Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Šklubala

f 39a

Jest jich štvero: Martin, Štěpán, Jíra, Markéta a Kateřina mateř jejich pátá.
Ti sirotci všickni štyri při otčímovi svém zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 18 Matoušovi Rozumový[mu] na Závodí 185 R.
Z toho se dluhuov zaplatilo, tak jakž v rejstřích starých sirotčích v listu 145 položeno jest 38 R.

A ještě se tyto dluhy níže položené zaplatiti mají:
Dceři n[ebožky] Ma[r]gety Jana Šklubalového předně 6 R.
Mračnovi do Strážnice 4 R 7 ½ gr.
Kateřině Vnučkovej aneb Janovi muži jejímu 3 R.
Nápadníkům nebožt[íka] Jíry Jurky 4 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Velečky 1 R.
P[et]ruželovi do Hradiště 2 R 15 gr.
Summa všech dluhuov, což se zaplatilo a ještě se doplatiti má, učiní 58 R 22 ½ gr.
Sejmouce dotčené dluhy z vejš psanej summy, zůstává čistého statku 126 R 7 ½ gr.
f 39b
Dělíce tu summu na pět dílů, přijde na jednoho každého po 25 R 7 ½ gr.

Vydání:
Martinovi dáno na díl jeho 17 gr.
Matouš Rozumů ten jest díl Kateřiny manželky svej na gruntě svým sobě srazil 25 R 7 ½ gr.

Letha [15]94 přijato z gruntu Mathouše Rozumového sirotkům vejš psaným do truhlice 7 R.
Z toho dáno dceři n[ebožky] Margety napřed psané 6 R.
A 1 R v truhlici zanechán.
Letha [15]95 přijato od Matouše Rozumového za grunth peněz purgkrecht[ních] 7 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matouše Rozumového peněz purgkrechtních 7 R.
Z toho dáno za dluh nebožt[íka] otce jejich Jírovi Vrtijanovi do Lhoty Veselské, které se ze všech dílů sníti mají 1 R.
Letha [15]97 přijato od Matouše Rozumového za grunth 7 R.
Z toho dáno Kateřině ma díl její 4 R. Ty přijala Markyta na svůj díl podli jejího vlastního přiznání.
Leta [15]98 přijato od Matouše Rozuma za grunt 7 R.
Dáno dluhy za n[ebožtíka] otce jejich do peněz sirotčích míšených, což se z regimenu našlo 9 R.
Ty se mají při vydávání ze všech dílů porážeti.
Markytě dáno na díl její i s tím, což na její díl z dluhu zaplaceného za neboštíka otce jejího přišlo 6 R.

Jakož Martinovi a Štěpánovi náleželo dílů jejich summy 46 R 4 gr, ti sirotci jsouce zběhlí, ta spravedlnost na JM Pána připadla. Z níž jest hotových peněz k ruce JM Páně vyzdviženo 10 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Matějkova ostatek na vyšlou spravedlnost, totiž 36 R 4 gr.
f 70a
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matouše Rozuma za g[runt] 7 R.
Z toho dáno Markytě na díl její 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matouše Rozuma za grunt 4 R.
Ty přijal Jan Masařů na díl Margity ženy své.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Matouše Rozuma za grunt 3 R
Z toho dáno Markytě ostatek dílu jejího 2 R 7 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Petruželkovi do Hradiště dluhu dáno 2 R 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Pavla Daňka Čechového za grunt 1 ½ R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Pavla Daňka Čechového za grunt 7 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie Jíra sirotek pustil z dílu svého Pavlovi Daňka Čechového 11 R.
A tak jemu ještě přijde dovzíti 12 R z gruntu svrchu psaného.

Jakož se z statku tohoto do statku neb[ožtíka] Vaňka Matějkového podli napřed psaného odvodu po sirotcích zběhlých vyplniti mělo 36 R 4 gr, v té summě Pavel Daňka Čechového, držitel gruntu vejš psaného, odvedl od téhož gruntu svého achtel vinohradu v hoře Radostné Jiříkovi Vazačovi, manželu Mandy, dcery neb[ožtíka] Vaňka Matějkového. Za kterýž po sražení ostatku dílu po též manželce jeho těm sirotkům Vaňka Matějkového dopláceti má, jakž při témž statku o tom poznamenáno jest.