Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

161 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Miklošovýho

f 426a

K tomu statku jest sirotkův 6: Anna, Martin, Kuna, Pavel, Vácslav, Margita a Kateřina mateř jejich sedmá.
Našlo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 30 na Závodí a dvou achtelích vinohradu, jeden v Novej a druhej v Radostnej hoře 55 R 13 gr 5 den.
Na vinohradě v Radostnej hoře Matěje Halíčky, placením od letha 1611 podle hory práva po 3 R – 45 R.
Na vinohradě v Slavkovskej hoře Mikuláše Maryasa zaplaceného 4 R 15 gr, placením od letha 1611 podle hory práva po 2 R.
Kráva a tele roční za 13 R.
Na gruntě 41 na Závodí Jana Petrlky 15 R, placením po 4 R až se předních peněz 77 R přednějším nápadníkům vyplatí.
Dílu nedobraného v Velikej Vrbce z statku neb[ožtíka] Mikuláše Tvrdoňového 80 R.
Vína 1 bečka, která zůstala mimo náklad na vinohrady učiněný ve 12 R.
Summa statku 224 R 28 gr 15 den.
Tito se dluhové z toho statku zaplatiti mají:
Dluhu Jírovi Janošovýmu, což dobří lidé vysvědčili 24 R.
Janovi Hálkovi z Myjavy za voly 20 R.
Janovi Psíkovi 6 R.
Pavlovi Mlčkovi za husy 6 gr.
Janovi Vlčihlavovi 1 R.
Vácslavovi Lopounkovi za víno 17 gr 3 den.
Dluhu za bečky koupený 3 R.
Knězi Melicharovi Veselskýmu 3 R.
Summa dluhův 57 R 23 gr 3 den.
Zůstává čistého statku 167 R 5 gr 2 den.
f 426b
Dělíce ten statek mimo dluhy na sedm dílů, přijde na každý díl po 23 R 26 gr 3 den.

Kateřina vdova přijala na díl svůj grunt se čtvrtí roli, se dvěma achteli vinohradu, jeden v Novej a druhý v Radostnej hoře, i s tím, což na něm zaplaceného jest 55 R 13 gr 5 den.
Z toho sobě srazila dílu svého 23 R 26 gr 3 den, zůstává těm sirotkům dopláceti 31 R 17 gr.
Anně
Martinovi
Kuně náleží každému po 23 R 26 gr 3 den.
Pavlovi
Vácslavovi
Margitě

Příjem a vydání:
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěvákovýho přijato od Mikuláše Maryasa za vinohrad v Slavkovskej 1 R 15 gr.
Za krávu a tele prodané 13 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoše Kocourka dluhu za maso 26 gr
6 den.
Z toho dáno Janovi Hálkovi na Myjavu na dluh jeho 10 R.
Dluhu za bečky koupené 3 R.
Od rozdílu statku z dílů sirotčích z každého po 4 gr –
24 gr.
Pavlovi Mlčkovi dluhu za husy dáno 6 gr.
Vácslavovi Lopounkovi 15 gr.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Jana Benedíkova za grunt 5 R.
Dáno Janovi Vlčihlavovi na dluh jeho 26 gr 6 den.
Těch 5 R svrchu psanejch navráceno do statku Jíry Krejse, že jinejm s[irotkům] jest vydán.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Matěje Halíčky za vinohrad v Radostnej hoře dvojích peněz 9 R.
Ty přijal Jan Hálka z Myjavy na dluh svůj.
Od Mikuláše Maryasa přijato za vinohrad v Slavkovský 1 R.
Ten jest dán Jírovi Janošovi na dluh, přijal jej Jan Psíků.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky za vinohrad v Slavkovské hoře přijato od Mikuláše Maryasa 2 R.
A tak z toho vinohradu jest do statku tohoto zouplna vyplaceno.
Jírovi Janošovýmu za dluh jeho dáno 2 R.
Z statku neb[ožtíka] Mikuláše Tvrdoňového z Vrbky Veliké přijato 2 R.
Ty sou dány Anně na díl její.
Od Matěje Halíčky za vinoh[rad] v Radostné přijato 3 R.
Ty jsou vydány Janovi Hálkovi na Myjavu, a tak je[mu] doplaceno.
f 427a
Letha 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučky od Matěje Halíčky přijato za vinoh[rad] v Radostné 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového z Vrbky Velkej přijato 6 R.
Ty oboje peníze, totiž 9 R, jsou vydány Jírovi Janušovému na dluh jeho.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Matěje Halíčky přijato za vinohrad v hoře Radostné 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Jírovi Janošovému.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Matěje Halíčky přijato za vinohrad v hoře Radostné peněz ročních 3 R.
Ty sou vydány Jírovi Janošovému do Hradiště.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Matěje Halíčky za vinohrad v Radostné 2 R.
Ty 2 R jsou vydané Janovi Psíkovi na dluh.
Letha 1620 za fojta Tomáše Bartoškového přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového z Veliké Vrbky peněz 3 R.
Takové tři zlatý dány jsou Martinovi Vaculovi na díl Anny manželky jeho.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka vdova, pozůstalá po n[ebožtíku] Matějovi Halíčkovi, prodala zase vinoh[rad] v Radostné Janovi Bělínovi za sumu 30 R. Závdanku od něho přijala 2 R a platiti jej má po 2 R.
Téhož letha přijato od téhož Jana Bělína za vinohrad svrchu psaný v hoře Radostné ročních peněz 2 R.
Ty jsou dány Janovi Psíkovi na dluh jeho 2 R.