Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pele

f 49a

Jest jich šest: Jíra, Jan, Mikuláš, Štěpán, Kateřina a Anna.
Jíra a Jan ti jsou ženatí, Kateřina vdaná, Štěpán a Mikuláš ti u Jana bratra svého zůstávají, Anna ta [ve] Vrbce slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 19 na Závodí Jana bratra jejich 232 R.
Více na vinohradě Štěpána bratra jejich v hoře Veselej na Kněždub[sk]u 70 R.
Více za jednu krávu, volka a jiného dobytka prodaného 26 R.
Za půltřetí bečky vína 21 ½ R.
Více hotových peněz se našlo 27 R 19 gr.
Více jim náleží na vinohradě Jana Vařejovýho podle zápisu kněh horenských v listu 12 23 R.
Summa všeho 400 R 14 gr.
Z toho se snímá za dluhy neboš[tíka] otce jejich, což na kostel, zbor odporučil i s tím, což budouce purgmistrem na počtě svém [dlužen] zůstal, učiní všeho
f 49b
podle sečtení a zápisu kněh sirotčích starých v listu 141
61 R 27 gr 4 ½ den.
A mimo ty dluhy splacené ještě se za vinohrad z toho statku s[irotkům] n[ebožtíka] Valenty Hálky zaplatiti má 6 R.
Sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku 332 R 2 gr
2 ½ den.
Dělíce na šest dílů, přijde na jednoho každého po 55 R
10 gr 2 ½ den.

Vydání:
Item Štěpánovi vydáno 2 R 2 gr 5 ½ den.
Více na díl svůj přijal vinohrad v hoře Veselej na Kněždub[sk]u v 70 R a na něm sobě srazil 52 R 22 gr 4 den.
A mimo poražený díl svůj za týž vinohrad 5 R položil a tak ještě mimo sražení dílu svého a těch 5 R položených dopláceti zůstává bratří[m] a sestrám svejm 12 R 7 gr 4 den. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item Kateřina ta jest na díl svůj přijala krávu, kozu a dvě ovce ve 4 R.
A hotových jest přijala 3 R 29 gr 5 ½ den.
f 50a
Dodati se jí má k doplnění dílu jejího 47 R 22 gr 4 den.
Item Jírovi na díl jeho dáno 5 R 25 gr 2 den.
Dodati se jemu má 48 R 15 gr ½ den.
Item Mikuláš ten jest na díl svůj přijal volka v 2 R 17 gr 5 ½ den.
A tak jemu se dodati má k doplnění dílu jeho 52 R 7 gr
4 den.

Item Anně náleží dílu jejího, neb ona nic nepřijala 54 R
25 gr 2 ½ den.
A mimo to obzvláštně jí náleží jalovice, ovce, jedna zlůže šatů, to všeckno při Janovi bratru jejím zůstává, povinen jest jí to, když toho potřebovati bude, vydati.
Item Janovi dáno 22 ½ gr a ostatek dílu svého na gruntě svém sobě srazil 54 R 2 ½ gr.
Summa všeho, což těm napřed psaným nápadníkům dodati náleží, učiní 203 R 10 gr 4 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě Štěpána bratra jejich 12 R 7 gr 4 den.
f 50b
Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item na druhém vinohradě v hoře Radostnej, kterýž Jan Vařejů drží 8 R. Ty pokládati má od letha [15]94 po 3 R.
Item na gruntě Jana bratra jejich náleží jim 183 R 3 gr. Ty jak jim jíti mají, knihami purgrechtními novými při gruntu 19 na Závodí se spravíš.

Letha [15]94 položil Jan Vařejů za vinohrad peněz ročních
3 R.
Ty jsou dány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha svrchu psaného Mikuláš Němců odprodal dílu Katheřiny, sirotka vejš dotčeného, manželky své Štěpánovi bratru jejímu summy 24 R. Na to jest na doplacení vinohradu svého srazil 12 R 7 gr 4 den.
A tak jej má zaplacenej.
A ostatních 11 R 22 gr 3 den skoupených ty jemu z statku tohoto z dílu Katheřiny sestry jeho dojíti a vyplněny bejti mají.
Item Mikuláš, bratr těch sirotkův, budouc neženatý umřel, spravedlnost jeho na Štěpána a Anku, kteříž stavu svého neproměnili, jest připadla.
A tak těm dvěma sirot[kům] po témž Mikulášovi náleží toto:
Item Štěpánovi náleží 26 R 3 gr 5 ½ den.
Ance též z toho dílu Mikulášového náleží 26 R 3 gr 5 ½ den.
A jakož jest Katheřině vejš psané náleželo dílu jejího ještě 23 R 22 gr 4 den, tu summu odprodala Janovi bratru svému, držiteli statku tohoto. A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
A Jan Pelů takové skoupené peníze na zaplacení gruntu svého sobě porazil.
f 51a
Letha [15]94 položil Jan, bratr těch sirotkův, na peníze zadrželé 3 R.
Ty jsou omylem napsány, najdou se v statku n[ebožtíka] Tomše Strnadlova.

Téhož letha Štěpán, sirotek vejš psaný, Janovi bratru svému z dílu svého dobrovolně pustil 10 R. Ty se Štěpánovi za vydaný pokládají.
A Jan jich sobě na zaplacení gruntu svého porazil.
Letha [15]95 přijato od Jana Vařeje za vinohrad 1 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Vařeje za vinohrad 3 ER.
Ty 4 R sou dány Jírovi na díl jeho.
Leta [15]97 Jan Pelů dal vinohrad Ance, si[rotku] napřed psané[mu], v hoře Veselej v 52 ½ R, kteréž jse jí z dílu jejího srážejí a dotčenému Janovi Pelovému na zaplatcení gruntu jeho se vypisují.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Vařejova za vinohrad 3 R ost[atní].
Z toho vzal Jíra Pelův 2 R.
Štěpán bratr jeho přijal 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato prvních peněz z gruntu Jana Pelového bratra jejich 4 R 5 gr 2 den.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Jakož Anně sirotku náleželo dílu její[ho] dovzíti i po Mikulášovi bratru jejím zemřelým 28 R 14 gr, ty jest prodal Martin Macků muž Annin Janovi Pelový[mu] švagru svýmu za hotových 8 R.
A tak Anna tu nic více jmíti nebude.
Letha 1601 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana Pelového za grunt 5 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Pelového za grunt 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana Pelového za grunt 10 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jana Pelového za grunt 10 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.