Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Mikuláše Padělka

f 31a

Letha Páně 1576 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 89 Mikuláš vejš psaný koupil grunth po nebožtíkovi Matějovi Valtrubovi zůstalý z půl lánem roli, z vinohradem v Starej hoře, též i z jiným k němu příslušenstvím za 120 zl.
Na kderýž jest peněz purgkrechtních též i s tím, což nebožtík Matěj, náměstník jeho, za ten grunt zaplatil, i z poraženým dílem manželky jeho vyplnil 80 zl 19 gr 5 den. A tak ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Jana Valtruby 39 zl 10 gr 2 den. Na to jest zadržel za tři líta po 6 zl – 18 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 21 zl 10 gr 2 den, ty pokládati má po 6 zl.
Rukojmě Ondra Bel, Macek Zedník, Prokeš Brhel, Štěpán Pešek, Lukeš Michalů, Martin Brhlů R.S.N.
Ten Mikuláš nahoře psaný koupil od Markéry, nápadnice nebožt[íka] Jana Valtruby, tak jakž o tom v knihách sirot[čích] při dotčených sirotcích položeno najde se, 4 zl
19 gr 5 den. A tak toliko dopláceti zůstane i s těmi zadrželými 34 zl 20 gr 4 den.
Z těch 34 zl 20 gr 4 den má se vyplniti Šimkovi
f 31b
Michalovému, což za nebožtíka Jana Valtruby budouce rukojmě hanby dáti musil 2 zl.
Letha [15]94 položil Mikuláš Padělek peněz ročních za grunth 6 zl. Z toho dáno Šimkovi Michalovu za dluh svrchu psaný 2 zl a na sirot[ky] do truhlice složeno 4 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš Padělek za grunth peněz purgkrechtních dvojích i za rok [15]95 všeho 12 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Padělek za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Padělek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Valtruby 5 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Padělek za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Valtruby 4 zl.
Zůstává ještě leta 1600 doložiti 1 zl 20 gr 4 den.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Padělek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Valtruby ostatních 1 zl 20 gr 4 den.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Pustej

Letha 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Štěpán Padělek ujal od toho gruntu 1 čt[vrt] roli otcovské, aby stavěl a povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu náležité odbýval. Odevzdána jemu taková čt[vrt] za zaplacenú, volnú a svobodnú. Rukojmě za stavení a odbývání robot panských i obecních Dobeš Linhartů a Jura Šarovec S.R.S.a N.
Téhož letha a dne ut s[upr]a týmž spůsobem Jura Šarovec, nápadník po n[ebožtíku] Mikulášovi Padělkovi, ujal od tohoto gruntu druhú čtvrt roli, aby stavěl a povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu náležité aby odbýval. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú a zaplacenú. Rukojmě za opravu, stavení a odbývání robot panských i obecních Pavel Rohanů a Jura Janulkových S.R.A.a N.
f 32a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jura Šarovec prodal zase grunt se čtvrtí roli Matějovi Tuřínovi za hotových 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Štěpán Padělek a Jan Tkadlec S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad grunt se čtvrtí roli Janovi Muchovi za
6 zl, placení po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Ševčík, Jan Jakubců SRSN.
Letha ut supra za téhož purgkmistra Martin Sedlář ujal druhou čtvrt i s gruntem za 6 zl, placení po 15 gr. Odevzdáno jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jura Janulík, Jakub Dolní SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Martin Sedlář položil za gr[unt] peněz 15 gr. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodán jest grunt z čtvrtí roli po Martinovi Sedlářovi Janovi Kovaříkovi za summu 6 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Tomáš Kozub, Adam Hanák SRSN.