Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Martina Benedíkového

f 731a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 112 Martin vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli od Václava bratra svého vyfrejmarčenej, za kderýž jest povinen doplatiti nápadníkům ne[božtíka] Bartoně Benedíkového 40 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při vánocích po 4 zl.
A jakož jest na tom gruntě Margetě, dceři nebožtíka Bartoně Benedíkového, 38 zl 12 gr 1 den, tak jakž v knihách nových sirot[čích] při těchž nápadnících Bartoně Benedíkovýho položeno najdeš, náleželo, takových 38 zl 12 gr 1 den jest Jan Kubějů, manžel Markéty vejš psanej, Martinovi Benedíkovi, držiteli téhož gruntu, prodal.
A tak tu táž Margeta nebude míti na tom gruntě žádné spravedlnosti více. A Martin nahoře psanej bude ještě povinen při těchto Vánocích příštích letha [15]94 doplatiti 1 zl 17 gr 6 den. A když je položí, bude míti grunth svuoj zouplna zaplacený.
Letha [15]94 takových 1 zl 17 gr 6 den položil Martin Benedíků Margetě sestře své.
A tak má grunth svůj zaplacený.
f 731b
Leta 1598 purgkmistr a starší lipovští prodali Anně Benedíkové grunt z koňmi, z pluhem, vozem, z půl lánem roli, z krávami a jinejm dobytkem, ze čtvrti vinohradem za summu
350 zl. Závdanku položila Anna, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi Benedíkovi, na sirotky svý 20 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vašků, Jíra Velečků, Bartoš Kocourek, Jan Benedíků, Jan Onučka, Jíra Těžký S.R.S.N.
Martin Lukšů na tom gruntě dílu Anny manželky svej sobě porazil 87 zl 15 gr. A tak mimo poražení dílu své[ho] zuostává doplátceti s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Benedíkového summy 262 zl 15 gr, platcení jakž nahoře doloženo.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položila Anna Benedíková za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 10 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Martin Lukšových na místě manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Lukšových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 5 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Lukšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 10 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Lukšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 10 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento g[runt] od pana ouředníka na placení po 6 zl.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Martin Lukšů za sám vinohrad na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíko[vého] 2 zl.
f 732a
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie Martin Lukšů prodal požár s půl lánem roli, ze čtvrtí vinohradem v Klučové hoře Janovi Darmorovi Vlachu za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 190 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1608 po
6 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Lukšů, Michal Michnů, Jan Psíků, Jan Vašků, Jakub Šimků, Vaněk Moštěnský S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Darmor Vlach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkova
3 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Martinovi, sirotku nebo[žtíka] Martina Benedíkového, dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení ještě summy 55 zl 12 gr 6 ½ den, ty jest prodal Janovi Darmorovi Vlachu za hotových 7 zl. A tak tu týž Martin sirot[ek] nic více nemá. A tak nebude povinen Jan ut s[upr]a než po 4 zl platiti.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jan Darmor Vlach za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Darmor Vlach za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkovýho 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Darmor Vlach za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkovýho 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Darmor Vlach za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Darmor Vlach položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového dvojích peněz, totiž za rok 1614 a 1615 po 4 zl – 8 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Darmor Vlach položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 4 zl.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka jakož náleželo na tomto gruntě Kateřině, dceři nebo[žtíka] Martina Benedíkového, dílu jejího nedobraného 61 zl 24 gr, ty jest prodal Štěpán Ondřejů manžel Kateřiny Janovi Darmorovi Vlachovi za hotových 14 zl 14 gr. A tak tu táž Kateřina nic více nemá.

Téhož letha Jan Darmor Vlach položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Benedíkového 2 zl.

Pusté
f 732b
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali gr[unt] s půl lánem roli Janovi Šprčkovi za
20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntův, povinnosti panské odbejvání Michal Sralčík, Martin Mazančík SRSN.

Pustý