Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

120 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Moškorové[ho]

f 336a

K tomu statku jest sirotek 1 Zuzanna a jiní zemřeli.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Slavkovské hoře Mikuláše Petruželky zaplaceného 21 R, placením po 2 R až se předních peněz 19 R s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Koláře vyplní.
Na achteli vinohradu v Slavkovské hoře Václava Mlynářového 60 R, závdanku dáti má z užitku 4 R a platiti podle ourody každého roku po 5 R.
Koně 2 a 1 hříbě prodány za 16 R.
Bečka vína šmakovitého mladého prodaná za 18 R.
Žita namláceného 13 ½ m[ěřice] prodáno Janovi Vnučkovi do Strážnice po 24 gr za 20 R 24 gr.
Rži namláceno 9 m[ěřic], ta jest lidem oplacená.
Více mimo to bylo rži 3 m[ěřice], prodána jest po 15 gr za 1 R 15 gr.
Summa statku 127 R 9 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Michalovi Michnovi dluhu 9 R 10 ½ gr.
Jírovi Žeravskýmu dluhu za víno 1 R 15 gr.
Šalomúnovi Soplivýmu dluhu 10 R.
Jírovi Krejsovi za víno dluhu 29 gr 1 den.
Na kostel dluhu za 1 m[ěřici] žita 24 gr.
Knězi Jiříkovi dluhu 2 R.
Od dělání plátna dáno 1 R.
Summa 35 R 18 gr 4 ½ den.
f 336b
Zůstává čistého statku mimo dluhy 91 R 20 gr 2 ½ den.
Zuzanně sirotku náleží 1 duchna a podušky 2, které přijal k sobě Jan Blabla do Kozojídek, přítel toho sirotka. A mají to do zrostu jejího dochovati.
Plátna konopného 28 loket, přijala jej Zuzanna Blablova, tetka toho sirotka, a má jemu z něho šaty dáti dělati.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato za 1 bečku vína prodanou 18 R.
Za 2 koně a 1 hříbě přijato 16 R.
Za 3 měřice rži prodané 1 R 15 gr.
Z toho dáno Michalovi Michnovi dluhu 9 R 10 ½ gr.
Knězi Jírovi dluhu dáno 2 R.
Od dělání plátna dáno 1 R.
Jírovi Žeravský[mu] za víno dluhu dáno 1 R 15 gr.
Šalomúnovi Soplivýmu dluhu dáno 10 R.
Jírovi Krejsovi dluhu za víno dáno 29 gr 1 den.
Na kostel za 1 m[ěřici] žita dáno 24 gr.
Od Václava Mlčanového závdanku za vinohrad v Slavkovské hoře přijato 4 R.
Písaři od rozdílu statku dáno 4 gr.

Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Mlčanového za vinohrad v Slavkovské hoře 5 R.
Od purg[mistra] přijato hotových, což za ním od lonských posudků zůstávalo 3 R 22 gr 5 ½ den.
NB. Přibylo těmto sirotkom spravedlnosti na gruntě 38 Volfa Janoulkového 34 R, dělíc tu sumu, na sirotka samého náleží (neuvedeno).
f 337a
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Voštinky z Hradiště za vinoh[rad] Starou horu 5 R.
Těch 5 R půjčeno knězi Pavlovi lipovskému těchto sirotků, má je oplatiti o posudku příštím letha 1909.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Bolfa za grunt 1 R.
Od Jíry Těšínskýho za Novou horu přijato 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Pavla Bolfa za grunt 1 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Pavla Bolfa za grunt 2 R.
Od Jíry Těšínskýho za vinohrad v Novej hoře přijato 3 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Pavla Bolfa za grunt 2 R.
Jakož Jan Voštinka z Hradiště zuostává za vinohrad na Nové hoře těmto sirotkom doplatiti 45 R, takové peníze odvedl na vinohradě v Slavkovské hoře Jíry Těšínského, kteréž on na místě jeho těmto sirotkom platiti povinen bude podle hory práva po 5 R.
Rukojmě Martin Slovák, Adam Vrbický a Václav Mlynář S.R.S.N.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jíry Těšínského za vinohrad v Slavkovské hoře podle odvodu 5 R.
Od kněze Pavla lipovského oplaceno 5 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Bolfa za vinohrad 2 R.
Od Jíry Jmelového za 1 achtel vinohradu v Slavkovské hoře na místě Jíry Těšínského 2 R 15 gr.
Od Martina Hurýška za druhý achtel v Slavkovské hoře na místě Jíry Těšínského 2 R 15 gr.
NB. P[anu] Tobiášovi Purkrábkovi půjčeno těchto sirotkův hotových peněz 5 R. Oplatiti má při posudku letha 1614.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Mlčka na místě Pavla Bolfa za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Jmelového za 1 achtel vinoh[radu] v Slavkovské hoře přijato 2 R 15 gr.
Od Martina Hurýška za druhý achtel vinoh[radu] v též hoře přijato 2 R 15 gr.

f 337b
Jakož náleželo Zuzanně dílu jejího sumy 125 R 20 gr
2 ½ den, ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 22 R 22 gr 2 ½ den, ostatek po letech jíti má. Act[um] za purg[mistra] Jana Kolacie letha 1613.
Letha 1614 k ruce panské po Zuzanně zběhlé přijato jest
7 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Osoby na místě Pavla Bolfa přijato za grunt peněz 2 R.
Od Martina Hurýška za vinoh[rad] ve Slavkovské hoře přijato 2 R 15 gr.
Od Jíry Jmely za druhú polovici toho vinoh[radu] v Slavkovské přijato 2 R 15 gr.
Ty sou tolikéž k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny.
Jsou zase vydány Václavovi Urbanovému na zaplacení gruntu, kde pan Zálu[ž]ský býval, jakž při tom gruntě zapsáno jest.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Osoby za grunt 2 R.
Od Martina Hurýška za vinohrad v hoře Slavkovské 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Osoby přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Letha svrchu psaného od Martina Hurýška za vinohrad v hoře Slavkovské za jednu polovici 2 R.
Od Jíry Buráně na místě Jíry Jmely za druhou polovici v též hoře 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Osoby přijato za grunt 2 R.
Od Martina Hurýška za vinoh[rad] v hoře Slavkovské za jednu polovici 2 R.
Od Jíry Buráně za týž vinoh[rad] za druhú polovici 1 R
15 gr.
Těch 5 R 15 gr s povolením pana ouředníka půjčeno jest Pavlovi Rohanovi, kteréž má oplatiti, když by toho sirotci potřebovali.