Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Macka Šarovcového

f 61a

Letha Páně 1590 Macek vejš psaný koupil jest grunth ze čtvrtí roli, koňmi i jiným vším hospodářstvím, což toho času při témž gruntě bylo, od nebožt[íka] Jana Šarovce otce svýho za summu 70 zl.
Na kderýž jest závdanku otci svému vyplnil 10 zl a od nebožtíka otce svého na témž gruntě svým 20 zl koupil. A tak ještě za týž grunt svůj bratřím a sestrám svým dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl summy 40 zl.
Rukojmě Šimek Michalů, Martin Tkadlec, Martin Kovářů, Kuba Janků R.S.N.
Item vejš psaný Macek bude povinen Mandu mateř svou při sobě do smrti nechati a jí každého roku honce obilí, žita a ovsa na svém poli do smrti osívati dáti. A po smrti její bude moci týž Macek k svej ruce obrátiti a ji do smrti svej dochovati.
Tenž Macek často psaný sobě na gruntě svém díl svůj 14 zl srazil a tak toliko bratřím a sestrám svým dopláceti zůstává 26 zl.
Letha [15]94 položil Macek vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
f 61b
Letha [15]95 přijato od Macka Šarovcového za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]96 položil Macek Šarovcových za grunth peněz
4 zl.
Leta [15]97 položil Macek Šarových za grunth 4 zl.
Leta [15]98 položil Macek Šarových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce 4 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Macek Šarovců za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce
4 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Macek Šarovců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Šarovců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce ostatních 1 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purgmistra Michala Michny ouřad lipovský prodali podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli, zůstalý po neb[ožtíku] Mackovi Šarovcovi, Mikulášovi Maškových za summu 100 zl. Závdanku dal 15 zl, přijali jej ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Maškových, Jan Hlava, Mikuláš Linhartů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mikuláš Maškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce
1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Mikuláš Maškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Mikuláš Maškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce
2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Mikuláš Maškových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce 3 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mikuláš Maškových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce
2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Mikuláš Maškových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce
4 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mikuláš Mašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce 4 zl.
f 62a
Mikuláš Mašků prokázal to rychtářem lipovským, že jest leta 1614 položil za grunt po posudcích těm sirotkům 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mikuláš Mašků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Mašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Mašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Šarovce 3 zl.

Letha Páně 1620 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Mašků umřel a po smrti jeho Pavel syn jeho ten grunt ujal v summě
19 zl, aby jej s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Šarovce vyplatil, placením po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Jura Mašků a Pavel Vaverčík S.R.S. a nerozdílnou.
A jakož neboštík Mikuláš Mašků od tohoto gruntu odprodal půl achtele vinohradu v hoře Petrušovcích, který nyní drží Thomáš Bartoškových, na němž ještě dopláceti pozůstává 36 zl. Ty peníze sem k tomuto gruntu do statku sirotkův n[ebožtíka] Macka Šarovce pokládány býti mají. To jest pro pamět tuto poznamenáno.
Pusté

Letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka s povolením pana ouředníka strážnicského prodána jest jedna polovice gr[untu] s půl čtvrtí roli Vaškovi Matějkovému za summu 10 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janoulek a Pavel Nevěra S.R.S.N.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a prodána jest druhá polovice téhož gr[untu] s půl čtvrtí roli Jírovi Šarovcovi za 10 zl bez závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Radoš a Jan Vlášek S.R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Vašek Matějkových prodal půl čt[vrti] roli zase Václavovi Kašparovému za summu 10 zl, závdanku mu dal 25 gr 5 den, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Kryštof Sedlář a Mikuláš Kubíček SRSaN.
f 62b
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Vašek Matějků položil za grunt 1 zl. A ty přijala dcera Dorota n[ebožtíka] Matěje Šarovce.
Letha ut s[upr]a Jíra Šarovec položil za grunt 1 zl. Ten přijala dcera Dorota n[ebožtíka] Matěje Šarovce.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Jan Šarovec po Jírovi Šarovcovi jakošto otci svém ujal půl čtvrti gruntu svrchu psaného za summu 2 zl 15 gr, platiti má jej ročně po
15 gr. Jest mu odevzdali za volný. Rukojmě Jan Spěvák a Jan Ševčík S.R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Šarovec pro svou neduživost upustil od tej půl čt[vrti] roli, kteroužto zase ujal Jiřík Slavík za summu 10 zl, placení po 1 zl. Od[evdzán], Ruk[ojmě] Václav Kučera a Blažek Špachů SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Václav Kašparů položil, ten přijala dcera Dorota ne[božtíka] Matěja Šarovca 15 gr.
Item letha a za purgkmistra ut s[pr]a položil Jiřík Slavík nápadnici vejš psané 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka Jiřík Slavík položil za půl čtvrti peněz ročních nápadníkům nebo[žtíka] Matěje Šarovce.
Letha 1646 za purgkmistra Pavla Žáka Václav Kašparů položil za druhou půl čtvrti peněz ročních nápadníkům nebo[žtíka] Matěje Šarovce.
f 63a
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Jiřík Slavík položil za půl čtvrti peněz ročních za rok 1647 15 gr. Ty přijali nápadníci nebo[žtíka] Matěje Šarovce.
Letha 1648 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Kašparů položil za druhou půl čtvrti peněz ročních za rok 1647 15 gr. Ten přijali nápadníci nebo[žtíka] Matěje Šarovce.

Letha páně 1649 za purgkmistra Mikuláše Manového Pavel Nevěrů ujímá sobě ten grund ze čtvrtí roli v tej summě, jak jej Václav Kašparů měl, v summě 10 zl a co tak na něm Václav Kašparů zaplaceného měl, pouští, ostatní peníze Pavel Nevěra dopláceti po 15 gr povinen bude. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Kolář a Martin Sedlář SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest ten grunt z čtvrtí roli Janovi Hermanovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Valenta Havlů a Ondra Sajbert SRSN.