Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

135 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Lukšových

f 371a

K tomu statku jest sirotků 3: Václav, Jan a Mikuláš, jsou všickni třé od nepřítele zajatí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Čtvrt vinohradu v hoře Slavkovské z boudú, presem, káděmi zaplacený, kderýž jest prodán Janovi Peprnému z Velké Vrbky za 90 R. Závdanku dal 3 R, platiti má při každých Vánocích půl vínem.
Achtel vinohradu v hoře Klučové zaplacený za 60 R.
Žita 7 m[ěřic] prodáno Martinovi Lukšovýmu, strejci těch sirotků, po 24 gr za 5 R 18 gr.
Více žita 5 m[ěřic] prodáno Michalovi Michnovi též po 24 gr za 4 R.
Matějovi Lukšovýmu žita prodáno 12 m[ěřic] po 24 gr za 9 R 18 gr.
Ti všickni za to obilí dáti mají, kdy se ti sirotci navrátí.
Peněz hotových přijato za víno 12 R.
Na gruntě 71 v Městečku Martina Řitky 3 R, položiti se mají při Vánocích letha 1607.
Summa všeho statku 184 R 6 gr.
Z toho se dluhův zaplatiti má toto:
Michalovi Michnovi půjčených 6 R.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Lukšové[ho] 8 R 156 gr.
Janovi Vlachovi za koření 1 R.
Summa dluhův 15 R 15 gr.
f 371b
Zůstává čistého statku 168 R 21 gr.
To dělíce na 3 díly, přijde každému po 56 R 7 gr.
Achtel vinohradu v hoře Klučové zanechává se na ty sirotky zajaté v 60 R. Zůstává se jim ještě dopláceti 108 R 21 gr.
Ten vinohrad puštěn jest k užívání Matějovi Lukšovýmu strejci jejich na ten spůsob, aby jej 2 letha užíval, po vyjití těch dvou leth druhý nápadník též 2 letha. A tak všickni nápadníci každý po 2 letech, dokudž by se ti sirotci nenavrátili, užívati mají.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny přijato za víno z Hradiště 12 R.
Od Jana Peprného z Velkej Vrbky závdanku za vinohrad v hoře Slavatovskej přijato 3 R.
Z toho dáno Michalovi Michnovi dluhu 6 R.
Za Michalem Michnový[m] zůstávají 3 R.
Za Matějem Lukšovým též zůstávají 3 R.
Za Martinem Lukšovým tolikéž 3 R.
Od Matěje Lukšových za 1 m[ěřici] žita přijato 18 gr.
Ty jsou dány písaři od spravování statku.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Peprného z Vrbky za Slavkovskou lonských 4 R.
NB. Ty 4 R jsou půjčeny knězi Pavlovi lipovskému z poručení Jeho [Mil]osti Páně, má je oplatiti při posudku příštím letha 1609.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Václava Kladivy za grunt 1 R.
Od Jana Peprucha z Vrbky za vinohrad 3 R.
Z toho dáno Janovi Vlachovi dluhu 1 R.
f 372a
Do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Lukšového na dluh dáno
3 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Václava Kladivy za grunt 1 R.
Od kněze Pavla lipovského přijato oplacených peněz 4 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Kladivy za g[runt] ostatní 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Peprného za vinohrad v hoře Slavkovské i za lonský rok přijato 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Peprného za vinohrad v hoře Slavkovské přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Peprný prodal polovici toho vinohradu Janovi Masařovému za 45 R. A tak bude za něj povinen klásti po 2 R.
Od Jana Peprného přijato za polovici toho vinohradu 1 R.
Od Jana Masařového za druhou polovici přijato 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Peprný položil za jednu polovici vinohradu 2 R.
A Jan Masař za druhou polovici též 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Kryštofů položil za vinohrad na místě Jana Masaře 2 R.