Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

130 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kuželovského

f 361a

K tomu statku jest Kateřina manželka jeho, kderáž jest od nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na gruntě 21 v Městečku zaplacených 5 R, placením po 2 R až se předních peněz 35 R Mackovi Lukšovýmu vyplatí.
Na achteli vinohradu v hoře Radostné prodaný Janovi Macigalovi vyplacených 32 R 1 gr 3 den, placením po 2 R až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova 11 R
28 gr 4 den vyplní. Půjdú od letha 1615.
Na vinohradě v Radostné Jana Macigalového zaplacených peněz 4 R, ty má položit z užitku letha 1606.
Včely 7 za 3 R.
Žita 5 měřic po 1 R za 5 R.
V statku Jíry Podřezala dluhu půjčených na víno 3 ½ R.
Holý Durnových dlužen za víno 1 R.
V statku nebo[žtíka] Matěje Kotačky dluhu 2 R.
Summa statku 91 R 16 gr 3 den.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Na kostel lipovský vedle poručenství 7 R 15 gr.
Na zbor lipovský též 7 R 15 gr.
Do Myjavy švagru n[ebožtíka] za včely 1 R 15 gr.
Jírovi Velečkovi dluhu 1 R 2 gr 4 den.
Bednáři za bečku pro víno 1 R 7 ½ gr.
Janovi Sečnýmu do Radočovec dluhu 2 R.
Dluhu za víno panské dáno 1 R 7 ½ gr.
f 361b
Šalomúnovi Soplivýmu dluhu 7 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Lukšového dluhu za víno
1 R.
Jírovi Nedělovi dluhu prokázaného 5 R.
Janovi Macigalovi, ujci n[ebožtíka] podle poručentví
7 včely dány ve 3 R.
Jírovi Bouchalovi dluhu 1 R.
Summa dluhův 39 R 2 gr 4 den.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 52 R 13 gr 6 den.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato za 1 bečku vína 2 vědra prodaného 36 R.
Dáno na kostel lipovský 7 R 15 gr.
Týž dáno na zbor 7 R 15 gr.
Do Myjavy dluhu dáno 1 R 15 gr.
Jírovi Velečkovi dáno dluhu 1 R 2 gr 4 den.
Bednáři za bečku pro víno 1 R 7 ½ gr.
Janovi Sečnýmu do Radočovec dáno 2 R.
Šalomúnovi Soplivýmu dluhu zaplaceno 7 R.
Dluhu za víno panské dáno 1 R 7 ½ gr.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Lukšového dáno 1 R.

Jírovi Nedělovi dluhu dáno 5 R.
Písaři od rozdílu statku dáno 4 gr.
A při purg[mistru] Janovi Kolaciovi zůstává 23 gr 3 den.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od ouřadu za 5 m[ěřic] žita prodaného z vyupomínaných 5 R.
Od Holého Durnových za víno přijato 1 R.
Od purgkmistra přijato, což za ním hotových od lonskýho posudku zůstávalo 23 gr 3 den.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jana Macigala za vinohrad v Radostné 3 R.
Ty sou zase dány Janovi Macigalovi za dluh jemu povinný.
f 362a
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Krčmového na místě Jana Macigala za vinohrad v Radostné přijato 3 R.
Ty 3 R sou odvedeny do statku neb[ožtíka] Jíry Benedíkového, poněvadž do téhož statku přední peníze z toho vinohradu náležejí. A ještě do téhož statku předních peněz 3 R 28 gr 4 den vyplniti se má z vinohradu dotčeného.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Krčmy za vinohrad na místě Jana Macigala 2 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového.
NB. Ty peníze za vinohrad tento pokládané se vypisují při s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového.