Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

117 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce

f 328a

Vyhledalo se statku na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 40 na Závodí Janovi Psíkovýmu prodaném jest
100 R, závdanku dal 20 R.
Achtel vinohradu v Nové hoře prodaný Jírovi Vnučkovému za 60 R, závdanku dal 6 R, platiti má po 4 R podle hory práva.
Na krajině vinohradu v Radostné hoře, kterýž drží Václav Holipán zaplaceného jest posledních peněz 39 R 15 gr, placením podle ourody po 5 R až se předních peněz Vávrovi Barvíři 10 R 15 gr vyplatí.
Druhý achtel vinohradu v Radostné, kterýž drží Lida, dcera n[ebožtíka] Petra Němcového ve 20 R, závdanku dala 2 R a platiti podle hory práva po 2 R.
Vinohrad Martina Horčice z Velké Vrbky v hoře Slavkovské, ještě zůstává se předních peněz 1 R 15 gr, ty mají dojíti do letha 1607.
Hříbě jedno prodáno za 4 R.
Vína 1 bečka prodaná za 25 R.
Summa statku 250 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Lidě, švagrové Mikuláše Tkadlce 4 R.
Kači Holipánové dceři služby zadržalé 25 gr.
Vaškovi Mlčanových dluhu za vinohrad 1 R.
Za bečku pro víno a za víno na dolevky a jiných dluhův rozdílně zaplacených 6 R 24 gr.
f 328b
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře na čtvrt vína na dolevky za 1 R.
Obci dluhu hotových peněz 30 R.
Do statku neb[ožtíka] Martina Janoulka dluhu 6 R.
Summa dluhův 49 R 19 gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 200 R 11 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde na každý díl po 100 R 5 ½ gr.

Zuzanně ne[božtíka] Mikuláše Tkadlce, kteráž jest od nepříteluo zajata, zanechává se díl její, totiž 100 R 5 ½ gr.
Druhý díl přijde Václavovi Holipánovi a Janovi Matouškových z Šumic, bratřím nebo[žtíka] Mikuláše Tkadlce, každému po 50 R 2 gr 5 den.
Ten Václav Holipán na díl svůj přijal zaplaceného na krajině vinohradu v Radostné, kterouž on koupil, kteréž sobě sráží 39 R 15 gr, hotových peněz vzal od ouřadu 1 R.
Summa 40 R 15 gr.
Zůstává se mu ještě dodati 9 R 15 gr. Ty se jemu ukazují na gr[untě] Jana Psíka na posledních penězích.
Jan Matuškových z Šumic přijal na díl svůj hříbě ve 4 R.
Též peněz hotových přijal od ouřadu 8 R.
Zůstává se jemu ještě dodati 28 R 2 gr 5 den.

f 329a
Příjem a vydání:
Letha 1606 za purgk[mistra] Michala Michny přijato za 1 bečku vína 25 R.
Od Jana Psíkového závdanku za grunt 20 R.
Od Jíry Vnučkového závdanku za vinohrad 6 R.
Od Lidy, dcery Petra Němečkové[ho], závd[anku] za vinohrad
2 R.
Z toho zaplaceného na dluhy napřed psaný 43 R.
Zůstává hotových mimo to ještě 9 R 11 gr.
Ty peníze dány jsou od ouřadu Janovi Matuškových do Šumic.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Psíkového za grunt 4 R.
Od Jíry Vnučkového za vinohrad přijato 4 R.
Od Matouše Mikulášového na místě Lidy ženy jeho za vinohrad v Radostné při[jato] 2 R.
Janovi Matuškových do Šumic dáno na díl jeho 4 R.
Do statku n[ebožtíka] Jana Janoulka dluhu zaplaceno 6 R.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Vnučky za Novou horu 2 R.
Od Mathouše Mikulášových za Radostnou 2 R.
NB. Půjčeno knězi Pavlovi lipovskému z poručení Jeho [Mil]osti Páně těchto sirotků peněz 4 R, má je oplatiti o posudku příštím letha 1609.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Vnučky za Novou horu 3 R.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jíry Vnučky za Novou horu 4 R.
Zůstávají při ouřadu.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije od kněze Pavla lipovskýho půjčených peněz 4 R.
Od Jíry Vnučky za Novou horu 2 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jíry Vnučka za Novou horu 4 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky přijato od něho za Novou horu 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka přijato od něho za Novou horu 4 R.
f 329b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Vnučka za vinohrad v Nové hoře přijato 4 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka týž Jiřík Vnuček položil za vinohrad v Nové hoře peněz ročních 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka týž Jiřík Vnuček položil za vinohrad v Nové hoře peněz roč[ních] 4 R.
Letha 1623 Jiřík Vnuček jsouce toho roku purgkmistrem, položil za vinohrad v Nové hoře peněz ročních 4 R.
Zůstávají při ouřadu.