Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

113 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Těžkého

f 312a

K tomu statku sou sirotci 4: Kateřina, Anna, Martin, Mikuláš a Zuzana mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 20 a poloulání na Závodí s půl achtelem vinohradu v Klučové hoře 325 R 3 gr 5 ½ den, placením po 15 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového předních peněz 74 R
26 gr 1 ½ den vyplní.
Achtel vinohradu v Slavatové hoře a loučka na Tasovsku s Stražincem za 64 R.
Čtvrt vinohradu v Radostné zaplacená za 60 R.
Na gruntě 75 Jana Onučky v Městečku a vinohradě Václava Písaře blatnického mimo prvnější vyzdvižení náleží ještě 163 R 15 gr, placením od letha 1604 za grunt po 10 R a za vinohrad po 5 R.
Vína 2 ½ b[ečky] po 32 R za 80 R.
Thomáš Trojáček dlužen 10 R.
Václav Tuček na roli půjčených 26 gr a Macek Nováků též
18 gr, učiní 1 R 14 gr.
Dobytka kravského 5 kusů po 4 R za 20 R.
Ovec 20 po 20 gr za 13 R 10 gr.
Hřebec 1 za 12 R.
V Vlčnově dluhu 2 R.
Summa všeho statku 751 R 12 gr 5 ½ den.
f 312b
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Na kostel lipovský podli poručenství neboštíka 2 R,
Pavlovi Kopičkovýmu do Vlčnova poručených 15 R.
Mackovi Kováři 15 gr.
Mikulášovi Steruskýmu 3 R 10 gr.
Mikulášovi Padělkovi za bečku 1 R 20 gr.
Věderního 1 R 20 gr.
Václavovi Pytlovanýmu za víno 1 R 24 gr 4 den.
Jírovi Miklošovýmu za maso 16 gr 5 den.
Pohúnkovi služby 1 R 9 gr.
Její [Mil]osti Paní za kámen loje 2 R.
Pacholeti, který pásl dobytek 1 R.
Pavlovi Mlčkovi 1 R.
Za víno na dolevky 2 R 24 gr.
Vybraných peněz na Mistra 24 gr.
Martinovi Lukšovýmu 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového za Filipa Klanice dluhu 7 R.
Summa dluhův 43 R 1 gr 2 den.
Zůstává čistého statku 708 R 11 ½ gr.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému na jeho díl po 141 R
20 gr 2 den.

f 313a
Toto jeden každý podli poručenství neboštíka na díl svůj přijímá:
Zuzanna mateř grunt s půl lánem roli a půl achtelem vinohradu v Klučové hoře a jiným příslušenstvím, jakž v rejstřích purgkrechtních o tom rozepsáno jest, ve 325 R 3 gr 5 ½ den.
Hřebce za 12 R.
Vína 5 v[ěder] za 16 R.
Ovec 16 po 20 gr za 10 R 20 gr.
Krávy 4 po 4 R za 16 R.
Summa toho všeho, což ona přijímá 379 R 23 gr 5 ½ den.
Z toho sobě srazila dílu svého 141 R 20 gr 2 den.
A tak zůstává dopláceti 238 R 3 ½ gr, placením za grunt a vinohrad po 15 R a za dobytek a hřebce po 2 R od letha 1604.

Kateřina přijala na svůj díl achtel vinohradu v Slavatové hoře a loučku na Tasovsku s Stražincem v 64 R.
Krávu 1 za 4 R.
Ovce 4 po 20 gr za 2 R 20 gr.
Summa což Kateřina na díl svůj přijímá 70 R 20 gr.
Zůstává se jí dodati k doplnění dílu jejího 71 R 2 den.
Více táž Kateřina přijala mimo díl svůj, což jí otec její poručil krávu 1, volka 1, ovec 10, vína 5 v[ěder], žita
22 m[ěřic] a z lože šatů.
f 313b
Martin přijal na svůj díl čtvrt vinohradu v Radostné
v 60 R.
Zůstává se mu dodati k doplnění dílu jeho 81 R 20 gr 2 den.
Ten vinohrad dělati a užívati má mateř jeho až do jeho zrostu a má dávati platy vědro aneb peníze za ně, po čem pod horou platiti bude.
Mikulášovi díl jeho zouplna zůstává, totiž 141 R 20 gr
2 den.
Anně též díl její zouplna zůstává 141 R 20 gr 2 den.
Více Anně náleží mimo díl její z lože šatů, kteréž zůstávají při mateři její a má jí ty šaty do zrostu jejího dochovati.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato za
2 b[ečky] vína po 32 R – 64 R.
Z toho dluhův zaplaceno, jakž napřed zejména položeny sou v summě 43 R 1 gr 2 den.
Z dílův sirotčích dáno písaři od spravení statku 5 R, má se z každému dílu po 1 R srážeti.
Knězi Jiříkovi půjčeno peněz hotových 15 R.
Do truhlice vloženo 28 gr 5 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jana Onučky za grunt 10 R.
Od kněze Jiříka přijato půjčených 15 R.

f 314a
NB. Více mimo tento rozdíl našlo se těmto sirotkům spolu i s mateří jejich na jatce Kašpara Masaře 6 R, placením od letha 1604 po 2 R. Act[um] za purg[mistra] Pavla Psíka letha 1604.
Letha 1604 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Macka Kašparového za jatku 2 R.
Z toho dáno matce dílu jejího 1 R 6 gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny prodán achtel vinohradu v Slavatové hoře, který náležel Kateřině sirotku v díle jejím, Thomášovi Venceliusovi, radní[mu] města Hradiště, za summu 60 R. Na to položil peněz hotových 30 R a letha 1607 při Vánocích položiti má 15 R, též letha 1608 ostatních 15 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě peníze penězům.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a z poručení pana ouředníka půjčeno Martinovi Hambálkovi z těch 30 R ut s[upr]a na koupení koní 20 R, oplatiti je má o posudku nejprve příštím letha 1607. Místo rukojemství podstavil achtel vinohradu v Radostné hoře zaplacený na ten způsob, jestliže by těch peněz při posudku ut s[upr]a nepoložil, aby ten vinohrad prodán byl za těch 20 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie purgmistr a starší prodali po smrti neb[ožtíka] Martina sirotka ut s[upr]a čtvrt vinohradu v hoře Radostní, kterýž témuž sirotku v díle jeho dán byl, Martinovi Hambálkovi otčímu jeho za summu 80 R. Závdanku dal 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pejhů, Jan Hlava S.R.S.A N.
Od purg[mistra] přijato, což za ním hotových peněz těchto sirotkův od lonskýho posudku zůstávalo, totiž 10 R.
Po rozdílu statku našlo se, že náleží těmto sirotkům v statku neb[ožtíka] Adama Vnučky nedobraného dílu Zuzanny, mateře těchto sirotků, summy (neuvedeno). To dělíc na (neuvedeno) díly, přijde každému jeho díl po (neuvedeno).
Z statku neb[ožtíka] Adama Vnučky nápadu svrchu psaného přijato 2 R.
Z toho dáno Zuzanně mateři na ten nápad 1 R a na sirotka do truhlice vloženo 1 R.
f 314b
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacije půjčeno těchto sirotkův peněz hotových Bartošovi písaři 15 R, má oplatiti o posudku letha 1609.
Od Martina Hambálka přijato za Radostnou 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Bartoš písař těch svrchu psaných 15 R oplatil.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Martina Hambálka za Radostnou 2 R.
Ty sou vydány Ance na díl její.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Slováčka za grunt prvních peněz 2 R 13 ½ gr.
Ty jsou vydány Ance na díl její.

NB. Kateřina, Marta a Mikuláš zemřeli, dílů svých po sobě zanechali mimo první vydání 420 R 5 den. Ta spravedlnost připadla na Annu sestru jejich, manželku Matěje Jíry Hrubého.
Přijato z důchodův Jeho [Mi]osti Páně na dluh panský, kteráž náležela Pavlovi Kopičkovi do Vlčnova 14 R 17 gr
1 ½ den a dáno jemu za to pšenice.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučka od Pavla Slováčkového za grunt přijato 5 R.
Ty přijal Matěj Jíry Hrubého na nápad po Anně manželce své.
Od Martina Hambálka za vinoh[rad] v Radostné dvojích peněz přijato 7 R.
Ty sou dány Matějovi Jíry Hrubého na díl Anny manželky jeho.
Od Zuzanny, pozůstalé vdovy po neb[ožtíku] Thomášovi Venceliusovi, což za vinohrad v Slavatové hoře do statku tohoto doplatiti pozůstával, přijato ostatních 30 R.
Ty peníze přijal Matěj Jíry Hrubého na díl Anny manželky jeho.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Martina Hambálka za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 3 R.
Ty přijal Matěj Jíry Hrubého na díl Anny manželky jeho.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Hambálka za vinohrad v Radostné hoře přijato 2 R.
Ty sou dány Matějovi Jíry Hrubého na díl Anny manželky jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Hambálka za vinohrad v Radostné 4 R.
Ty sou vydány Matějovi ut s[upr]a na díl Anny manželky jeho.
Letha Páně 1623 jakož jest Martinovi Hambálkovi na onen čas od purgkmistra a starších prodána byla 1 čt[vrt] vinoh[radu] v hoře Radostné za sumu 80 R, na to jest ze závdankem vyplatil do letha svrchu psaného, totiž 25 R, z tej čt[vrti]
f 315a
vinohradu, prodal jest Martin Hambálek jeden achtel vinohradu toho Pavlovi Petrlkovi za sumu 60 R. Závdanku od něho přijal
9 R a ostatek platiti měl po letech týž Pavel Petrlka po 3 R. Ten Pavel Petrlka umřel [a] mimo závdanek na ten vinohrad nic více nedal. Protož Macek Hrubý manžel Anny, dcery n[ebožtíka] Jíry Těškýho, maje k tomu vinoh[radu] přední právo na místě manželky své, ten vinohrad ujal za 51 R. A tak Martin Hambálek nebude více povinen do statku tohoto platiti za vejš jmenovaný vinoh[rad], toliko 4 R. Když je položí, bude jmíti vinoh[rad] zaplacený.