Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Tomáše Linhartového

f 21a

Letha Páně 1551 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 17 Tomeš vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli od bratřích svejch Vaňka, Bartoně a Matouše, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahuje a zavírá, za summu 100 zl. A mimo těch 100 zl týž Tomáš uvolil se bratřím svým vejš psaným vyplniti 21 zl, a to s příčiny tej, majíc on nahoře psaný grunth koupenej, nesměl jest jej podle téhož zápisu mimo bratřích svých žádnému prodati ani vyfrejmarčiti. K tomu aby mu dovolili, jest proto učinil, jakž o tom smlouva v knihách starých purkrechtních v listu 18 dále položeno a napsáno stojí.
Na kderýžto grunth jest nahoře psaných 100 zl doplatil a na těch 21 zl ještě mimo prvnější placení 1 zl zůstává Vaňkovi bratru své[mu] 6 zl a nápadníkuom po nebožt[íku] Matoušovi Linhartovým 7 zl.
Item Mikulášovi nebožt[íka] Bartoně Linhartové[ho] 7 zl.
Takové peníze všechny sou vyšlé za tímž Tomášem Linhartovým zadržalé zůstávají.
Rukojmě Jakub Vnučků, Mikuláš Janoulků, Mikuláš Peterků, Matěj Šerý R.S.N.
f 21b
Letha [15]94 položil Tomeš Linhartů za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Vaňkovi bratru jeho 1 zl, nápadníkům po nebošt[íkovi] Mathoušovi 1 zl, Mikulášovi ne[božtíka] Bartoně Linharta též vydáno 1 zl.

Letha [15]95 Tomáš Linhartů prodal grunth svůj napřed psaný Pavlovi Janulkovi za summu 88 zl. Závdanku Pavel Janulků položil Tomášovi Linhartovému 7 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 4 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panský Macek Šarovců, Mikoláš Rohan, Duchek Michalů, Jan Šlapáků S.R.S.A.N.
Letha [15]96 položil Pavel Janulků za grunth peněz purgkrechtní[ch] 4 zl. Z toho dáno Vaňkovi Linhartovi 1 zl, nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Linhartova 1 ½ zl, Mikoláše n[ebožtíka] Bartoně Linhartova 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Pavel Janulků za grunt svůj peněz purg[rechtních] 4 zl. Z toho dáno Vaňkovi Linhartova 1 zl
10 gr, nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Linhartova 1 zl 10 gr, Mikoláše n[ebožtíka] Bartoně Linhartova 1 zl 10 gr.

Téhož leta [15]99 Pavel Janulka prodal zase grunt svůj z půl lánem roli i jiným k tomu gruntu příslušenstvím Jírovi Vaníčkových za summu vejš psanú 88 zl, kteréž platiti má od leta [15]98 pořadně po 4 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Mikoláš Kutějků, Macek Lukšových, Mikoláš Ruflů, Mach Zoubek S.R.S.A.N.

Leta 1598 Jíra Vaníčkových položil za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Vaňkovi Linhartovému 1 zl 10 gr, nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Linhartového 1 zl 10 gr, Mikuolášovi Bartoně Linhartového 1 zl 10 gr.
f 22a
A jakož na tom gruntě náleželo Pavlovi Janulkovi 15 zl, ty j[es]t Jurovi Vaníčkovi pustil. A tak on tu již více nic nemá.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Vaníčků za g[runt] svůj 4 zl. Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Linhartového 1 zl 10 gr, Vaňkovi Linhartovému 1 zl
10 gr, Mikulášovi Bartoně Linhartového 1 zl 10 gr.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje prodal grunt z půl lánem roli, z vinohradem v hoře Radostnej po Janovi Vaníčkovi pozůstalý, ze třema koňmi a jiným vším hospodářstvím k tomu přináležejícím Mackovi Šimka Michalového za summu 300 zl. A místo závdanku porazil sobě dílu po Anně manželce své 80 zl
25 gr, zůstává dopláceti 219 zl 5 gr, placení od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Suchánek, Jiřík Bouchal, Václav Zákoníků, Jan Michalů, Martin Machalů S.R.S.A N.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item nápadníkom Linhartovým 1 zl. Ten dojíti má letha 1600.
Pavlovi Jarošovému do Velké Vrbky dluhu podle přípovědi cedulí řezanou prokázaný 13 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Linhartového 51 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového 154 zl 5 gr.
Letha ut s[upr]a položil Macek Šimka Michalového za gr[unt] 6 zl. z toho dáno nápadníkům Linhartovým osat[ní] 1 zl, Pavlovi Jarošovýmu na svrchu psaný dluh 2 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového 2 zl.
Z těch 51 zl za dluh Tomáše Linhartova náleží sirotkům Martina Janoulka za roli 9 zl.
f 22b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje více sobě porazil Macek Šimků dílu manželky své, což na ni přišlo, z peněz gruntovních, kteréž se vyhledaly na Mikulášovi Nevěrovi 20 zl
20 gr.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Šimků za grunt Pavlovi Jarošovýmu na dluh jeho 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Šimků za g[runt] Pavlovi Jarošovýmu na dluh jeho 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Šimků za g[runt] Pavlovi Jarošovýmu na dluh jeho 4 zl. Zůstává se jemu ještě 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Macek Šimků za g[runt] Pavlovi Jarošovýmu na dluh jeho ostatní 1 zl
Též položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulka za roli 3 zl.
Ušel z něho týž Macek, pustý jest.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt ze čtvrtí roli Mackovi Žákovi za 10 zl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Martin Sedlářů, Mikoláš Smyslík SRSN.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka ujal druhou čtvrt roli z gruntem a od téhož ouřadu jest prodaný Martinovi Valnému za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdaný jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Jurík, Jíra Janulek SRSN.
f 23a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po Mackovi Žákovi Pavlovi Žákovému za 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Martin Sedlář a Pavel Nevěra S.R.S.N.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka Pavel Žák položil peněz ročních 1 zl. Takový peníze zůstávají za ouřadem.

Pamět:
Tato čtvrt s povolením pana ouředlníka Pavlovi Žákovi se pasíruje a za pustou čtvrt se klade. Však na to místo Pavel Žak jinou čtvrt od Jíry Vaškového na Závodí skoupil a na ni zápis v druhých rejstrách má.