Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Matěje Nováka

f 741a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 154 ten Matěj vejš psanej ujal jest grunth svuoj s půl lánem roli a čtvrtí vinohradu v hoře Klučovej po nebožt[íku] Jírovi Jankovým zůstalej za summu 400 zl.
Kterýž jest počnouc od letha [15]91 při Vánocích platiti jměl po 15 zl. Na to jest zadržel téhož letha [15]91, též [15]92 a [15]93 45 zl.
Ta summa vejš psaný náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům nebožt[íka] Adama Vnučky, tak jakž o tom v rejstřích nových sirot[čích] při těchž nápadnících položeno jest, 310 zl 15 gr. Na to mají za tímž Matějem zadrželých
45 zl a ostatek od letha [15]94 summa jejich pokládati se jim má při Vánocích [po] 15 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jankového též náleží 89 zl 12 gr. Ty jim jíti mají po vybrání nápadníkuov ne[božtíka] Adama Vnučky při Vánocích tolikéž po 15 zl.
Rukojmě Mikuláš Rohan, Jan Krejsů, Pavel Janoulků, Bartoš Kutějků, Jan Vítků, Jan Jakubců, Jan Pelů, Jan Pejhů, Jan Vicenů RSAN.
f 741b
Na napřed psané zadržalé peníze položil dotčený Matěj Nováků Jírovi Maškovému purgkmistru 15 zl. Jest povinen z nich komu jich odvedl, počet učiniti.
Letha [15]94 položil Matěj Nováků za grunth svůj peněz purgkrechtních 15 zl.
Téhož letha [15]94 srazil sobě Matěj Nováků za grunth svůj peněz na díl Anny manželky jeho náležitý 49 zl 27 gr 4 ½ den.

Letha [15]95 ten grunth napřed psaný prodal Matěj Nováků z půl lánem roli, se dvěma koňmi i na koně kšíry, vůz, pluh z železy, brány, hnojnice, dvoje hony osetý, nivku osetou, oujezd osetej, krávu, volce roční a co v domě hřebíkem přibito, to vše aby zůstalo, za summu 210 zl Janovi Onučkovi, na kterejž jest hned závdanku položil 10 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 10 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Psíků, Jíra Bouchal, Matouš Rozum, Jíra Žídek, Mach Kovářů, Jan Martiníčků, Pavel Janulků, Macek Vaňků, Václav Ducháňů, Jíra Těžký S.R.S.N.
A mimo to placení za grunth má Matěj Nováků z vinohradu v Klučové doplatiti od letha [15]95 uroď se neb neuroď po 5 zl 110 zl 2 gr 2 ½ den.
Letha [15]95 položil za vinohrad 5 zl.
f 742a
Letha [15]96 položil Jan Onučka za grunth peněz 10 zl.
A od Matěje Nováka z vinohradu položených 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Onučka za grunt svůj peněz purg[rechtních] 10 zl.

Téhož letha položil Matěj Nováků za vinohrad 5 zl.
Jakož j[es]t Jírovi Těžkému na vinohradě a gruntě napřed psaném spravedlnosti k vyzdvižení náleželo a náleží, z toho ze všeho jest odvedl týž Jíra Těžký s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 152 zl 11 gr 1 den 1 víd, ty se těm s[irotkům] předně vyplniti mají. A když oni tu summu vyzdvihnou, tehdy zase se Jírovi Těžkému pokládati bude.
Letha 1598 položil Jan Onučka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Vnučka 10 zl.
Matěj Nováků položil za vinohrad 5 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jan Onučka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Vnučka 10 zl.
Též položil Matěj Nováků za vinohrad 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jan Onučka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Vnučka 10 zl.
Též položil Matěj Nováků za vinohrad 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Matěj Nováků za vinohrad na nápadníky Adama Vnučky 5 zl.
Též položil Jan Onučka za gr[unt] na tyty nápadníky 5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Onučka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Vnučky 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Onučka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Vnučky 10 zl.
Od Václava písaře na místě Matěje Novákového za vinohrad přijato 5 zl.
Jakož náleželo Matějovi Novákovýmu peněz zaplacených na vinohradě v hoře Klučové Václav písaře blatnického 35 zl, ty jest prodal Macek Nováků témuž Václavovi písaři za hotových
7 zl. A tak tu nic nemá.
Zůstává doplatiti ještě Václav písař za ten vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Adama Vnučky 35 zl. f 742b
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Onučka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Těžkého 10 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodán grunth s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s dobytkem a jiným hospodářstvím, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Onučkovi, Barboře manželce jeho za summu 220 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 74 zl a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 146 zl, placením od letha 1605 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Krejsa, Bartoš Kocourek, Petr Krejčí, Jíra Pejha, Jíra Bouchal S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položila vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Onučkovi 3 zl. Ty sou přijaty do statku Jana Onučky k zaplacení dluhův
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka Janovi, synu Barbory Onučkové, kterýž po smrti její jej ujal, tento g[runt] na placení po 5 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt s půl lánem roli Martinovi Mazančíkovi za 20 zl, placení po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Šašvata, Mikula Smyslík SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karase Jan Juríků ujal půl gruntu svrchu psaného ze čtvrtí roli za 5 zl, placením komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Ondra Dobrý a Jíra Eremiášů S.R.S.N.

Pustý
f 743a
Letha Páně 1660 za ouiředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Kúkala prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli, která jest odňata od polulání Martina Mazančíka, Pavlovi Smyslovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Jeruš a Jakub Matys SRSN.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Lipova, díl I, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv.č. 375.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2007.