážnickýmu 6 zl.
Vyhledalo se, že na tom gruntě náleží:
Jírovi Šarovcovýmu po Zuzaně, dceři Kateřiny n[ebožtíka] Mikuláše Janoulka, manželce jeho 18 zl 5 gr. Přišlo jemu letha 1608 4 zl.
Janovi Janoulkovi do peněz skoupených od Václava a Zuzany mimo prvnější vyzdvižení 55 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bouchala posledních 51 zl 16 gr 2 den.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jan Bouchal za g[runt] 4 zl. A ty přijal Jíra Šarovců nápadu po Zuzaně manželce svej 1 ½ zl a Jan Vnuček do Strážnice 2 ½ zl.
Více Jan Bouchal srazil sobě dílu svého, což se jemu našlo z peněz od n[ebožtíka] otce jeho skoupených 17 zl 22 gr 2 den.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Bouchal za g[runt] 6 zl. Ty přijal Jan Janoulek z Strážnice.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Bouchal za gr[unt] 6 zl. Ty přijal Jan Janoulků [do] Strážnice.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Bouchal za g[runt] svůj peněz 6 zl. Ty přijal Jan Janoulků [do] Strážnice.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Bouchal za grunt svůj 6 zl. Ty přijal Jan Janoulků do Strážnice.
Jakož jest Janovi Psíkovi po Kateřině manželce jeho, dceři neb[ožtíka] Jíry Bouchala, na doplnění dílu jejího vyplniti se mělo z gruntu tohoto 17 zl 5 gr 4 den a po Kuně, mateři její zemřelé, nápadu 8 zl 17 gr 5 ½ den, čehož obojího v jedné summě učinilo 25 zl 23 gr 2 ½ den, takové všecky peníze týž Jan Psík Janovi Bouchalovi jest pustil a za to vinohrad přijal, jakž v rejstřích horenských to sobě zopatřiti dali.
A jakož témuž Janovi Bouchalovi nápadu po Kuně, mateři jeho vejš psané, tolikéž přišlo 8 zl 17 gr 5 ½ den, takové peníze sobě na zaplacení tohoto gruntu tolikéž porazil.
f 163a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Bouchal položil za grunt Janovi Janulkovi jinak Vnučkovi 6 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Bouchal položil za grunt peněz ročních 6 zl. Z toho dáno Jírovi Šarovcovi na díl Zuzanny 3 zl a Janovi Janulkovi Vnučkovi do Strážnice 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Bouchal položil za gr[unt] peněz ročních 6 zl. Z toho dáno Jírovi Šarovcovi na díl Zuzanin 3 zl a Janovi Janoulkovi Vnučkovi do Strážnice
3 zl.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali ten grunt z půl lánem roli Tomášovi Valentovi za 20 zl, placení po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské odbejvání Jan Němeček, Jan Boraj SRSN.

Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa s toho gruntu svrchu psaného zešel Tomáš Valentů, tedy ujal téhož gruntu na placení po 1 zl Jan Šimečků, totiž polovici jednu čtvrt za
10 zl, na placení komu náležeti bude ut s[upr]a. rukojmě za povinnosti panské a obecní Jura Zbořil a Jura Bělovský SRSA nerozdílnou.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Šimeček položil peněz ročních 1 zl. Z toho dáno Janovi Šarovcovi 15 gr a Martinovi Búchalovi 15 gr.
f 163b
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jan Šimeček položil peněz ročních 1 zl. Z toho dáno Janovi Šarovcovi 15 gr a Martinovi Búchalovi 15 gr.
Letha 1646 Za purgkmistra Pavla Žáka položil Jan Šimeček peněz ročních 1 zl. Zůstává za ouřadem, mají vydány býti, komuž náležeti budou.