Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

114 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Rohana

f 319a

K tomu statku jest sirotků 9: Jan, Jíra, Pavel, Martin, Václav, Zuzanna, Dorota, Markyta, Matěj a Kateřina mateř jejich desátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 1 a poloulání na Závodí, kterýž jest prodán Janovi a Martinovi i s achtelem vinohradu v Radostné, summy 292 R, placením od letha 1603 takto: za grunt po 7 R a za vinohrad, když se přední peníze s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jankového 28 R doplatí, po 3 R. Rukojmě při gruntě zapsáni.
Achtel vinohradu v Radostné, kterýž jest prodán Jírovi synu jeho za 50 R, placením od letha 1603 podli ourody po 3 R. Rukojmě Pavel Boháč, Jan Kolacia, Jan Linhartů S.R.S.A N.
Druhý achtel vinohradu v Radostné, kterýž jest prodán Pavlovi synu jeho za 50 R, placením od letha 1603 podli ourody po 3 R. Rukojmě Jan Krejsa, Mikuláš Mráčků, Matěj Nováků S.R.S.A N.
Achtel vinohrad v Radostné, kterýž jest prodán Kateřině, mateři těch sirotků za 49 R 15 gr, placením podli ourody po
3 R, když se Martinovi Šerých 10 R 15 gr vyplatí. Rukojmě Pavel Psík, Mikuláš Tkadlec, Jíra Bouchal S.R.S.A N.
Summa všeho statku 441 R 15 gr.
f 319b
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Mikulášovi Mráčkovýmu zadržalých za grunt ostatních 5 R
4 gr 1 den.
Do termínů peněz sirotčích míšených 89 R 5 gr.
Více dluhu do peněz sirotčích míšených, což přijal a sobě za půjčené nepoložil 11 R.
Dobrušovi Židu dluhu 6 R.
Knězi Jiříkovi dluhu 2 R.
Jírovi Janošovýmu za obilí 6 R.
Mikulášovi Nedělovi do Nivnice za obilí 2 R 15 gr.
Jakubovi Dobrušovýmu zeti za hrách 22 ½ gr.
Zádušních peněz do zboru půjčených 1 R 2 gr.
Knězi Václavovi Rejmundovi dluhu půjčeného na víno 6 R.
Summa všech dluhův 129 R 18 gr 4 ½ den.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 311 R 26 gr 2 ½ den.
To dělíc na 10 dílů, přijde každému na jeho díl po 31 R
5 gr 4 ½ den.

Jan a Martin sráží sobě dílu svého na gruntě a vinohradě, každý po 31 R 5 gr 4 ½ den, totiž 62 R 11 gr 2 den.
Zůstávají dopláceti mimo to 229 R 18 gr 5 den.

f 320a
Jíra sráží sobě dílu svého na achteli vinohradu v Radostné 31 R 5 gr 4 ½ den.
Zůstává dopláceti 18 R 24 gr 2 ½ den, placením po 3 R.
Pavel sráží sobě dílu svého na druhém achteli vinohradu v Radostné 31 R 5 gr 4 ½ den.
Zůstává dopláceti 18 R 24 gr 2 ½ den, placením po 3 R.
Kateřina mateř jejich sráží sobě dílu svého na achteli vinohradu v Radostné 31 R 5 gr 4 ½ den.
Zůstává dopláceti 18 R 9 gr 2 ½ den.
Václavovi
Zuzanně náleží každému dílu jeho
Markytě po 31 R 5 gr 4 ½ den
Matějovi
Summa 155 R 28 gr 1 ½ den.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana a Martina, synů Rohanových za grunt 7 R.
Z toho dáno Mikulášovi Mráčkovýmu za grunt ostatních peněz 5 R 4 gr 1 den.
Zádušních peněz dluhu dáno 1 R 2 gr.
Dobrušový[mu] zeti Židu za hrách dáno 22 ½ gr.
f 320b
Od Jíry přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Pavla též přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Na termíny do míšených peněz dáno 3 R 3 gr 2 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jana a Martina za grunt 7 R.
Z toho dáno knězi Rejmundovi 6 R.
Od Pavla přijato za vinohrad 3 R.
Od Jíry přijato za vinohrad 3 R.
Z toho dáno dluhu knězi Jiříkovi 2 R.
Mikulášovi Nedělovi do Nivnice dluhu 2 ½ R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Pavla za grunt a vinohrad 3 R.
Ty jsou dány na termíny.
Sirotci napřed psaní škodují na gruntě Pavlovi bratru jejich prodaném 99 R 15 gr 5 ½ den, přijde na každého nápadníka škody z dílu jeho po 9 R 28 gr 4 den.
A tak ti nápadníci na gruntě nic nemají.

Sečtení toto statku:
Martin koupil vinohrad i z boudou za summu 50 R. Z toho sobě srazil dílu po mateři a bratřích jeho i sestře zemřelých 25 R. Zuostává doplniti 25 R, placení od letha 1608 při Vánocích podle ourody po 2 R. Rukoj[mě] (neuvedeni).
Matěj koupil druhý vinohrad v Radostné za 50 R. Z toho sobě srazil dílu po mateři, bratřích a sestře jeho zemřelých 25 R. Zusotává za něj dopláceti sumy 25 R, placením od letha 1608 po 2 R až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Šerého 6 R vyplní.

f 321a
Jírovi Kukalovi v Radostné prodán vinohrad za sumu 50 R, placením od letha 1608 po 2 R.
Summa, což na těch vinohradech jest, učiní 100 R.
Z toho náleží těmto sirotkom:
Pavlovi
Václavovi každýmu po 25 R.
Zuzanně
Dorotě

Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Martina za vinohrad v Radostné 1 R 15 gr.
Od Jíry Kukala též za vinoh[rad] přijato 1 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R 15 gr a Pavlovi též dáno na jeho díl 1 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil a přijato od Jíry Kukala za vinohrad v Radostnej i za rok 1610 2 R.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Kukala za vinohrad v Radostnej 2 R.
Od Bartoně Ondry Těšínskýho na místě Martina položených přijato za vinohrad v Radostnej 2 R.
Od Pavla Rohanova přijato zadržalých peněz za grunt 8 R.
Ty sou dány na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Jana Jmela za grunt 3 R.
Ty sou dány na termíny.
Od Jíry Kukala přijato za Radostnou 2 R.
Ty přijal Pavel Rohanů.
Od Bartoně Ondry Těšínského za Radostnou přijato 2 R.
Ty přijal muž Zuzanny na díl její.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Jmele za grunt 3 R.
Ty jsou dány na termíny.
Od Bartoně Ondry Těšínského za Radostnú 2 R.
Od Jíry Kukala přijato za Radostnou 2 R.
Ty jsou dány na termíny.
f 321b
Jan, Jura, Margita a Kateřina mateř její zemřeli a dílů svých po sobě zanechali, což učiní sumy 85 R 14 gr 5 den. To připadlo na Pavla, Martina, Václava, Zuzannu, Matěje a dceru od Dorothy sestry jejich splozenou. Přijde jim po těch zemřelých bratřích jejich každému po 14 R 5 gr.
Zuzanně podli bedlivého vyhledání našlo se otcovského podílu i [po] zemřelých bratřích její[ch] 31 R 27 gr ½ den.
Jakož náleželo na vinohradě Bartoně Ondry Těšínského v hoře Radostnej Zuzanně dílu jejího, totiž 17 R 15 gr, ty jest prodal Jan Blabla z Kozojídek, manžel též Zuzanny, týmuž Bartoňovi Ondry Těšínského za hotových 3 R 15 gr.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Kukala za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Ty sou dány na termíny na dluh.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Kukala za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato, kteréž jsou na termíny obráceny 2 R.
Od Jana Buráňa přijato za grunt 3 R.
Z toho dáno Annce, tetce těch sirotkův, na vychování její, že jest bídná a nemocná žena, z lásky 1 R 15 gr.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Kukalového za vinohrad přijato peněz 1 R.
Od Jana Buráně za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Ty 3 R sou obráceny na termíny.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Kukalového přijato peněz ročních 2 R.
Od Jana Buráně za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Ty 3 R sou obrácené na termíny.
Z dovolení pana ouředníka dáno Mackovi, když ve dvoře sloužil, na potřeby všelijaké a na šaty v čas nedostatku
2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Jíry Kukalového za vinohrad v Radostné hoře 15 gr.
Ty sou dané na termíny.
Od Bartoně Ondry Těšínského za vinoh[rad] v Radostné 2 R.
Ty sou vydány Martinovi Rohanovi, protože jemu z toho vinohradu peníze náležejí. Tam se jemu při registřích horenských mají pokládati a při registřích těchto zaneprázdnění pro to víc nečiniti.
f 322a
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka jakož jest Pavel měl na vinohradě v hoře Radostné, kterýž Jíra Kukal drží, dílu nedobraného ještě 22 R, takové peníze nedobrané prodal jest týž Pavel Matějovi bratru svému za hotových 3 R. A tak Pavel na tom vinohradě nic více nemá, ani potomkové jeho.