Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci ne[božtíka] Jíry Ratajcova

f 1a

Jest jich dvý: Mikuláš, Kuna a matka Kateřina třetí.
Mikuláš ten u strejce svého v Lipově slouží a Kuna ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na grunthě Jíry Pelového 250 R.
Na vinohradě v hoře Radostnej 40 R.
Za obilí a krávy 20 R.
Více za bečku vína 15 R.
Summa všeho statku učiní 325 R.
S toho se snímá za dluhy n[ebožtíka] otce jejich 23 R.
Zůstává čistého statku 302 R, dělíc na 3 díly, dostane se na jeden každý díl po 100 R 20 gr.
Na to jest jim ku právu položeno toto:
Z grunthu 87 R.
Za vinohrad, obilí, krávy a bečku vína 75 R.
Summa všeho, což ku právu položeno, učiní 162 R.
f 1b
Vydání z té hotový summy:
Item za dluhy n[ebožtíka] otce těch sirotkův 23 R.
Item Kateřině, mateři těch sirotkův, dáno hotových peněz
16 R 22 ½ gr.
Více jí dáno z vinohradu 40 R.
Více za obilé a krávy 20 R.
Pars 91 R 22 ½ gr.
A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati má 8 R
27 ½ gr.
Item Kuně dáno na díl její 16 R.
Dodati se jí má k doplnění dílu jejího 84 R 20 gr.
Item Mikuláš ten na díl svůj ještě nic nepřijal a protož se jemu dílu jeho dodati má 100 R 20 gr.
Summa všeho, co se těm nápadníkům na díl jejich dodati přijde, učiní 194 R 7 ½ gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě druhém Závodském Matěje Šašvaty 149 R. A mimo to jim zadržel za rok [15]93 3 R
f 2a
Více na Jírovi Pelovu budouc on na gruntě po n[ebožtíku] Jírovi Ratajcovi, když jej zase Matějovi Šašvatovi prodal, prodělal 10 R.
Item při právě hotových bejti má 31 R 7 ½ gr.
Pars 194 R.
Ta summa výš psaná z grunthu Matěje Šašvaty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 6 R.
A Jíra Pelů poněvadž sirotkům výš psaným na témž grunthě
10 R prodělal, ty jest povinen, když se jemu koli oznámí, položiti.

Letha [15]94 přijato od Matěje Šašvaty peněz ročních za grunth 6 R.
Z toho dáno od vkladu Václavovi Lethovskému 21 gr 3 den.
A na zadrželé peníze přijato od Matěje Šašvaty 1 R.
S těch peněz vydáno Kuně dílu jejího 2 ½ R.
Letha [15]95 přijato přijato z gruntu Matěje Šašvaty 6 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.
Více dáno Kuně na díl její z vyšlejch peněz 3 R 23 gr
4 den.
Letha [15]96 přijato od Matěje Šašvaty za grunt peněz 6 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.
Letha [15]97 přijato od Matěje Šašvaty za grunth 6 R.
Téhož leta vydáno Kuně na díl její 3 R.
Leta [15]98 přijato od Matěje Šašvaty za grunt 6 R.
Ty přijala Kuna na díl svůj.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matěje Šašvaty za grunt 6 R.
Ty přijala Kuna na díl svůj
f 2b
Letha [15]98 odevzdáno těmto s[irotkům] v statku n[ebožtíka] Jakuba Vnučky na spravedlnost jejich vyšlou po Václavovi s[irotku] zběhlým 40 R. Ty jak jim jíti mají, při tom statku se spravíš.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matěje Šašvaty za grunt 4 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Matěje Šašvaty za grunt 3 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava ut s[upr]a přijato od Matěje Šašvaty za grunt 2 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho hotových peněz 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Matěje Šašvaty za grunt 6 R.
Mikulášovi dáno z dílu jeho za skoupení peněz od Mikuláše Steruského 10 R 15 gr.
Jakož náleželo Mikulášovi Steruskýmu dílu Kuny manželky jeho z tohoto statku k vyzdvihnutí 47 R, takové peníze týž Mikuláš Steruzský Mikulášovi sirotku tomuto, švagru svému, prodal za hotovejch 8 R 19 gr. A tak ta Kuna díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jíry Šašvaty za grunt 5 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka za podsedek 2 na Závodí od Jíry Žeravského a Vale Vávrového př[ijato] 2 R.
Ty se zanechávají na Mikuláše, kterýž jest v zajetí.