Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

136 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoše Kocúrka

f 374a

K tomu statku jsou nápadníci 3: Anna, Kateřina, dcery jeho vdané, a Kuna od nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 36 na Závodí Mikuláše Smetky zaplacených 172 R
15 gr, placením po 3 R a když se s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 17 R 15 gr vyplatí, platiti bude po 6 R.
Achtel vinohradu v hoře Slavatové zaplacený z boudú, presem za 100 R.
Prodán p[anu] Fridrichovi Mužíkovi do Hradiště, závdanku dal 30 R a platiti má po 6 R od letha 1607.
Půl achtele vinohradu v hoře Radostné zaplacený za 30 R.
Obilí co bylo, tím se nápadníci rozdělili a něco dluhové zaplatili.
Dluhu na Matějovi Přerovském v Hradišti za víno 4 R.
Víno prodané 8 věder za 24 R.
Svině 1 prodaná jest za 4 R.
Summa statku 334 R 15 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Obci lipovské dluhu 24 R.
Též obci za 24 m[ěřic] ovsa po 7 ½ gr – 6 R.
Bartošovi písaři půjčených na kolíčko 3 R.
Jírovi Sedlákovi dluhu i za oves 27 ½ gr.
Jankovi Myjavskému do Velkej dluhu 1 R.
Michalovi Michnovi za víno 16 gr 2 den.
f 374b
Jírovi Ofoukalovi do Kuželového za 1 m[ěřici] 1 čtvrt žita 1 R.
Na zbor lipovský poručených 2 R.
Na kostel lipovský tolikéž 2 R.
Jírovi Miklošovému za maso 10 gr.
Jírovi Krýsovi za víno 16 gr 6 den.
Mackovi Lukšovýmu přijatých z vinohradu Šimka Machalových za horenství svého 2 R.
Summa dluhův 43 R 10 gr 4 ½ den.
Zůstává čistého statku k rozdělení 291 R 4 gr 2 ½ den.
Dělíc to na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 97 R 1 gr 3 den.
Mikuláš Smetka na díl Kateřiny manželky své přijímá půl achtele vinohradu v Radostné zaplacený ve 30 R.
A na gruntě svém srazil sobě 67 R 1 gr 3 den.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Fridricha Mužíka z Hradiště závdanku za vinohrad v Slavatové hoře 30 R.
Z toho zaplaceno Bartošovi písaři dluhu 3 R.
Obci lipovské na dluh jejich dáno 27 R.

Přijato za 1 svini prodanou 4 R.
Z toho zaplaceno na zbor lipovský 2 R.
A na kostel tolikéž 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od p[ana] Fridricha Mužíka dvojích peněz i za rok 1607 po 6 R – 12 R.
Z toho dáno dluhu k obci 3 R.
f 375a
Pavlovi Daňkové[mu] dáno dluhu podle kšaftu, kterýž se po rozdílu našel 9 R.
Má se ze dvou dílů sirotčích sraziti a Mikuláš Smetka, což na díl jeho přišlo, taky díl svůj dáti má.
Letha 1610 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Fridricha Mužíka za vinohrad 12 R.
Z toho dáno Mackovi Lukšový[mu] dluhu 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Miklošového dluhu za maso
10 gr.
Jírovi Krýsovi dluhu dáno 16 gr 6 den.
Jírovi Ofúkalovi do Kuželového dáno dluhu za žito 1 R.
Jírovi Sedláčkovi do Kunovic 27 ½ gr.
Jankovi Myjavskýmu do Velké 1 R.
Michalovi Michnovi dluhu 16 gr 2 den.
Zuostává při ouřadu na nápadníky, kteří nápad svůj prokáží 5 R 19 gr 2 ½ den.
Ty přijal Vácslav Kroměřížský z Velkej na díl Anny manželky své.
Letha 1611 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od pana Fridricha Mužíka z Hradiště za vinohrad 6 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od pana Fridricha Mužíka z Hradiště za vinohrad ut s[upr]a přijato trojích peněz, totiž za rok 1612, 1613 a 1614 po 6 R – 18 R.
Vácslavovi Kroměřížskýmu do Velikej na díl Anny manželky jeho vydány sou mezi tím časem ty čtvery peníze za týž vinohrad položené, všech 24 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Fridricha Mužíka za vinohrad leta 1615 a 1616 přijato 12 R.
Ty sou vydány Vácslavovi Kroměřížskému do Velké.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od p[ana] Fridricha Mužíka za vinohrad 6 R.
Ty sou vydané Václavovi Kroměřížskému do Velké.
A jakož jest tomuž Václavovi Kroměřížskému z toho vinohradu v hoře Slavatové náleželo dovzíti 4 R, ty jest daroval na kostel lipovský.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od pana Fridricha Mužíka za vinohrad v hoře Slavatové ostatních na kostel lipovský darovaných 4 R.
A tak jest ten vinohrad doplacen.