Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[175] S[irotci] n[ebožtíka] Václava Barinusa

f 455a

Zůstalo po něm sirotkův 3: Margeta, Anna, Kateřina a Margeta mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Dva achtele vinohradu, jeden v hoře Klučovej a druhý v Novej hoře, odpolu nevysazený, kterýž mateři těch sirotkův prodány jsou za 35 R.
Na achteli vinohradu v Novej hoře, kterýž Vašek Čech drží a jej od neb[ožtíka] ukoupil 38 R.
Vína jedna bečka ve 20 R.
Summa všeho statku činí za 93 R.
Na ten statek našli se dluhové tito:
Pacholku Vnučkovému 1 R 7 gr 3 ½ den.
Mackovi Kubíčkovi za kadečku 25 gr 5 den.
Více Mackovi za 1 bečku prázdnou 1 R.
Tesařům od stavení 12 gr 6 den.
Pacholku za službu 19 gr 2 den.
Summa dluhův činí 4 R 5 gr 2 ½ den.
Po sražení dluhův zůstává čistého statku k rozdělení 88 R 24 gr 4 ½ den.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému po 22 R 6 gr
1 den.
NB. Mimo ten napřed rozepsaný statek nachází se jedna kráva, kteráž mateři těch sirotkův zanechána. A na to místo připověděla každému sirotku 1 tele přisaditi a když by toho potřebovali, jim odvézti.
f 455b
Příjem a vydání:
Za tu jednu bečku vína po smrti neb[ožtíka] Barinusa přijato jest 20 R.
Z těch 20 R dluhové napřed zapsaní jsou zaplaceni a Margetě matce sirotkův, což na díl její přišlo, vydáno a což na díl sirotkův náleželo, to mateři jejich zapůjčeno jest, za což Jan Pytlovaný a Jan Jurík slíbili R.S.a Nerozdílnou.
Letha 1631 za purgmistra Pavla Kopíka Vašek Čech položil za vinohrad v Novej hoře 12 R 15 gr.
Z toho Vaškovi Kučerovi na díl po manželce jeho vydáno 5 R.
A k ruce sirotkův, kteréž za ouřadem zůstávají, zanecháno jest 7 R 15 gr.