Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Jana Vicenového

f 401a

Ten Jan vejš psaný má podsedek svuoj od Tomáše Sekyle podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 86 letha [15]85 za summu 36 zl koupenej.
Na kderýž jest jemu do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 26 zl a tak ještě zůstává témuž Thomášovi Sekylovi od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl –
10 zl dopláceti.
Rukojmě Pavel Psíků, Jan Krejsa, Jan Šerý R.S.N.

Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] Tomášovi Sekylovi 4 zl. A tak ještě za týž grunth dopláceti zůstává Bartoňovi a Janovi, synům nahoře psaného Tomáše 6 zl.
Ty jim vyplniti má takto:
Letha [15]95 2 zl.
Letha [15]96 3 zl.
Letha [15]97 1 zl.

Letha [15]94 Jan Tomáše Sekylového odprodal dílu svého, což tu ještě měl, Janovi Vicenovi za hotových 22 gr – 3 zl. A tak tu nic více nemá.
Letha [15]95 položil Jan Vicenových za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] Bartoňovi 3 zl.
A tak grunth svůj zouplna zaplatil.
f 401b
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného prodán jest podsedek zůstalej po n[ebožtíku] Janovi Vicenovi Thomášovi Vejskalovi za summu 28 zl. Závdanku dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thomáš Trojáček a Jan Kuželek SRSAN.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Thomáš Vejskal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vicenova
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Tomáš Vejskal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vicenova
2 zl.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho purg[mistr] a konšelé prodali podsedek požár zůstalý po neb[ožtíku] Thomášovi Vejskalovi Václavovi Jakubcovýmu na ten spůsob, aby do tří leth pořad zběhlých žádnými robotami ani platy obtěžován a na ně potahován nebyl. Po třech pak letech jestliže by se kdo na tom gruntě o nějakou spravedlnost potahovati chtěl, tehdy týž Vácslav po ukázání té spravedlnosti bude povinen za týž podsedek platiti. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vazač, Kuba Janků S.R.S.a N.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Václav Jakubců za podsedek Anně Jankový, sestře n[ebožtíka] Jana Vicenového jakožto nápad[nici] toho podsedka peněz 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Václav Jakubců položil Anně sestře Jankovej 1 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Václav Jakubců položil za grunt Anně sestře své 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Jakubců položil za grunt Anně sestře své 1 zl.
NB. Jakož těmto nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vicena na tom gruntě náleželo k dobírání 18 zl, ty sou všickni jednomyslně svolivše se u přítomnosti purgkmistra a ouřadu lipovského pustili a darovali na kostel a zbor městečka Lipova, aby je hospodářové společně na rovné díly vyzdvihovali a na ty chrámy Páně k dobrému obraceli. Stalo se za purgkmistra ut s[upr]a
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Jakubců položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Z toho dáno na kostel lipovský 15 gr a na zbor též dáno 15 gr.

Pusté

f 402a
Letha 1634 za horného(!) Jiříka Koukala koupil jest grunt slove hošták Ondra Dobrej za summu 8 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i odbejvání všelijakých povinností JM Pánu a obci Jan Mihaj, Martin Šašvata SRSN.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Ondra Dobrý prodal Janovi Michlíkovi hošták za 12 zl 22 gr 3 ½ den, závdanku přijal 4 zl 22 gr 3 ½ den, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu a jinších povinností Jan Fryštacky, Vávra Sovka SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Michlík na grunt peněz položil 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Michlík z toho gr[untu] ušel, takový podsedek zase ujal Matouš Struhař za summu 8 zl, platiti jej má po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Matouš Vlků a Jan Ševčík SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka ujal ten hošták s vůlí a s vědomím ouřadu Matouš Vlk za summu 8 zl, placení po 15 gr. Za volný a svobodný odevzdán. Rukojmě Jíra Gruša a Matouš Špach SRN.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský ten svrchu psaný hošták po Matoušovi Vlkovi Lorencovi Zloňskému za summu 8 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Šimek Kašparů a Jura (nečitelné) S.R.S.a N.R.

Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodán jest týž hošták svrchu psaný Martinovi Sedlářovému za summu 8 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 15 gr komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Kovařík, Martin Hrubý SRSN.