Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

154 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pejhového

f 411a

K tomu statku jest sirotků pět: Václav, Jíra, Dorota, Kateřina, Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Klučové hoře Václava, bratra těch sirotkuov, posledních peněz 8 R, placením podle ourody až se přední peníze Jírovi Pejhovýmu vyplatí po 3 R.
Na vinohradě v Slavkovské hoře Pavla Bartošového z Velkej Vrbky předních peněz summy 42 R, placením od letha 1608 po
3 R.
Na vinohradě v Nové hoře Václava, bratra těch sirotkuov, zaplaceným, kterýž jest jemu prodán za 30 R, závdanku dáti má 3 R a platiti od letha 1607 po 3 R.
Summa statku 80 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 4 R 15 gr.
Jírovi Pejhovýmu dluhu, což souc Židovi rukojmě za neboštíka, své dáti musel 7 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 68 R.
Dělíc to na pět dílů, přijde na každého po 13 R 18 gr.
f 411b
Václav srazil sobě dílu svého na vinohradě v Nové hoře 13 R
18 gr, zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým 16 R 12 gr, placením ut s[upr]a.
Jírovi
Dorotě
Kateřině každému dílu jeho zuostává po 13 R 18 gr.
Zuzanně

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato z vinoh[radu] Pavla Bartošového 3 R.
Od Václava přijato za Novou horu závdanku a dvojích peněz
8 R.
Z toho zaplaceno dluhu Jírovi Pejhovýmu 7 R 15 gr.
P[anu] Janovi Skřičkovkýmu 3 R 15 gr.
Jakož Dorothě, sirotku výš psanému, náleželo dílu jejího
13 R 18 gr, ta spravedlnost obrácena k ruce Jeho [Mil]osti Páně za tou příčinou, že se zmrhala, má se do důchodův panských vyzdvihovati.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Václava Pejhového za vinohrad za Novou horu 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Václava Pejhového za vinohrad Novou horu 3 R.
Ty sou dány p[anu] Janovi Skřičkovskému na dluh jemu povinný.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie jakož náleželo Kateřině dílu jejího 13 R 18 gr, ta spravedlnost jest obrácena k ruce J.M.P. jakožto po zběhlým sirotku.
Od Vaška Pejhy přijato za Novou horu 2 R.
Z toho dáno p[anu] Janovi Skřičkovskýmu ostatní 1 R.
A k ruce J.M.P. po zběhlých 1 R.
f 412a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Václava Pejhového za vinohrad v Nové hoře 2 R.
A tak jej doplatil.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího 13 R 18 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlé k ruce panské jest obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu na Jeho [Mil]ost Pánem bylo
2 R, ostatek po letech jíti má.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Krejčího na místě Vácslava Pejhového za vinohrad v Klučové hoře 1 R 15 gr.
Jsou obrácené k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých 15 gr a Zuzanně vydáno na díl její 1 R.
Více tymž sirotkům náleží na gruntě 55 v Městečku, na kterým jest Martin Pastýřů 26 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Pastýřů položil za grunt 2 R.
Ty přijali Václav na svůj díl 1 R a Zuzanna 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Pastýřů položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Dorotě a Kateřině, s[irotcích] zběhlých.
Téhož leta za téhož purgkmistra od Martina Krejčího na místě Václava Pejhového přijato za vinohrad v hoře Klučové ostatních peněz za 2 leta 6 R 15 gr.
Z toho dáno Zuzanně 4 R a na JM Pána obrác[eno] 2 R 15 gr.
A jakož zůstávalo za JM Pánem vyšlých na dluhu 2 R, ty sou po sirotcích zběhlých poražené.