Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Doroty Mezní mlynářky

f 51a

Letha Páně 1593 Dorota vejš psaná ujala grunth ze čtvrtí roli pustej s povolením urozeného pana Jana Flašara z Dolan, toho času ouředníka na Strážnici, podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 43 na takový spůsob, nemohouce nápadníci, kteříž spravedlnosti svej na tejmž gruntě měli, jej žádnému prodati, sou tíž nápadníci nebožt[íka] Vaška Benedíkového, totiž Jiřík, Kuna i Anna Pašková, tolikéž i Mikuláš Rohan, což jim tu spravedlnosti jejich náleželo, od toho ode všeho před panem ouředníkem vejš jmenovaným upustili, toliko Dorota nahoře psaná Zuzanně sestře svej s toho gruntu a s tej štvrti roli vyplatiti povinna bude 20 zl, počnouce od letha vejš psaného [15]93 po 3 zl a žádnému jinému nic více povinna platiti nebude kromě jí samej.
Rukojmě Jíra Vašků, Bartoš Kocourků a Matouš Rozumů R.S.N.
Téhož letha [15]93 položila Dorota Zuzanně sestře svej
3 zl.
Letha [15]94 položila Dorotha Mezní mlynářka peněz purgkrechtních 3 zl. Ty vzala od ní Zuzanna sestra její.
f 51b
Letha [15]95 položila Dorota Mezní mlynářka za grunth Zuzanně sestře své 3 zl.
Letha [15]96 položila Dorota Mezní mlynářka za grunth Zuzanna sestře své 3 zl.
Letha [15]97 položila Dorota Mezní mlynářka Zuzaně sestře své 3 zl.
Leta 1598 položila Dorota Mezní mlynářka za grunt Zuozaně sestře svej 3 zl.
Více téhož leta [15]98 položila Dotota Mezní mlynářka Zuozaně sestře své ostatních peněz 2 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplatila.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Václav Zákoníků prodal grunt ze čtvrtí roli, kterýž jemu Dorota Mezní mlynářka po Kuně dceři své pustila, Martinovi Mackovému za 60 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pelů, Petr Osobů S.R.S.A N.
Z tej summy náleží předních peněz Jírovi Barvínkovi a Janovi Miklových do Velké Vrbky, kteří dcery n[ebožky] Doroty Mezné mlynářky za manželky mají, 24 zl.
Václavovi Zákoníkovi 31 zl.
Letha ut s[upr]a položil Martin Macků za grunt 3 zl. Z toho dáno Jírovi Barvínkovi 1 zl 15 gr a Janovi Miklových též dáno 1 zl 15 gr.

f 52a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Macků za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Barvínkovi 1 zl a Janovi Miklových dáno 1 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Martin Macků prodal grunt svůj se čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Jírovi Kůrkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Michalů, Martin Šerý S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Kůrka za grunt 1 zl Z toho dáno Jírovi Barvínkovi 15 gr a Janovi Miklových 15 gr. Zůstávají při ouřadu, jsou jim vydány.
A skoupil Jíra Kůrka od Martina Mackového, což tu zaplaceného měl 1 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Miklovýmu k vyzdvižení 10 zl 15 gr, ty jest prodal Jírovi Barvínkovi švagru svému za hotových 3 ½ zl.
f 52a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Kůrka za grunt Jírovi Barvínkovi 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Kůrka za g[runt] Jírovi Barvínkovi 2 zl.

Pusté místo

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli dvoum osobám, Jurkovi Bělouskovi půl čtvrti za summu 4 zl a druhou půl čtvrti Václavovi Matějkovému za 4 zl, placení oba komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Jurík, Jura Zbořil SRSN.
Poněvadž Václav Matějkových od tej půlčtvrti jest upustil, tehdy jest zase ta celá čtvrt Jurkovi Bělouskovi připsaná. Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového.

Pusté
f 52b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodán jest týž grunt po Jírovi Běluským z jednou čtvrtí roli Pavlovi Chmelařovi za summu
8 zl, platiti ji má každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Bureš a Jan Kovářů SRSAN.