Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

118 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kuběje

f 331a

K tomu statku jest sirotků 5: Jíra ženatý, Pavel, Anna, Jan a Martin.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Grunt s půl lánem roli, s vozem, pluhem, s železy oracími, ze 2 krávami, s 1 hříbětem i se vším osetím zaplacený prodán Anně, dceři nebo[žtíka] Jana Kuběje za 150 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 6 R.
Achtel vinohradu na Nové hoře z boudou, presem a se 2 káděmi zaplacený za 120 R.
Druhý achtel v též hoře bez boudy, též zaplacený za 100 R.
Achtel vinohradu v Klučové hoře s boudou, presem a se 2 káděmi zaplacený za 100 R.
Vína 1 bečka za 40 R.
Kožichy dva oděvací za 16 R.
Náčení cínového co bylo, tím se rozdělili.
Vůz starý za 5 R.
Žita 2 m[ěřice], ovsa 10 m[ěřic], to jest přidáno Anně k gruntu.
Anna Janíkových dlužna 4 R 15 gr.
Jan Hloupý s Václavem Škřípalem dlužni 3 R.
Holý Bumbalových dlužen 5 R 15 gr.
Mikuláš Mirošovský v Velkej dlužen 2 R 9 gr.
N[ebožtíku] Václavovi Pytlovaných půjčených peněz i za maso prodané 7 R 18 gr.
Martin Tkadlček půjčených na ryby i na louku 4 R.
V těch penězích jest louka zastavená nad Hájem lipovským.
Kateřina Černých dlužna 1 R.
Summa všeho statku 558 R 27 gr.
f 331b
Z toho se všeho statku má se na kostel lipovský dáti 6 R.
Zůstává čistého statku kromě dluhů 552 R 27 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde jednomu každému po 110 R 17 gr 2 ½ den.

Jíra a Pavel přijali na svůj díl achtel vinohradu v Nové hoře s půl búdú a půl presem v summě 120 R.
Dluhův k vyupomínání jim odvedeno 21 R 20 gr.
Vůz starý za 5 R.
Z bečky vína prodaného hotových přijali 16 R.
Summa 162 R 27 gr.
Zůstává se jim ještě dodati k doplnění dílů jejich 58 R
7 gr 5 den.
Anna přijímá na svůj díl grunt s polouláním a jinými věcmi, jakž nahoře doloženo j[es]t 150 R.
Kožichy oděvací 2 v 16 R.
Z bečky vína prodané 8 R. Summa 174 R.
Zůstává dopláceti bratřím svým 63 R 12 gr 4 ½ den, placením při každých Vánocích po 6 R.

Jan přijímá na svůj díl achtel vinohradu na Nové hoře s půl búdú a ½ presem v 100 R.
Peněz hotových z bečky vína prodané 8 R.
Summa 108 R.
Zůstává se jemu dodati k doplnění dílu jeho 2 R 17 gr
2 ½ den.
f 332a
Martinovi zanechává se na díl jeho achtel vinohradu v Klučové hoře z boudú, presem a se 2 káděmi za 100 R.
Z bečky vína prodaného peněz hotových dáno 8 R.
Summa 108 R.
Zůstává se jemu dodati k doplnění dílu jeho 2 R 17 gr
2 ½ den.
Toho vinohradu užívati má Anna sestra do zrostu jeho a má každého roku za užitek platiti je[mu] po 3 R.
Více táž Anna sestra jeho povinna bude Janovi a Martinovi bratřím svým každému přisaditi po jednom teleti.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie našlo se z register horenských kněždubských, že Jan Kuběj, otec těchto sirotků, přijal z vinohradu Jakuba Ondračkového z Veselé hory na sirotky n[ebožtíka] Martina Janoulka a za ním zuostaly 9 R. Ten dluh má se ze všech dílů zaplatiti.
Z dílu Martinového na ten díl svrchu psaný se poráží 1 R
24 gr. A tak ještě na díl jeho dodati se zuostává 23 gr
2 ½ den.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie jakož Jírovi, Pavlovi a Janovi náleželo dílů jejich dobírati sumy 53 R 19 gr 2 den, ty jsou Václavovi Lopounkovi švagru svému, majíc on jim z gruntu dopláceti, z lásky přátelské odpustili.
A tak díly své zouplna docela vyzdvihli.