Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového

f 55a

Jest jich sedmero: Jan, Mikuláš, Macek, Jíra, Martin, Markéta, Anka a Kateřina mateř jejich osmá.
Jan, Mikuláš, Macek ti jsou ženatí, Margeta, Anka jsou vdaný, Jíra ten jest umřel, Martin ten se učí řemeslu masařskému.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jíry Těškého 487 R 7 ½ gr.
Více na podsedku a sklepu, též i dvouch vinohradech, za víno a za obilí Janovi bratru prodáno 223 R 27 ½ gr.
Více na štvrti roli, kderýž Jíra Matějů koupil 66 R.
Za bečku vína, krávu a ovce prodané 20 R 27 1(2 gr.
Více za druhou bečku vína, krávu a ovce prodané 24 R
27 ½ gr.
Více na vinohradě Matěje Kotačky v Radostnej 30 R.
Na dluzích se našlo 30 R.
Summa všeho statku 883 R.
Z toho se snímá, což neboštík otec těch sirot[ků] na kostel a zbor poručil 8 R.
f 55b
A tak zůstává čistého statku 875 R.
Dělíc na 8 dílů, přijde na jeden každej díl po 109 R 11 gr 1 den 1 víd.

Na to jest ku právu přijato toto:
Item z gruntu Jíry Těškého 294 R 26 gr 1 den 1 víd.
Item z vinohradu Matěje Kotačky 19 R 15 gr.
Item za vína [a] dobytek prodaný 45 R 25 gr.
Item za podsedek, sklep, vína, dobytek a obilí od Jana, bratra těch sirot[ků] přijato 216 R 11 gr 1 d 1 víd.
Za štvrt roli prodanou přijato 33 R.
Summa všech peněz ku právu přijatých učiní 609 R 17 ½ gr.

Vydání s tej hotovej summy:
Item Kateřině, mateři těch sirot[ků], tej jest díl její všecken vydán podle zápisu kněh starých sirot[čích] v listu 109 – 109 R 11 gr 1 den 1 víd.
f 56a
Item Jan ten jest na díl svůj přijal 20 R a ostatek dílu svého 89 R 11 gr 1 den 1 víd na podsedek, sklepu i jiných věcech jemu prodaných, tak jakž týž zápis sirot[čí] výš psaný to v sobě šíř obsahujíc zavírá, porazil.
A tak tu více spravedlnosti žádné nemá.
Item Markéta ta jest od práva vyzdvihla 111 R 11 gr ½ den a tak přez díl svůj převzala 1 R 29 gr 6 den.
Jest povinna ku právu jich složiti.
Item Macek ten jest na díl svůj přijal 105 R a tak jemu k doplnění dílu jeho se dodati má 4 R 11 gr 1 den 1 víd.

Item Mikuláš ten též na díl svůj přijal 91 R 27 ½ gr, dáti se jemu má 17 R 13 gr 5 den.
Item Ance dáno podle sečtení 43 R 15 gr, dodati se jí má na doplnění dílu jejího 65 R 26 gr 1 den 1 víd.
Item Martinovi na díl jeho se dáti má, neb on nic nepřijal 109 R 11 gr 1 den 1 víd.
Item Jíra ten jest též na díl svůj nic nepřijal, přijde
f 56b
jemu dílu jeho se dáti 109 R 11 gr 1 den 1 víd.
Summa všeho, což se těm napřed psaným nápadníkům dodati má, učiní 306 R 13 gr 15 den.

Ta summa z kterejch gruntův těm sirotkom se po letech a jak mnoho od koho vyplniti má, takto se pořadně poznamenává:
Item z gruntu Jíry Těškého 192 R 11 gr 1 den 1 víd. Ty má od letha [15]94 při Vánocích po 15 R pokládati.
Item na gruntě Jíry Kuželového 33 R. Ty má od letha [15]93 při Vánocích po 4 R pokládati.
Item na vinohradě Matěje Kotačky 10 R 15 gr 1 den 1 víd. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Pars na těch gruntech 235 R 26 ½ gr.

A mimo to hotových a zadrželejch, též na dluzích zůstává toto:
f 57a
1. Hotovejch 6 R 2 gr 1 hal.
2. Za Jírou Těškým, očímem těch sirotků, zadrželejch do letha [15]94 25 R.
3. Za Janem, bratrem těch sirotků 7 R 15 gr 1 víd.
4. Za Maruší, sestrou těch sirotků 1 R 29 gr 6 den.
5. A na dluzích k vyupomínání 30 R, zaplaceno.
Pars těch hotových a zadrželejch s dluhy 70 R 17 gr 1 den.
Summa všeho učiní 306 R 13 gr 5 den.
A mimo to mají v statku nebo[žtíka] Jíry Žákovýho 2 R.

Letha [15]94 přijato od Jíry Kuželovského i za rok [15]93 zadržalých peněz za grunth 8 R.
Ty jsou dány Jírovi sirotku na díl jeho.
Téhož letha přijato od Jíry Těškého peněz ročních za grunth 15 R.
Téhož letha [15]94 přijato od Matěje Kotačky za vinohrad
3 R.
Jíra sirotek ten jest umřel, spravedlnost jeho na Matěje a Martina, bratří jeho vlastní ještě neženaté, jest připadla. A tak těch všech 109 R 11 gr 1 den 1 víd jim oběma společně náležeti budou.
Dělíc na dva díly, dostane se každému z nich po 54 R 20 gr 4 den.
Přijato na dluhy svrchu psané na těch 30 R – 22 R.
Z toho vydáno Martinovi sirotku na díl jeho 8 R.

Item přijato od Jíry Těškého na peníze zadrželé 6 R.
Z napřed psaných peněz položených dáno toto:
Ance na díl její dáno 11 R.
Matějovi též dáno na díl jeho 11 R po Jírovi bratru zemřelém.
f 57b
Též přijato od Jíry Vítkového peněz vedle regimentu vyplněných 6 R.
Ty jsou dány Ance na díl její.
Od Jíry Klanice přijato, ty v truhlici zůstávají 1 R 15 gr.
Od Martina Chochola přijato podle regimenu 1 R 20 gr.
Ty sou dány Matějovi na díl jeho.
Též přijato od Jíry Těžkého za grunth na zadrželé peníze
5 R.
Letha [15]95 přijato od Jíry Těžkého za grunth 15 R.
Téhož letha přijato od Jíry Kuželovského za grunth 4 R.
Ty přijal Macek na díl svůj po Jírovi, bratru svém zemřelém, ze čtvrti.
Téhož letha dáno Martinovi na díl jeho 7 ½ R.
Též dáno Ance na díl její 7 ½ R.
Více dáno Ance a Martinovi na díly jejich 1 ½ R.
Letha [15]96 položil Jíra Těšký za grunth, kteréž do truhlice vloženy 15 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 4 R.
Téhož letha [15]96 přijato od Jíry Lukášovýho za grunth
4 R.
Téhož letha přijato od Matěje Kotačky za vinohrad 3 R.
Z toho dáno Mackovi na díl jeho téhož letha [15]96 peněz
14 R.
Též dáno Ance na díl její 3 R.
Téhož letha [15]96 přijato z statku Jíry Jankova za dluh, což n[ebožtík] těm s[irotkům] povinen by[l] 2 R.
Z toho dáno Ance na díl její 1 R.
Mackovi též dáno na díl jeho 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Kuželových z gruntu 4 R.
Téhož letha přijato od Jíry Těžkého 15 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 15 R.
Téhož letha přijato od Matěje Kotačky z vinohradu 3 R.
Ty jsou vydány Ance na díl její.
Martinovi též dáno na díl jeho 4 R.
f 58a
Letha [15]98 přijato za gruntu Jíry Kuželového 4 R.
Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Též přijato od Jíry Těškého za grunt 15 R.
Od Matěje Kotačky za vinohrad přijato 3 R ost[atní].
Ty sou vydány Ance na díl její.
Martinovi též dáno z hotových peněz na díl jeho 15 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Těžkého za grunt 15 R.
Též přijato od Jíry Kuželovského za čtvrt a g[runt] 4 R.

Ty náleží dvěma s[irotkům], totiž Martinovi a Matějovi.
Ance dáno na díl její peněz hotových 15 R.
Martinovi z položených peněz za čtvrt dáno 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Kuželových za grunt 4 R.
Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Od Jíry Těžkého přijato za grunt 15 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Kuželových za grunt 2 R.
Od Jíry Těžkého přijato za grunt 10 R.
Ty přijal Michal na díl Anny ženy své.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Kuželovského 2 R.
Od Šimka Machalového dluhu přijato 2 R.
Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Od Staňka Miklového přijato dluhu 2 R.
Ty přijal Michal na díl Anny ženy své.
Od Jana Lukšového přijato dluhu 7 R 15 gr 1 den 1 víd.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Od Jíry Těžkého přijato za grunt 7 ½ R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Od Staňka Miklového přijato dluhu 2 R.
Ty přijal Michal na díl ženy své.
Od Martina Chochola přijato dluhu 1 R.
Ty přijal Matěj na díl svůj.
f 58b
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Těžkého za grunt 15 R
Ty přijal Martin na díl svůj.
Michalovi na díl Anny manželky jeho podli vyhledání dodati se zuostává 4 R 11 gr 1 den.
Od Jíry Kuželovského za g[runt] přijato 4 R.
Ty přijal Macek na díl svůj.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jíry Kuželovského za grunt 4 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Od Martina Hambálka na místě Jíry Těžkého přijato 15 R.
Z toho dáno ostatek Michalovi na díl Anny manželky jeho 4 R 11 gr 1 den.
A tak díl její zouplna vyzdvihl.
Martinovi dáno na díl jeho 11 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Hambálka za grunt 5 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Jakož zuostávalo ještě Martinovi dovzíti nápadu po Jírovi, bratru jeho zemřelém 37 R 16 gr 5 ½ den, ty jest prodal Jakubovi Šimkovýmu za hotové 4 R.
A tak tu nic jmíti nebude.