Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Mlejn pana Václava Zálužského

f 531a

Letha 1596 Jeho Mi[l]ost vysoce urozený pan pan Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici ráčil mlejn v městečku Lipově z dobrým rozmyslem svejm prodati urozené paní Lukrecii Jordance z jedním vinohradem v Klučové hoře z boudou, presem, z rolemi, což od starodávna k tomu mlejnu náleželo, též z jednou nivou roli ležící při vinohradech hory Radostné a jednou lúkou na Kněždubsku za volný a svobodný, za summu
1200 zl. Místo závdanku sobě věna svého po nebož[tíku] Václavovi Zálužském srazila 600 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích o posudku pořadně po 30 zl až do vyplnění summy ut supra.
A mimo to placení paní Lukrecije bude povinna každého roku z téhož mlejnu platu stálého dávati a platiti do důchodů Jeho Mi[l]osti Páně 24 zl, však rozdílně při každým svatým Jiří a svatým Václavě od dat[um] zápisu tohoto. Kterejž se stal v pátek po Hromnicích letha svrchu psaného.
A tak mimo poražení věna jejího ještě paní Lukrecije dopláceti povinna bude, jakž vejš dotčeno, po 30 zl všeho
600 zl.

Z toho se tito níže psaný dluhy z pokládanejch ročních peněz zaplatiti mají, jakž dole o tom položeno najdeš:
f 531b
Předně Jeho Mi[l]osti za osep žitný po tři leta zadržalý, za každý rok 8 měřic, učiní toho 8 mtů, za každou měřici po
20 gr počítajíc učiní 160 zl.
Ta summa 160 zl odvedena sirotkům nebožt[íka] Matouše Urbanového na zaplacení čtvrth vinohradu v hoře Štamfátích, kterejž Jeho Mi[l]ost Pán ku potřebě své koupiti ráčil. Kterážto summa již jmenovaná se předně vyplniti má počna od letha [15]96 při Vánocích po 30 zl. A když se jim taková jejich summa vyplní, potom se jiný[m] dlužníkům platiti má.
Pavlovi písaři důchodní[mu] 15 zl 5 gr.
Janovi Skřičkovi 50 zl.
Drobnému sládkovi 32 zl.
Kubějovi do Lipova 30 zl.
Holomkovi Židu 40 zl.
Janovi Kubíčkových 6 zl.
Andresi Barvíři do Veselí 18 zl. Ty peníze na Jeho Mi[l]ost Pána připadly.
Summa všech dluhuov učiní 341 zl 5 gr.

A tak ještě mimo zaplacení dluhuov bude Jeho Mi[l]osti Pánu náležeti na tom mlejně 258 zl 25 gr.
Z toho se odvozuje s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Urbanovýho na zaplacení vinohradu v Štamfátích 86 zl 15 gr.

Ty se jim po zaplacení dluhuov po 30 zl pokládati mají.
I zůstává mimo tento odvod ještě Jeho Mi[l]osti Pánu na penězích posledních 172 zl 10 gr.

Letha [15]94 položila paní Lukrecije za mlejn, kteréž na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Urbanového vyzdvihli 30 zl.
Více položila za dluh Janovi Kubíčkovi 6 zl.
Též j[es]t položila Janovi Kubějovi za dluh 30 zl.
f 532a
Leta 1597 položila paní Lukrecije za mlejn 30 zl.
A mimo to zaplatila Holomkovi Židovi do Strážnice dluhu jemu povinného 40 zl.
Leta 1598 položil pan Hendrich Flanc za mlejn na místě paní Lukrecie manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Urbanového do Strážnice podli odvodu ut s[upr]a 30 zl. Ty zuostávají při právě lipovským, odvedli je purgmistru a ouřadu města Strážnice na sirotky n[ebožtíka] Matouše Urbanového.
Téhož leta více položeno od p[ana] Hendricha Flance na místě paní Lukrecije manželky své p[anu] Janovi Skřičkovskýmu na dluh jemu povinný 40 zl.
Jakož na tomto mlejně náleželo Drobnýmu sládkovi dluhu
22 zl, takové peníze týž Drobný odkázal za svůj dluh p[anu] Janovi Skřičkovskýmu.

Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil pan Hendrich Flanc za mlejn svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Urbanového do Strážnice podli odvodu ut s[upr]a 30 zl.
Jakož p[anu] Janovi Skřičkovskému dluhu jeho z tohoto mlejnu 10 zl a od Drobnýho sládka, kteréž jemu za dluh svůj, totiž 22 zl, odvedl, náleželo, takové peníze týž p[an] Jan Skřičkovský panu Hendrichovi Flancovi prodal, čehož učiní summy 32 zl. Ty se p[anu] Flancovi za položení jich vypisují.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného z jistým dovolením Její [Mil]osti urozené paní paní Alžběty Slavatové z Chlumu a Košumbergka a na Strážnici urozený pan Jindřich Flans z Filadu a na podsedku při městě Strážnici prodal jest mlejn Dolní v městečku Lipově se čtvrtí roli a nivou i se vším osetím, s loukou na Závrbčí a jiným k tomu příslušenstvím i z vinohradem krajinou v Klučové hoře s boudou, presem a káděmi Thomášovi Pěkníkovi z Strážnice, i s těmi všemi povinnostmi, kterýchž pan Jindřich Flans k tomu mlejnu užíval, i také s těmi platy, kteréž z toho mlejnu do důchodův J.M.Páně odbejval, za summu 1525 zl.
Na tou summu Thomáš Pěkník panu Jindřichovi Flansovi odvedl všeho statku svého při městě Strážnici, jakž zejména v rejstřích předměstských purgkrechtních o tom psáno jest za summu 900 zl.

f 532b
A tak mimo to ještě Thomáš výš psaný dopláceti zůstává summy 625 z, placením od letha ut s[upr]a při každých Vánocích po
30 zl.
Všakž mimo to pan Jindřich Flans to sobě znamenitě vymínil, jestliže by kdy ten mlejn Thomášovi ut s[upr]a na prodaji byl a jej žádný z přátel jeho krevních koupiti nechtěl, aby dotčený Tomáš toho mlejnu žádnému jinému mimo pana Jindřicha Flanse neprodával. Odevzdal jemu to p[an] Jindřich Flans za volný a svobodný sám od sebe i od všech erbův svých. Rukojmě za placení i povinnosti JM Páně Mikuláš Čupka, Pavel Psíků, Jíra Žídek, Jíra Miklošů, Mikuláš Kutějků, Matěj Šteruský, Jan Poduška, Mikuláš Trachta, všickni z Lipova a Jan Petrovský z Strážnice, bratr téhož Thomáše Pěkníka, slíbili všickni R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového podle odvodu od neboštíka J.M. Pána předních peněz 126 zl 15 gr.
Jeho [Mil]osti Pánu 172 zl 15 gr.
Panu Jindřichovi Flansovi posledních peněz 326 zl.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Thomáš Pěkník za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového 15 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Thomáš Pěkník prodal mlejn svůj Dolní lipovský s nivou roli nad Závodím, též ze čtvrtí roli ve tři pole i s osetím ozimým, kteréž na té roli i po lidském na čtvrté kopě jemu náleželo, s krajinou vinohradu v hoře Klučové, s boudou, presem a třemi káděmi, z loukou na Závrbčí a se vším k tomu mlejnu příslušenstvím a povinnostmi, což lidé lipovští k tomu mlejnu vykonávatzi povinni sou, totiž rejzu k stavu přivážeti a příkopy cíditi, i s těmi platy, kteréž p[an] Jindřich Flans do důchodův Jeho [Mil]osti Páně dával, Mikulášovi Hrdýmu z Strážnice za summu 1525 zl. Na tu summu Mikuláš Hrdý odvedl Thomášovi Pěkníkovi podsedek v Strážnici, roli půl druhý čtvrti, vinohradův, roubanic, louk na Strážnicku v summě
825 zl, jakž o tom v rejstřích purgkrechtních v druhým dílu obšírněji zapsáno jest, a k tomu jemu přidal ještě peněz hotových 90 zl.
f 533a
A tak zůstává ještě mimo to Mikuláš Hrdý dopláceti za týž mlejn 610 zl, placením od letha 1603 po 30 zl. Odevzdáno jest to všecko Mikulášovi Hrdýmu od Tomáše Pěkníka za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Václav Pytlovaný, Jíra Krejsa, Jan Poduška, Adam písař, Bartoš písař, Matyáš Ostřešovský, Jiřík Jonáš barvíř, Tomáš Pěkník S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti všech stran.
Jakož náleželo na tomto mlejně panu Jindřichovi Flansovi peněz zaplacených posledních summy 326 zl, takové peníze p[an]

Jindřich Flans odvedl Mikulášovi Hrdýmu, za jakou příčinou, o tom v rejstřích předměstských purgkrechtních v prvním dílu list 374 napsáno stojí.

Na tom mlejně náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového do Strážnice podli odvodu ut s[upr]a předních peněz 111 zl 15 gr, placením od letha 1603 po 30 zl.
Jeho [Mil[osti Pánu posledních peněz náleží 172 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a Václava Pytlovaného položil Mikuláš Hrdý za mlejn ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Urbanového do Strážnice 30 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Hrdý za mlejn ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového do Strážnice 30 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučky pan purgmistr a rada města Strážnice na místě sirotka neb[ožtíka] Mikuláše Hrdýho, tolikéž Mathyáš Prahenus a Jan Voldřichův, nápadníci po témž Mikulášovi Hrdým, prodali mlejn Dolní lipovský požár s podsedkem při něm, též s nivou roli nad Závodím, ze čtvrtí roli ve 3 pole i s osetím ozimým, kteréž na též roli obseto jest, item s krajinou vinohradu v hoře Klučové, kteráž se počítá za 4 achtele, s loukou na Závrbčí a se vším k tomu mlejnu
f 533b
a podsedku příslušenstvím Jeho [Mil]osti urozenému pánu panu Janovi Fridrichovi z Žerotína a na Strážnici za summu 324 zl. Závdanku Jeho [Mil]ost Pán dáti ráčil 25 zl 22 ½ gr, ten závdanek jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového do Strážnice, ostatek summy vejš psané ráčí míti Jeho [Mil]ost Pán platiti takto: přes rok, totiž letha 1614, ráčí míti Jeho [Mil]ost Pán doložiti na týž s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového, což se jim ještě z toho mlejnu vyplniti má ostatek, totiž 25 zl 22 ½ gr, a za tím od letha 1616 každého roku po 12 zl. Odevzdáno Jeho [Mil]osti Pánu za volné a svobodné.

Na tom mlejně náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového do Strážnice předních peněz 25 zl 22 ½ gr
Jeho [Mil]osti Pánu (mimo škodování, že ten mlejn požárem byl) náleží 122 zl 15 gr.
A nápadníkům neb[ožtíka] Mikuláše Hrdýho do Strážnice (též mimo škodování) náleží 150 zl.

Letha Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka přijato peněz Jeho [Mil]osti Pánu náležitých 25 zl 22 ½ gr. Ty jsou Václavovi Urbanovému do Strážnice, což jemu na tom gruntě náleželo, vydány 25 zl 22 ½ gr. A tak tu nic nemá.

Ten mlejn vejš psaný i s podsedkem a místem při něm položeným, též i s vinohrady a roli a jiným k tomu příslušenstvím Jeho [Mil]ost urozený pán pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici ráčil jest na 4 díly rozděliti a čtyrem hospodářům zase prodati, jakž teď dále následuje.

f 534a
Grunt Jíry Jmely

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučka Jeho [Mil]ost urozený pan pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici ráčil jest prodati podsedek se čtvrtí roli a s nivkou obsetou a s jedním achtelem vinohradu v hoře Klučové Jírovi Jmelovi za summu
200 zl. Závdanku dáti má o s[vaté]m Jiří nejprve příštím 6 zl, ostatek platiti má od letha 1615 po 4 zl. Odevzdáno jemu to všecko za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mala, Mathouš Jana Mikuláškových, Pavel Slováčků a Martin Benedíků jináč Mlčan S.R.S.A N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Jmela položil za grunt peněz ročních Václavovi Urbanovému 4 zl. Ten závdanek od Jíry Jmely 6 zl přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Jmela položil za ten grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány k ruce JM Páně.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Jmela položil za grunt svůj JM Pánu 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Jmela položil za grunt svůj JM Pánu 4 zl.

Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala ten mlejn, kterýž byl v držení neboštíka slavné paměti urozeného pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici a nyní pustej jsúc, koupil jest jeden hošták Vávra Šlumba za summu 8 zl, placení po 1 zl. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Šašvata, Gregor Polák SRSN.

Téhož letha a dne ut supra za vejš psaného purgkmistra druhej hošták koupil Jan Stercena za summu 8 zl, kterýž hosták zase pustil Kregorovi Polákovi za tu summu, jakž ho sám jměl, placení po 15 gr. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Maertin Šašvata, Vávra Sovka SRSN.

f 534b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového jakož k tomu mlejnu od starodávna přináleželo tři hoštáky, jedna čtvrt roli a štyri achtele vinohradu v hoře Kučovej ležící a ten mlejn s tím se vším příslušenstvím k němu náležejícím koupili od purgkmistra ut s[upr]a a ouřadu za summu 90 zl Matěj Mlčků a Adam Polák, oba společně platiti mají každoročně po 4 zl. Odevzdáno jim za volné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Pavel Vacula a Martin Mithaj SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Matěj Mlčků ročních peněz 1 zl. Ty přijali sirotci Voldřicho[vi].
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matěj Mlčků položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijali s[irotci] n[ebožtíka] Voldřichového do Strážnice.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka položil Matěj Mlčků ročních peněz za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Voldřichového do Strážnice 1 zl. Takový zlatý moravský přijal Matěj Raška a Bartoloměj Peců.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Matěj Mlček položil ročních peněz ze mlejna za rok 1647 1 zl. Ten přijali s[irotci] n[ebožtíka] Voldřicha do Strážnice, Matěj Raška a Batoloměj Peců.

f 535a
Grunt Matěje Hrubého

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky Jeho [Mil]ost urozený pan pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici ráčil jest prodati podsedek ze sklepem a s tím stavením, kteréž nad ním jest, též s jedním achtelem vinohradu v hoře Klučové Matějovi Hrubýmu za summu 100 zl. Závdanku dáti má o s[vaté]m Jiří příštím 6 zl a ostatek platiti od letha 1615 po 3 zl. Odevzdáno to za volný a svobodný. Rukojmě Martin Benedíků, Adam Vrbický, Štěpán Ondřejů a Pavel Rohanů S.R.S.A N.
Matějovi Hrubýmu vejš psanému činí se lhůta strany robot a platův do roka pořad zběhlého a po vyjití toho roku bude povinen týž Matěj roboty Jeho [Mil]osti Pánu povinné tak jako jiní podsedníci odbejvati. A platu stálýho každoročně po
10 gr, totiž při každým s[vaté]m Jiří po 5 gr a při s[vaté]m Vácslavě též po 5 gr spravovati.
NB. V tom sklepě při podsedku tomto budou míti volnost a svobodu vůkolní 3 sousedé, totiž Jíra Jmela, Jakub Smyslík a Mikuláš Linhartův, též budoucí tychž podsedkův držitelé, vína svá skládati a tím způsobem toho sklepu společně užívati, však při tom povinni budou pokoj a všelijakou svornost zachovávati. A což kdy potřebí bude buď dveří k tomu sklepu aneb kantnýřů do něho a jiných věcí spravovati, na to mají všickni společně zároveň náklad vésti.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Matěj Hrubý položil za ten grunt peněz ročních Václavovi Urbanovému 3 zl. Ten závdanek od Matěje Hrubého 4 zl jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Matěj Hrubý položil za ten podsedek peněz ročních na JM Pána 3 zl.

Matěj Hrubý prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, i s tím sklepem Petrovi Žaloudkovi za
100 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 7 zl, placení po
3 zl. Odevzdaný za volný a svobodný. A což Matěj mimo vyzdvižení zádanku zaplaceného měl, totiž 3 zl, to je Petrovi pustil. Rukojmě Martin Strejčeník a Václav Jakubec SRSN.
Jakub Smyslíků právo své, kteréž k tomu sklepu měl, pustil Petrovi Žaloudkovi za 1 zl. A tak k němu práva nemá.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Petr Žaloudek položil za grunt svůj JM Pánu 3 zl.
f 535b
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Petr Žaloudek položil za grunt svůj JM Pánu 3 zl.

Pusté
f 538a
Grunt Jakuba Smyslíka

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky Jeho [Mil]ost urozený pan pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici ráčil jest prodati místo pro podsedek s jedním achtelem vinohradu v hoře Klučové Jakubovi Smyslíkovi za summu 80 zl. Závdanku dáti má při s[vaté]m Jiří příštím 3 zl a ostatek platiti od letha 1615 po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kotačka, Martin Rohanů, Vácslav Holipán S.R.S.A N.
Jakubovi Smyslíkovi vejš psanému činí se lhůta strany robot a platův panských do 2 leth pořad zběhlých, však po vyjití těch 2 leth bude povinen zároveň s jinými podsedníky roboty panské odbejvati. A platu stálýho do důchodův panských každoročně po 10 gr, totiž při každým s[vaté]m Jiří po 5 gr a při každým s[vaté]m Vácslavě též po 5 gr spravovati.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jakub Smyslík položil za grunt svůj peněz ročních Václ[avovi] Urbanové[mu]
3 zl. Ten závdanek od Jakuba Smyslíka 3 zl, ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jakub Smyslík položil za grunt peněz ročních JM Pánu 3 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jakub Smyslík položil za grunt JM Pánu 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jakub Smyslík položil za grunt JM Pánu 3 zl.

Pusté

f 539b
Grunt Mikuláše Linhartového

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky Jeho [Mil]ost urozený pan pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici ráčil jest prodati místo pro podsedek s jedním achtelem vinohradu v hoře Klučové Mikulášovi Linhartovýmu za summu 80 zl. Závdanku dáti má při s[vaté]m Jiří nejprve příštím 3 zl a ostatek platiti od letha 1615 po 3 zl. Odevzdáno to za volný a svobodný. Rukojmě Martin Strejčeník, Janm Mithaj a Vácslav Jakubců S.R.S.A N.
Mikulášovi Linhartovýmu vejš psanému činí se lhůta strany robot a platův panských do 2 leth pořad zběhlých, však po vyjití těch 2 leth bude povinen zároveň s jinými podsedníky roboty panské odbejvati. A platu stálýho do důchodův panských každoročně po 10 gr, totiž při každým s[vaté]m Jiří po 5 gr a při každým s[vaté]m Vácslavě též po 5 gr spravovati.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mikuláš Linhartů položil za grunt svůj peněz ročních Václ[avovi] Urbanové[mu]
3 zl. Ten závdanek od Mikuláše Linhartového 3 zl, ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mikuláš Linhartů položil za grunt svůj peněz ročních JM Pánu 3 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Linhartů položil za grunt svůj peněz ročních JM Pánu 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Linhartů položil za gr[unt] JM Pánu 3 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Linhartů prodal zase tenž podsedek s vinohrademm jakž jej sám byl koupil, Kašparovi Těšínskýmu za 80 zl bez závdanku, platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Hambálek a Martin Mithaj S.R.S.A N.
A což Martin Linhartů 15 zl na tom podsedku vyplatil, to jest Kašparovi Těšínskýmu pustil.

Pusté