Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 S[irotci] n[ebožtíka] Kašpara Hurta

f 305a

K tomu statku sou sirotci 3: Jan, Martin, Mikuláš a Anna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 29 v Měst[ečku] a čtvrti roli zaplaceného 26 R
9 gr 6 ½ den, placením po 3 R, když se jiným, což na něm mají, přední peníze vyplní.
Vinohrad v Klučové hoře prodán Mikulášovi Lukšovýmu za
25 R, placením podle ourody od letha 1603 po 2 R.
Vinohradu 2 grefty ve Slavatové hoře za 25 R, placením podle ourody od letha 1603 po 2 R.
Summa všeho statku 76 R 9 gr 6 ½ den.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mikulášovi Lukšovýmu dluhu 5 R 15 gr.
Za podsedek zadržalých za rok 1601 2 R.
Dobrušovi Židu do Strážnice dluhu 19 R 22 ½ gr.
Pavlovi Vaverčíkovi půjčený 1 R.
Jírovi Trnkovýmu do Velké Vrbky 1 R.
Barvířovi 6 gr.
Václavovi písaři blatnickýmu za oves 2 R.
Summa dluhův 31 R 13 ½ gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 44 R 26 gr 3 den.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na díl po 11 R 6 gr
4 den.

Anna, mateř těch sirotků, 2 grefty v hoře Slavatové ujala a dílu svého po sobě na nich srazila 11 R 6 gr 4 den.
Zůstává za ně dopláceti 13 R 23 gr 3 den, placením od letha 1603 podle ourody po 2 R.
Rukojmě Pavel Vaverčík a Martin Vaňků SRSAN.
f 305b
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Michálkového z Nivnice závdanku za grunt 5 R.
Od Mikuláše Lukšového závdanku za vinohrad 5 R 15 gr, kteréž sobě za dluh svůj srazil.
Za grunt položeno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rohačky
2 R.
Pavlovi Vaverčíkovi dáno dluhu 1 R.
Jírovi Trnkovýmu do Vrbky dáno 1 R.
Barvířovi dáno 6 gr.
Písaři od spravení statku a od rozdílu dáno 16 gr.
Mateři na chování sirotků dáno 8 gr.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Anky za grefty 1 R.
Ten jest vydán Dobrušový[mu] zeti na dluh jeho.
Od Mikuláše Lukšového za vinohrad přijato 1 R.
Ten jest vydán Dobrušovýmu zeti na dluh jeho.

Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Anky za grefty 2 R.
Ty přijal Dobrušů zeť na dluh svůj.
Od Mikuláše Lukšového za vinohrad 2 R.
Ty přijal Dobrušů zeť na dluh svůj.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Anny vdovy za grefty ut s[upr]a 2 R.
Ty sou vydány Šalomounovi Soplivýmu na místě Dobruše Žida na dluh ut s[upr]a.
Od Jíry Žeravskýho na místě Mikuláše Lukšového za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 1 R.
Ten přijal Šalomoun Soplivý na dluh ut s[upr]a.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Anny vdovy za grefty ut s[upr]a 3 R.
Od Jíry Žeravského za Klučovú horu 1 R.
Z toho dáno Anně mateři 1 R.
Šalomounovi Soplivýmu na dluh Dobrušů 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Těšínského za grefty 3 R.
Z toho dáno Šalomounovi Židu 2 R.
Anně mateři na díl její 1 R.
f 306a
Od Jíry Hrbáčka na místě Jíry Žeravského za vinohrad v Klučové hoře 1 R.
Ten jest dán Šalomounovi Židu na dluh jeho.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Anny mateře za krefty 2 R.
Přijal je Kolacia na místě Dobruše Žida.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jana Macigala na místě Jíry Těšínskýho za grefty ostatních
2 R.
Ty sou dány Šalomounovi Soplivýmu na místě Dobruše Žida.
Od Jíry Hrbáčka přijato na místě Jíry Žeravského za vinohrad v Klučové hoře 1 R.
Z toho dáno Šalomounovi Soplivýmu, kteréž přijal na místě Dobruše Žida na dluh jeho, ostatek peněz 22 ½ gr a na s[irotky] necháno 7 ½ gr.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jíry Hrbáčka za vinohrad v Klučové hoře 1 R.
Od Anny vdovy přijato za grefty ostatek 23 gr 3 den.
Z toho dáno z dílů sirotčích mateři jejich 3 gr 3 den.
A tak grefty doplaceny.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Hrbáčka za vinohrad v Klučové hoře 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Hrbáčka za vinohrad v Klučové hoře přijato 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Hrbáčka za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Jíry Hrbáčka za vinohrad ut s[upr]a 1 R.

Od Jana Skalického z Hradiště přijato 3 R.
Dáno z nich Janovi, kterýž jest v zahradě 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Jíry Hrbáčka za vinohrad v Klučové hoře 1 R.
Od Jana Skalického z Hradiště za vinohrad 3 R.
Dáno z nich Janovi, který jest na zahradě 2 R.
Anna, mateř těchto sirotkův, zemřela a po sobě zanechala
1 b[ečku] vína a jiných některých věcí, za kteréž jest utrženo 27 R.
Z toho dáno Dorotě, manželce Jana Augusty, na chování Kače sirotka malého, pozůstalého po n[ebožtíku] Václavovi Hotařovi 4 R.
Více Janovi sirotku vydáno na zaplacení od hojení jednoho soldáta, kteréhož byl týž Jan zbil, totiž 2 R.