Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

127 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Čupky

f 253a

K tomu statku sou sirotci a nápadníci tito: Jan jest zajatý od nepřítele, Pavel, Anička, Dorota vdaná v Milokošti, Tomáš Pěkník zeť, Manda mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosto toto:
Na gruntě 25 v Městečku Jíry Slúpa zaplacených posledních peněz 14 R 15 gr, placením po 2 R až se předních peněz 15 R
15 gr s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Brhlového vyplní.
Na Nové hoře 3 achtele vinohradu z boudú, presem zaplacený za 300 R.
Achtel vinohradu v též hoře zaplacený za 80 R.
Na čtvrti vinohradu v hoře Klučové zaplacené[ho] 102 R, placením po 10 R až se předních peněz 83 R s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šáchy do Velké Vrbky vyplní.
Ve Lhotě Ostrovské na vinohradě v hoře Hradištku, kteréž drží Mikel Halů 80 R, placením při každých Vánocích podle ourody po 50 R.
Vína mladého bylo 2 ½ bečky, z toho se pasíruje Mandě mateři za díla vinohradní 1 bečku, a tak toliko za 1 ½ bečku 50 R.
Summa všeho statku 631 R 15 gr.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka do Radějova dluhu za víno 20 R.
Summa dluhův 20 R.
f 253b
Zůstává čistého statku k rozdělení 611 R 15 gr.
Dělíce na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po 101 R
27 ½ gr.

Manda, mateř těch sirotků, ma díl svůj přijala 1 ½ bečky vína mladého v 50 R.
Achtel vinohradu v Novej hoře podle pana Mole ve 100 R.
Summa toho 150 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 101 R 27 ½ gr.
Zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 48 R 2 ½ gr, placením při každých Vánocích po 5 R. Rukojmě peníze penězom.
A uvolila se nadepsaná Manda, že do Radějova dluh zaplatí 20 R.
A peníze zasedělé do Vrbky s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šáchového tolikéž 9 R 25 gr.
Tomáš Pěkník na díl Markyty manželky své přijal ve Lhotě Ostrovské na vinohradě Mikle Hulových 80 R, bráti je má podle ourody po 50 R.
Zůstává se jemu ještě dodati k doplnění dílu jejího 21 R
22 ½ gr.
Dorota v Mikološti na díl svůj přijala achtel vinohradu na Nové hoře v 80 R.
Zůstává se jí ještě dodati na díl její 21 R 17 ½ gr.

Vdova ut s[upr]a Janovi Rybovýmu z Milokoště na místě Dorothy ut s[upr]a ženy jeho odvedla jest na to, což přes díl svůj převzala a dopláceti zůstávala, na vinohradě Mikuláše Malenovského na Lhotsku
f 354a
v Lysinách a na sobě tu summu rok po roku po 5 R vyzdvihovati a Mandě to se na summě vejš psané porazí.
Aničce na díl její zanechává se čtvrt vinohradu v hoře Klučové a sráží sobě na ní dílu svého 101 R 27 ½ gr.
Zůstává dopláceti bratřím a švagrům svým (když se 83 R s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šáchového do Velkej Vrbky vyplatí na posledních penězích) ještě 5 R 2 ½ gr.
Pavlovi a Janovi, kterýž jest od nepřítele zajat, zanechávají se na díly jejich 2 achtele vinohradu na Nové hoře z boudou, presem ve 200 R.
Zůstává se jim ještě dodati k doplnění dílů jejich 3 R
25 gr.

Aničce náleží samé kožich oděvací frnštatový, kráva 1,
tele 1, z lože šatů a kotel pro pálení páleného. To všeckno zůstává při Mandě mateři její a má jí toho do zrostu jejího dochovati.
Toho achtele vinohradu Pavlového z dovolením pana ouředníka užívati má Manda mateř jeho do zrostu jeho bez dávání za užitek za tou příčinú, aby toho sirotka chovala a opatrovala, do školy na učení dala, šaty na něj jednala a ten dluh do Radějova zaplatila.
Janův achtel vinohradu puštěn k obci lipovské k užívání, pokudž by se nenavrátil.
f 354b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato od Mandy mateře za vinohrad na Novej hoře 3 R 22 ½ gr.
Z toho dáno písaři z dílu Janového a Pavlového, z každého po 1 R – 2 R.
Z Dorotiného dílu též dáno písaři 22 ½ gr.
Z dílu Aniččiného dáno písaři 1 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Mandy vdovy ut s[upr]a na zaplacení dluhu do Radějova, kterýž dluh podle uvolení a zapsání svrchu psaného sama zaplatiti má, totiž 10 R.
Těch 10 R odvedeno jest do truhlice sirotčí radějovské na s[irotky] m[ebožtíka] Jana Vděka.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Mandy za statek a vinohrad v Nové hoře 15 R
Z toho dáno do Radějova na dluh s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka 10 R.
NB. Knězi Pavlovi lipovskýmu z poručení Jeho [Mil]osti Pána půjčeno těchto sirotků peněz hotových 5 R, má je oplatiti o posudku letha 1609.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy z dovolení pana Jana Urbana Domanského z Domanína, ouředníka toho času na Strážnici, prodán jest achtel vinohradu na Nové hoře, kterýž náleží Janovi, s[irotku] od nepřátel zajatému, Pavlovi bratru jeho za summu 100 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 5 R. Jestliže by Pán Bůh Jana od nepřátel vysvoboditi ráčil a živý se navrátil, bude míti tu moc a právo buď k vinohradu neb k penězům sáhnúti a jakž by se o to společně srovnali, to při vuoli jejich bejti má. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za to Pavel Juračků, Václav Benedíkových, Václav Mlčanů, Václav Holipán S.R.S.A N.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Mandy mateře Pavlový za vinohrad Janů 5 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od kněze Pavla lipovského půjčených peněz 5 R.
f 355a
Od Mikuláše Čupky přijato za Novou horu 5 R.
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacie od Mandy mateře Pavlové ut s[upr]a za vinoh[rad] v Nové hoře přijato 5 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Starýho z Blatnice na místě Mandy ut s[upr]a za vinohrad v Nové hoře přijato 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Ryby z Blatnice na místě Mandy Matěje Pavlova za vinohrad v Nové hoře přijato peněz 5 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Jana Ryby z Blatnice za vinohrad v Nové hoře 5 R.
Více za rok 1617 položil 5 R.