Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Staňka Miklového

f 221a

Ten Staněk vejš psaný má grunth z půl lánem roli podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 34 za 140 zl koupenej.
Kderýž jest podle téhož zápisu již od několika leth zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy Mikuláš syn a Pavel zeť Staňka Miklového ujali grunt z půl láne[m] roli a nimi se rozdělili, každý ujal půl gruntu a čtvrt roli a což vinohradu pozuostalo, také se tím rozdělil. Toliko budú povinni Petrovi Dvořákovi strejci svému vyplniti každý po 7 zl 15 gr summy
15 zl. Mikuláš za svú polovici platiti má po 1 zl a Pavel Juračků zeť Staňků také po 1 zl, placením od letha 1609. A když těch 15 zl vyplní, budú měti grunt i vinohrady zaplacené. Stalo se letha ut s[upr]a.
Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš a Pavel položili Petrovi Dvořákovi každý po 1 zl, totiž 2 zl.
Petr Dvořák zemřel a spravedlnosti své, kteráž jemu na tomto gr[untě] náležela, zanechal 13 zl. Ta spravedlost připadla na Anku manželku, na Kunu, Zuzaninýho syna do Lhoty a Anniny děti, kteříž jsou od nepřátel zajati, vnuky jeho, přijde na každý díl 3 zl 7 ½ gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejchy položil Mikuláš
1 zl. Ten přijala Kuna na díl svůj.
A Pavel položil též 1 zl. Ten přijala Anka na díl svůj.
Jakož náleželo na tom gr[untě] Kuně ut sup[ra] nápadu mimo prvnější vyzdvižení ještě 2 zl 7 ½ gr, ty jest Mikulášovi z lásky jakožto bratru svému darovala.
f 221b
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Mikuláš a ten přijal Mikuláš, Zuzanin syn 1 zl.
A Pavel též položil 1 zl. Ten přijala Anka na díl svůj.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mikuláš Staňků za gr[unt] 1 zl.
A Pavel též položil 1 zl. Z toho vzala Anka 1 zl a Mikuláš též 1 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Staňků za grunt 1 zl a Pavel též 1 zl. Z toho vzal Mikuláš syn 1 zl a Mikuláš 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Mikuláš Staňků za grunt společně s Pavlem Juračkovým, poněvadž na něm spolu jsou, každý po 1 zl – 2 zl. Z toho vzal Mikuláš Staňků nápadu odkazového po Kuně napřed psané, ostatních peněz
7 ½ gr. A tak tu nic více nemá.
A Mikuláš syn Zuzanin do Lhoty též vzal ostatních peněz
1 zl 7 ½ gr.

A na dítky od Anny zplozené zanecháno, kteréž sou od nepřátel zajaté, předních peněz 7 ½ gr.
Kuně napřed psaný též dáno ostatních peněz 7 ½ gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Pavel Juračků položil za polovici gruntu toho 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Juračků položil za grunt peněz posledních 15 gr.
Od Barbory po n[ebožtíku] Mikulášovi Staňkovém přijato 1 zl 15 gr.

Barbora zůstalá po n[ebožtíku] Mikulášovi Staňkovém prodala ten grunt s jednou čtvrtí roli, s achtelem vinohradu v Radostné, se dvěma koňmi a jiným příslušenstvím Janovi Buchtovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má ročně po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Kučera, a Pavel Juračků.
Ty peníze totiž 1 zl 15 gr od Barbory položený zůstávají za ouřadem.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Buchta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Staňkova 2 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Martina Sedláře Pavel Jaráček jakož byl od gr[untu] ut s[upr]a upustil, takového gr[untu] i s tou čtvrtí roli se zase ujímá. A tak jest jemu od ouřadu odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě Jan Osoba a Pavel Čermák S.R.S.a N.
f 222a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Vrablec ujal čtvrt roli s gruntem po Zuzaně manželce svej, kteréž jí nápadem po otci přišel. A tak má jej za zaplacený.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Janíků ujal druhou čtvrt gruntu z rolím, kterýž jemu nápadem přišel po manželce jeho. A tak má ho sobě za zaplacený.

Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového stal se frejmark dobrovolný z grunty mezi Pavlem Janíkových strany jedné a mezi Janem Kuchařem Rychnovským strany druhé u přítomnosti Martina Sedláře, rychtáře lipovského, a to tímto spůsobem, že Jan Kuchař přijímá z Pavlového gruntu půl krčmy na sebe, poněvadž Jan Rychnovský má prve půl krčmy na svém gruntě, tedy s toho svého gruntu přijímá na ten Pavlů grunt a na sebe přijímá a na něj dosedá, aby měl celou krčmu a aby šenk obojí vinný i pivní i platy s krčem přináležející zaň spravit se podvoluje. A tak Pavel Janíků na grunt Jana Kuchaře dosednouti jmá a od všeho platu z šenků, z krčem aby pokoj

jměl a Jan Kuchař celou krčmu obsáhnouti mají. Rukojmě pro památku, za opravy za Jana Kuchaře zaručili Melichar Merchut, Pavel Nevěra, za Pavla Janíkových Václav Mikolášů a Jakub Šesták SRSN. Stalo se letha ut s[upr]a.
f 222b
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Kuchař z tej celej krčmy ušel, zatím Blažek Špachů ujal z toho půl krčmy ze čtvrtí roli za summu 50 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Štefan Zlomek a Václav Kučera SRSaN.
Ty všecky peníze náleží do důchodů JHM, poněvadž všichni nápadníci z téhož gruntu ušli a jej pustého zanechali.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Blažej Špach peněz ročních, které do důchodů JHM náležejí 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodán jest týž grunt svrchu psaný Havlovi Kárníkovi ze čtvrtí roli, která jest odňata od poloulání Pavla Janíkového, za 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Slováček, Martin Hrubý SRSN.