Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

126 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pelového

f 250a

K tomu statku jsou sirotci 4: Martin, Jan, Kateřina a Jíra.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Achtel vinohradu v Novej hoře zaplacený za 50 R.
Na achteli vinohradu v Klučové hoře Martina sirotka 54 R
15 gr, placením po 5 R až se předních do Bučovic 25 R 15 gr vyplatí.
Žita 3 měřice po 1 R za 3 R.
Rži 6 m[ěřic] po 1 R za 6 R.
Více rži prodáno na zámek 10 m[ěřic] po 16 gr za 5 R 10 gr.
Summa statku 118 R 25 gr.
Z toho statku zaplatiti se má:
Na kostel lipovský dáno podle poručnictví 2 R 20 gr.
A na zbor týž dáno 2 R 20 gr.
Summa 5 R 10 gr.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhů 113 R 25 gr.
Dělíc to na 4 díly, přijde na každého po 28 R 13 gr 5 den.

Martin sirotek přijal na svůj díl vinohrad v Klučové hoře a dílu sobě na něm porazil 28 R 13 gr 5 den.
Zůstává na posledních penězích sirotkům dopláceti ještě
26 R 1 gr 2 den, placením když se jiným doplatí po 5 R.
f 250b
Janovi
Kateřině přijde každému dílu jeho 28 R 13 gr 5 den.
Jírovi

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purgkmistra Michala Michny přijato od Jana Kolacie za 1 m[ěřici] žita 1 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu 1 R.
Přijato z zámku za 10 m[ěřic] rži po 16 gr – 5 R 10 gr.
Ty jsou vydány na kostel a zbor lipovský.
Letha 1607 za purgkmistra Jana Kolacie přijato za 9 m[ěřic] žita a rži, což ještě na dluzích zůstávalo 9 R.
Letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a purg[mistr] a starší lipovští achtel vinohradu v Nové hoře, kterýž Martinovi sirotku ut s[upr]a na dílu jeho dán byl a on jeho dělati pěkně nechtěl, nybrž jej spuštěl, prodali jej urozenému panu Janovi Urbanovi Domanskýmu z Domanína, ouředníku toho času na Strážnici, za summu 50 R. Závdanku dal 5 R a ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Těch 5 R závdanku od pana ouředníka položených za vinohrad zůstávají při Janovi Kolaciovi, purg[mistru] tehdejším.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od p[ana] Domanského za vinohrad 3 R.
Ty jsou dány Dorotě Vavřincové za dluh, kterýž se po rozdílu našel, má se ze všech dílů porážeti.

NB. Našlo se, že letha 1606 Martin Malenovský položil za vinohrad v hoře Kučové peněz verunkových 5 R. Ty přijal Jiřík Vnuček, horný lipovský toho času, vydal se Martinovi Pelovýmu na díl jeho, k čemuž se ten Martin Pelů přiznal, že takové peníze přijal. f 251a
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka urozený pan Jan Urban Domanský z Domanína majíce vinohradu achtel na Novej hoře těchto sirotkův koupený a nemohouc pro dalekost cesty jeho dáti dělati, takový vinohrad těmto sirotkům pustil a což za něj závdanku a peněz ročních, totiž 8 R, byl vyplatil, ty sou jemu zase navráceny.
Jakož náleželo Martinovi a Jírovi dílů jejich každýmu po
27 R 13 gr 5 den, což učiní 54 R 27 gr 3 den, taková spravedlnost jakožto po sirotcích zběhlých jest k ruce Jaho [Mil]osti Páně obrácena. A tak ti sirotci tu žádné spravedlnosti nemají.
Ta spravedlnost těchto sirotkův náleží na těchto věcech: vinohradu achtel ten svrchu psaný v Novej hoře 50 R a k vyzdvižení na hotových penězích 4 R 27 gr 3 den.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije Jeho [Mil]ost urozený pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici prohlídajíc na věrné a platné služby urozeného pana Jakuba Kobylskýho z Kobylího, ouředníka svého na Strážnici, s dobrým rozmyslem tu všecknu svrchu psanou, po tychž sirotcích zběhlých zůstalou spravedlnost sám od sebe i od všech erbův svých urozenému panu Jakubovi Kobylskýmu z Kobylího i erbům jeho, žádného práva sobě Jeho [Mil]ost Pán ani erbům svým na tom nepozůstavujíce, darovati ráčil.
Stalo se u přítomnosti urozeného pana Jindřicha Saka z Bohuňovic a vysoce učeného pana Fridricha Pieriusa z Birnfeldu v středu před nedělí Květnou letha Páně 1612.
Letha 1612 za purgmistra ut s[upr]a jakož zuostávalo za Janem Kolacijem položeného závdanku za vinohrad od p[ana] Jana Domanského 5 R, takové peníze Jan Kolacia položil a přijal je p[an] Jakub Kobylský podli daru Jeho [Mil]osti Páně svrchu psaného.
Jakož zuostávalo na dluhu za Jeho [Mil]osti Pánem vyšlých peněz 9 R, ty jsou z dluhů panských sraženy jakožto po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Kočička položil za vinoh[rad] v hoře Kučové 5 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Suchomela na místě Jana Kočičky položil za vinoh[rad] v hoře Kučové 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Suchomela položil za vinohrad na místě Jana Kočičky 3 R.
Leta 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Martina Malenovského písaře za vinohrad v Klučové přijato 5 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Malenovského za vinohrad v Klučové 5 R.
Ty sou vydané Martinovi z milosti.