Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

125 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Lukšového

f 347a

K tomu statku jest sirotků 2: Kateřina, Anna a Kateřina mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v hoře Klučové Jíry Žeravského zaplaceného na posledních penězích 8 R 15 gr.
Achtel vinohradu v též hoře zaplacený 50 R.
Achtel vinohradu v hoře Slavatovské zaplacený za 30 R.
Na achteli vinohradu v hoře Radostné Ondry Škřivánka 60 R, závdanku dal 5 R a platiti má při každých Váno[cích] po 4 R.
Půl sklepu pod Hájem, kterýž společně s Michalem Michnovým užívají 40 R.
Žita 14 měřic po 1 R prodaného za 14 R.
Rži 7 m[ěřic] po 21 gr prodané za 4 R 27 gr.
Dluhu od Macka Šarovcového zvyupomínaného přijato 2 R.
Od Jana Pekaře z Hradiště dluhu zvyupomínaného přijato
14 R.
Jan Lukšů dlužen 7 R 15 gr.
Jan Janků dlužen za víno 2 R.
Tomáš Trojáček půjčených na víno 1 R.
Jíra Kuželovský též na víno půjčených 1 R.
Šubra Žid v Ostroze za vlnu dlužen 3 R 15 gr.
Svinského dobytka 3 kusy za 2 R.
Summa statku 241 R 12 gr.
f 347b
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Zuzanně Brhlových dluhu půjčeného 7 R 6 gr.
Michalovi Michnových půjčených 6 R 15 gr.
Pacholku za službu 2 R.
Od podruství v Hradišti 1 R.
Zbírky na vyplacení od Tatarův aby nepálili 1 R 2 gr 1 den.
Zbírky na kostel 15 gr.
Matějovi Lukšovýmu za 1.300 šindelů 3 R 27 gr.
Janovi Vlachovi za ½ lokte damašku 1 R.
Summa dluhů 23 R 5 gr 1 den.
Zůstává čistého statku k rozdělení 218 R 6 gr 6 den.
To dělíce na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 72 R
22 gr 2 den.

Anna sirotek v maličkosti umřela a díl její připadl na Kateřinu sestru její a Kateřinu matku její, přijde na každú po 36 R 11 gr 1 den.
Kateřina máti jejich přijala na svůj díl achtel vinohradu v hoře Klučové v 50 R.
Půl sklepu pod Hájem ve 40 R.
Žita 7 m[ěřic] po 1 R – 7 R.
Svinského dobytka 3 v 2 R.
Summa dílu jejího 99 R.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílů jejího 10 R 3 gr 3 den.

Kateřině sirotku na díl její zanechává se achtel vinohradu v hoře Slavatové ve 30 R.
Žita 7 měřic prodáno Mackovi Lukšovýmu strejci jejímu za
7 R.
f 348a
Summa toho 37 R.
Zůstává se jí dodati na doplacení dílu jejího 72 R 3 gr
3 den.
Toho vinohradu sirotčího užívati má Matěj Lukšů, strýc jeho, až do zrostu sirotka a má jej opatrovati, šatky na něj jednati a jemu křivdy nečiniti.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato od Jana Pekaře z Hradiště dluhu 1 R.
Od Macka Šarovcového dluhu přijato 2 R.
Za 7 m[ěřic] rži po 21 gr prodané přijato 4 R 27 gr.
Od Ondry Škřivánka závdanku za vinohrad v hoře Radostné přijato 5 R.
Od Jíry Žeravského závdanku za vinohrad v hoře Klučové přijato 2 R.
Z toho zaplaceno dluhův svrchu psaných 23 R 5 gr 1 den.
Kateřině sirotku dáno na díl její 3 R.
Z dílu sirotčího od spravování statku a od rozdílu písaři dáno 14 gr.
Z statku Jíry Kuželovského dluhu přijato 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Tomáše Trojáčka dluhu přijato 1 R.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Ondry Škřivánka za Radostnou 4 R.
Od Jana Jankového na dluh za víno 2 R.
Těch 6 R jsou dány Janovi Kolacijovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Letha 1611 [za purgmistra Vaňka Spěváka] přijato z statku n[ebožtíka] Jana Lukšového na dluh napřed psaný 3 R.
Z toho dodáno Kateřině dílu jejího 29 gr 3 den.
A tak díl svůj zouplna přijala.
f 348b
Pavel Janoulků ujal vinohrad v Radostnej hoře, kterýž Ondra Škřivánek míval, za summu tu, což za něj dopláceti jest, totiž 51 R, placením od letha 1612 po 3 R.
Rukojmě Mikuláš Maryas, Mikuláš Vaškových S.R.S.a N.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Václava Škřípala na místě Pavla Janulkového za vinohrad za Radostnou
3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Václava Škřípala za vinohrad v Radostné hoře 3 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Václava Škřípala za vinohrad v Radostné přijato 3 R.

Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Václava Škřípala za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 3 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Vácslava Škřípala za vinohrad přijato 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Václava Škřípala za vinohrad 3 R.
Ty sou vydané Kateřině na díl její.
Od Macka Lukšového za 7 mě[řic] žita, kteréž bylo na díl Kateřiny zanecháno po 1 R, přijato a Kateřině dáno 7 R.
Ty přijal Jan Krčma, muž Kateřinin.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Vácslava Škřípala za vinohrad v Radostné hoře přijato 3 R.
Ty jsou dané Kateřině na díl její.
Téhož letha z důchodů JM Páně přijato 14 R 7 gr 6 den.
Za těch 14 R 7 gr 6 den dáno Kateřině 26 mě[řic] rži.