Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

134 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kováře

f 369a

K tomu statku jest sirotek 1 Václav a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 30 na Závodí Jana Kociána zaplacených 77 R 5 gr, placením po 4 R až se předních peněz 22 R 25 gr s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky vyplatí.
Achtel vinohradu v hoře Radostnej zaplacený za 40 R.
Dluhu Janovi Kociánovi 10 R.
Dluhu na Jakubovi Šimkovém 8 R.
Žita 5 m[ěřic] po 1 R za 5 R.
Rži 5 m[ěřic] po 1 R za 5 R.
Svinského dobytka 4 kusy za 2 R 20 gr.
Summa statku 147 R 25 gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 73 R 27 ½ gr.

Kateřina, mateř toho sirotka, zemřela, díl její připadl na Jana Kociánového a Václava ut s[upr]a, syny její vlastní, přijde každému po 36 R 28 gr 5 den.
Václavovi sirotku zanechává se na díl jeho achtel vinohradu v Radostné ve 40 R.
Svinského dobytka 4 přijal ve 2 R 20 gr.
Summa 42 R 20 gr.
Zůstává se jemu dodati k doplnění dílu jeho 68 R 6 gr
1 ½ den.
f 369b
Jan Kocián na díl svůj, který jemu po mateři přišel, přijal hotových peněz 10 R.
Na gruntě svém, kderý ukúpil, sráží sobě 26 R 28 gr 5 den.
A tak ten díl po mateři zouplna vyzdvihl.
Více vyhledalo se spravedlnosti samému sirotku Václavovi na vinohradě v Staré hoře Vávry Barvíře 1 R.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato od Jakuba Šimkového dluhu 8 R.
Z toho dáno písaři od spravení statku 1 R 1 gr 3 den.
Zůstává za Janem Koláciú, kteréž má do truhlice odvésti 6 R 28 gr 4 den.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie od ouřadu přijato za prodané obilí zvyupomínaných 10 R.
Od Vávry Barvíře za Starou horu přijato na Václava sirotka
1 R.
Jakož jest tohoto si[rotka] n[ebožtíka] Martina Kováře od lonskýho posudku za purg[mistra] Jana Kolacie lipovským hotových mimo jiné vydání ut s[upr]a poznamenáno zůstávalo 6 R 28 gr 4 den, takové peníze z poručení pana ouředníka týž purg[mistr] půjčil Janovi Kociánovi, má je po dvakrát oplatiti.

Letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a přijato od Jana Kociána na dluh ut s[upr]a 3 R 15 gr.
NB. Jakož náleželo Václavovi dílu jeho i po mateři jeho zemřelé summy 109 R 6 gr 1 ½ den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 21 R 13 gr 4 den, ostatek po letech jíti má. Act[um] letha 1613.
f 370a
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Kociána na dluh přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Kociána na dluh přijato 1 R.
Ten jest vydán Václavovi z milosti, když za zběhlého sirotka zapsán jest.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Kociána za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Ty sou z milosti vydány Vácslavovi, poněvadž se oženil a zůstává na gruntech Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Kociána za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Ty jsou vydány Václavovi na díl jeho.