Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

132 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Bařiny

f 365a

K tomu statku jest sirotek 1 Markyta.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Achtel vinohradu v hoře Radostné, který jest prodán Janovi Bouchalovýmu za 39 R, závdanku dal 3 R a platiti má při každých Vánocích po 3 R.
Druhý achtel vinohradu zaplacený v týž hoře prodán Janovi Poduškovi za 39 R, závdanku dáti má 3 R a platiti při každých Vánocích po 3 R.
Žita 5 m[ěřic] prodáno za 5 R.
Summa statku 83 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Jírovi Nedělovi za obilí dluhu 10 R.
Šalomúnovi Soplivýmu dluhu 38 R.
Václavovi Mlčáňovi za žito dluhu 8 R.
Mikulášovi Nevěrovi za 3 čtvrti žita 22 ½ gr.
Summa dluhův 56 R 22 ½ gr.
Zůstává čistého statku 26 R 7 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purgmistra Michala Michny přijato od Jana Bouchalového závdanku za vinohrad 3 R.
Od Jana Podušky na závdanku za druhý vinohrad přijato 2 R.
Za žito prodané přijato 5 R.
f 365b
Jírovi Nedělovi dluhu zaplaceno 10 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Bouchalovýho za Radostnou 3 R.
Od Jana Podušky za druhý vinohrad v Radostné též přijato
3 R.
Šalomúnovi Soplivýmu na dluh jeho dáno 4 R.
Václavovi Mlynářovi též dáno na dluh je[ho] 2 R.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Bouchala za Radostnou 1 R 15 gr.
Ty jsou dány Šalomúnovi Soplivýmu Židu na dluh jeho.
Od Zuzanny Poduškové za vinohrad přijato 3 R.
Ty jsou dány Soplivý[mu] Šalomounovi na dluh.
Zuzanna Poduškova prodala druhú polovici vinoh[radu] v Radostné těchto sirotků, který byla koupila za summu 39 R, Janovi Bouchalovýmu, závdanku dal jí 8 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 R. A tak ona tu nic nemá.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Bouchalova za vinohrad 6 R.
Přijal je Šalomoun Soplivý na dluh svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jana Bouchalova za vinohrad v Radostné hoře 6 R.
Ty sou dány Šalomounovi Soplivýmu na dluh jeho.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jana Bouchalova za vinohrad v Radostné hoře 6 R.

Ty přijal Šalomoun Soplivý na dluh jeho.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacije přijato od Jana Bouchala za vinohrad v Radostné hoře 6 R.
Ty přijal Šalomún Soplivý Žid na dluh svůj.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Bouchala za vinohrad v Radostné hoře přijato 6 R.
Z toho dáno Šalomounovi Soplivýmu Židu ostatek dluhu, totiž 5 R 15 gr.
Vácslavovi Mlčáňovýmu na dluh za žito dáno 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Bouchala za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 5 R 15 gr.
Ty jsou vydány Václavovi Mlčáňovi na dluh ostatní peníze.
Ještě má zaplaceno býti Mikulášovi Nevěrovi 22 ½ gr.
f 366a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Bouchala za vinohrad v hoře Radostné přijato peněz 3 R.
Z toho dáno dluhu Mikulášovi Nevěrovi za žito 22 ½ gr.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bařiny napřed psaného zanecháno 2 R 7 ½ gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Bouchala za vinohrad v hoře Radostné přijato 4 R.
Našlo se, že Václav Bařina ukoupíce grunt 24 na Závodí i z achtelem vinohradu v hoře Veselé na Kněždubsku ležící, za kterýž platiti měl s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vítkového. Nedoplatíc toho statku, achtel vinohradu na Kněždubsku ležící za hotový peníze odprodal a na to místo koupil dva achtele vinohradu v hoře Radostné ležící. Protož peníze pokládané za ty vinohrady, kteréž drží Jan Bouchal, mají s tohoto statku do statku n[ebožtíka] Jíry Vítkového obracovány býti.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Bouchal položil za vinohrady v hoře Radostné svrchu psané 3 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Vítkového.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Bouchal maje platiti za vinoh[rad] v hoře Radostné do tohoto statku a odtud zase peníze pokládány, odvozují se do statku n[ebožtíka] Jíry Vítkového.
Skoupil jest na tychž vinohradech od Lidy, jakž se při statku Jíry Vítkového poznamenáno najde, totiž 21 R 14 gr
½ den. Ty se jemu za příjem tuto pokládají.