Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

151 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Podušky

f 405a

K tomu statku jest sirotků čtyřé: Jan, Kateřina, Kuna, Zuzanna a Zuzanna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto:
Na gruntě No 4 a vinohradě v Staré hoře vyplacených peněz sumy 76 R, placením od letha 1609 po 4 R až se předních peněz 4 R vyplatí s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 20 R 18 gr 5 den a obci lipovské 18 R 11 gr 1 den.
Vína 5 věder za 12 R.
Summa statku 88 R.
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Janovi Vnučkovému do Hradiště 2 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Tkadlčka 2 R.
Matěji Přerovskému do Hradiště 2 R.
Na hejduky půjčených peněz 1 R 2 gr 1 den.
Na kostel lipovský zbírky 1 R.
Vaškovi Vávrových 2 R.
Summa dluhův 10 R 2 gr 1 den.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 77 R 27 gr 6 den.
To dělíc na 4 díly, přijde každému po 19 R 14 gr 3 den.
f 405b
Zuzanna mateř koupila grunt ze čtvrtí roli a s půl achtelem vinohradu na Nové hoře i s tím, což za něj dopláceti jest za 77 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 19 R 14 gr 3 den, zuostává dopláceti mimo poražení sirotkům 58 R 13 gr 3 den, placením po 4 R až se předních peněz 4 R vyplatí.
Více přijala pět věder vína ve 12 R a uvolila se tím vínem dluhy svrchu psané zaplatiti.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Pytlovaného, manžela Zuzanny vejš psané, za pětítku vína, kterou přijala byla 8 R 2 gr 1 den.
Vydány sú na dluhy napřed psané.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího 18 R 17 gr 4 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlé k ruce J.M. Páně jest obrácena a po letech jíti má, když půjde. Actum letha 1613.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Benedíkového za grunt přijato peněz 2 R.
Z toho dáno na díl Kateřiny z milosti JM Páně 1 R.
A při právě zanecháno na sirotky 1 R.
Urban Nosjanů z Nikulčic, manžel Kateřiny, ukázal to, že JM Pán pan Jan Fridrich propustil tu Kateřinu i s její spravedlností, protož se jí pasíruje. A manžel její prodal tu všecku spravedlnost, což se jí našlo, totiž 18 R 14 gr 3 den, purgkmistru a ouřadu městečka Lipova za hotových 3 R. A tak ten Urban ani manželka jeho na tom statku nic nemá. Platiti se mají od leta 1617 na obec po 2 R a na s[irotky] po 2 R.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Martin Bednedíků položil za grunt a za vinohrad peněz ročních 2 R.
Ty 2 R přijaté sou na obec lipovskou a což více položil za vinohrad, to náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelky.
f 406a
Jakož náleželo Janovi Poduškovi dílu jeho 19 R 14 gr 3 den, ta spravedlnost připadla Jeho [Mil]osti Pánu jakožto po sirotku zběhlém. Z níž jest vyzdviženo, což položených peněz bylo 1 R, ostatek po letech se vybírati má.