Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

146 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Zubatého

f 397a

K tomu statku jest Kateřina, Kuna, Markyta, Lida, Jan a Dorota, kteráž jest od nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Půl achtele vinohradu na Nové hoře zaplacený za 40 R.
Achtel vinohradu v Slavkovskej hoře z boudú, presem zaplacený za 30 R.
Peněz hotových za kůň utržených 7 R.
Žita 2 m[ěřice] po 1 R prodané 2 R.
Rži 4 m[ěřice] po 1 R prodané 4 R.
Více obilí prodaného za 9 R 27 gr.

Více náleží těmto sirotkom a nápadníkům nápadu po Zuzanně, dceři Vaňka Zubatého, manželce neb[ožtíka] Pavla Velečky, kteráž manžela své[ho] předědila:
Achtel vinohradu v Klučové hoře, kterýž Mandy neb[ožtíka] Martina Benedíkového bejval, zaplacený za 40 R. Prodán Václavovi Velečkovi na placení po 3 R.
V statku neb[ožtíka] Martina Velečky dílu Pavlového nedobraného ještě zůstává 38 R.
Žita 6 m[ěřic] po 1 R prodáno 6 R.
Summa všeho statku 176 R 27 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Kolacie půjčených peněz 2 R.
Michalovi Michnovi za oves dluhu 1 R 7 ½ gr.
Jírovi Velečkovému za bečku pro víno 2 R.
f 397b
Václavovi Spěvákovi za 1 m[ěřici] žita 1 R 15 gr.
Jírovi Pejhovi za 3 m[ěřice] ovsa dluhu 22 ½ gr.
Petrovi Dvořákovi žebráku za nové boty děvčeti jeho koupené 14 gr.
Janovi Kociánovi za víno a oves dluhu 1 R 28 gr.
Summa dluhův 9 R 27 gr.
Zůstává čistého statku 167 R.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému po 27 R 25 gr.

Kuna přijala na svůj díl achtel vinohradu na Nové hoře ve 40 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 27 R 25 gr, zůstává za něj dopláceti 12 R 5 gr, placením každého roku při Vánocích po
2 R.
Jan přijal na svůj díl achtel vinohradu v Slavkovskej hoře z boudú, presem za 30 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 27 R 25 gr, zůstává jim dopláceti 2 R 5 gr, placením při každých Vánocích po 2 R.
Kateřině
Markétě přijde každej dílu jejího 27 R 25 gr.
Lidě
Dorotě, kteráž jest od nepřítele zajatá, tolikéž.

Summa, co se těm 4 na díly jejich vyplniti má 111 R 10 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgk[mistra] Jana Kolacie přijato za kůň prodaný 7 R.
Ty peníze zůstávají za Jírú Bouchalovým, strejci těch sirot[ků], oplatiti má při posudku letha 1607.
f 398a
Jakož jest Jíra Mašků na místě Kuny manželky své, což přes díl svůj převzala za vinohrad v Novej hoře, dopláceti zůstává 13 R 24 ½ gr, takové peníze Jan Kocián na místě Kateřiny ut s[upr]a, manželky své, jemu pustil, kderéž se též Kateřině na díl její vypisují.
Od Jíry Bouchala na dluh za kůň prodaný přijato 4 R.
Za obilí prodané utržených přijato 9 R 27 gr.
Těch 9 R 27 gr jsou vydány za dluhy napřed psané.
Více přijato za 8 m[ěřic] žita a za 4 m[ěřice] rži po 1 R – 12 R.
Ty zůstávají při ouřadu.
Ty peníze jsou z dovolením J.M. Páně půjčeny k[nězi] Pavlovi lipovskýmu, oplatiti má o posudku letha 1609.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Bouchala ostatek dluhu 3 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 1 R 20 gr.
Písaři od rozdílu statku 16 gr.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od ouřadu lipovskýho za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
Ty přijal Markytin muž z Strážnice.
Od kněze Pavla Lipovského půjčených peněz přijato 12 R.
Z těch přijal muž Markytin na díl její 9 R.
Kateřina též přijala 3 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od ouřadu lipovského za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
Od Jana za Slavkovskou horu přijato ostatních 2 R 5 gr.
A tak ten vinohrad bude mít zaplacenej.
Z toho dáno Markytě na díl její 4 R 5 gr.
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacie přijato od ouřadu lipovského za vinohrad 3 R.
Ty přijala Markyta na díl svůj.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od ouřadu lipovskýho za vinohrad v Klučové hoře přijato 2 R.
Ty sou dány Kateřině na díl její.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od ouřadu lipovskýho za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 2 R.
Ty jsou vydány Margitě na díl její.
f 398b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od ouřadu lipovského za vinohrad v Klučové hoře 2 R.
Dáno z nich Margetě 1 R a Kateřině též 1 R.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Adama Vrbického za grunt požár prvních peněz přijato 1 R.
Od ouřadu lipovského za vinohrad v Klučové 2 R.
Ty sou vydané Margetě na díl její do Strážnice.
Letha 1618 za purgkmistra Jury Vnučka Adam Vrbický položil za grunt peněz ročních 1 R.
Od ouřadu lipovského za vinoh[rad] v Klučové hoře 2 R.
Ty 3 R jsou vydané Kateřině na díl její.
Více náleží těmto sirotkům na 1 čt[vrti] roli, kterou drží Adam Vrbický, jsouce na onen čas pustý grunt, když se statek spravoval, totiž 15 R.
Ty náležejí Kuně, Janovi, Kateřině, Margitě, Lidě a Dorotě, každýmu na díl jeho přijde po 2 R 15 gr.