Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Mikuláše Šteružskýho

f 201a

Letha Páně 1593 v sobotu po s[vaté]m Matěji podle regimentu letha [15]92 za purgmistra Jana Kubějova učiněného ten Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth svůj po nebožt[íku] Jiříkovi Sládkovi zůstalý za summu 175 zl.
Na tu summu závdanku položiti má 14 zl a platiti od letha [15]94 při Vánocích po 8 zl. K tomu jest jemu přidáno čtvero koní, kráva 1, svině 1, 4 měřice ovsa, stůl, almaře a osetí všecko kromě dvojích honů od Žlíbku.
Rukojmě Jan Kovář, Vašek Žilavých, Pavel Kutějků, Jiřík Žídek, Mikuláš Padělek a Martin Mašků R.S.N.
S tej summy se vyplniti má peněz ještě prvním nápadníkům nedoplacenejch a lidem dlužných toto:
Item Mikulášovi Vodičkovi 6 zl 17 gr 6 ½ den.
Item Matyášovi Oškvařinovi 13 zl 17 gr 6 ½ den.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučkova, když Matyáš a Mikuláš svou summu vyberou, má se jim vyplniti s toho gruntu 15 zl.
Letha [15]94 položil Mikuláš Šteruský za grunth peněz purgrechtních 6 zl.
f 201b
Item na zbor poručených od nebožt[íka] Jiříka Sládka 4 zl.
Item Janovi Fiantovi 1 zl.
Pars toho 40 zl 5 gr 6 den.
A tak mimo doplacení těch dluhuov dopláceti zůstává 134 zl 24 gr 1 den.
Ta všecka summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Sládka zejména těmto: Pavlovi, Zuzanně, Kateřině a Dorotě mateři jejich, jakž o tom v rejstřích sirotčích položeno jest.
Na to jest položil závdanku 14 zl.
Z toho závdanku vydáno na zbor 4 zl.
Týž dáno na sirot[ky] nebožt[íka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Fiantovi za dluh 1 zl.
Mikulášovi Vodičkovi na díl jeho 2 zl.
Item na díl Doroty, mateři těchž si[rotků] 4 zl.

Letha [15]94 ten napřed psaný grunth prodán zase Mikulášovi Maryasovi za summu 170 zl. Závdanku položil ten Maryas Mikolášovi Šteruskýmu 8 zl a ostatek pokládati má od letha [15]95 při Vánocích pořadně nápadníkům napřed psaným po 6 zl.
f 202a
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti Jeho [Mil]osti Páně zejména tito: Bartoš Kutějků, Macek Komárků, Jíra Strejčeník, Macek Bzeneckých R.S.N.
Ten závdanek jest Šteruský na roční peníze, jakž napřed doloženo, položil, z něho vydáno toto:
Item Mikolášovi Vodičkovi 4 zl.
A Matyášovi Škvařinovi též 4 zl.

Letha [15]95 položil Maryas za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Mikolášovi Vodičkovi ostatek 17 gr 6 ½ den a Matyášovi do Kunovic dáno 5 zl 12 gr ½ den.
Letha [15]96 položil Mikoláš Maryas za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Matyášovi Škvařinovi do Kunovic ostatních peněz, což jemu náleželo 4 zl 5 gr 6 den a na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky dáno 1 zl 24 gr 1 den.
Leta [15]97 položil Mikoláš Maryas za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.
Mikoláš Marias ten sobě na tom gruntě díl Doroty manželky své 40 zl 29 gr 3 ½ den srazil, kteréž jemu na zaplatcení gruntu [se] vypisují.
Leta 1598 položil Mikuoláš Maryas za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.

Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje Mikuláš Maryas prodal grunt z polouláním, z polovicí osetím, ze dvěma koňmi, z vozem, z pluhem a jiným nábytkem k témuž gruntu přináležejícím Šimkovi Polákovi za summu 200 zl. Závdanku jemu dal 24 zl, platiti má od letha [15]99 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plath, op[ravu] gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Mikuláš Hryzulka, Jan Onučka, Bartoš Kutějka, Mikuláš Trachta, Jíra Hanáček, Martin Tkadlíček S.R.S.N.
f 202b
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Šimek Polák za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky ostat[ních] peněz 1 zl 4 gr 6 den a na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Sládka do truhlice dáno 4 zl
24 gr 1 den.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Šimek Polák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Sládka 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Šimek Polák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Sládka 3 zl.

Pustej

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali dvoum osobám grunt s půl lánem roli, Jírovi Zbořilovi jednu čtvrt za 8 zl a druhou čtvrt Janovi Provazníkovi též za 8 zl, platiti jej mají komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Vašek Matějků, Jan Jurík SRSN.