Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

177 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vnučka

f 462a

K tomu statku jest sirotek jeden Adam a Zuzanna macocha jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vě[ce]ch těchto:
Grunt s polou lánem roli v počtu 6 knih purgkrechtních v summě za 80 R.
Ječmena 16 měřic dle šacunku za 6 R 25 gr 5 den.
Vína tři bečky po 20 R mor[avských], učiní za ně 60 R.
Dva achtele vinohradu v Žerotínce ze dvěma díly búdy zaplacené za 333 R 10 gr.
Hříbě jedno šacované za 5 R.
Krávy dvě za 12 R.
Ovce 10 kusů dle šacunku za 8 R 17 gr 3 den.
Svinského dobytka dva kusy za 3 R.
Vůz kovaný za 8 R.
Pluh s železy za 1 R.
Půl voza nekovaného za 1 R.
Včely 11 klátů podle šacunku za 10 R.
Šuba liškami podšitá a jed[n]a čepica u pana Jana Kuběje v Skalici za 8 R.
V novém poli jedny hony zasetého žita za 4 R 15 gr.
V Radošových troje hony zasetej rži za 15 R.
Item za p[anem] Janem Blanenským, předešlém písařem dúchodním, na tři bečky vína do důchodu vzato, mimo poražení zůstává 11 R 23 gr 4 den.
Summa toho statku činí 568 R 1 gr 5 den.
f 462b
Z toho statku se tito dluhové zaplatiti mají:
Do důchodů JHM za 16 měřic 3 čtvrti rži, které přijal na každú měřici po 25 gr 5 den a rži neodvedl, činí na počet moravský za ni 14 R 10 gr 5 den.
Item za 9 ½ měřice ječmena po 45 kr, činí 6 R 3 gr ½ den.
Item za 27 ½ měřice ovsa po 30 kr, činí 11 R 23 gr 4 den.
Item Jiříkovi Slavíkovi za službu písařskú, co za víno obecní přijal 3 R.
Item obci lipovské za víno vyšenkované 3 R.
Item neb[ožce] Vítkové za 1 vědro ¾ vína 3 R 7 gr 3 den.
Item Dorotě Miškéřce do Velikej půjčených peněz 5 R 4 gr
2 den.
Item za Kopíkového purgkmistrovství platu s panských ovec
3 R 24 gr.
Item za rychtářství Pavla Žáka platu za roboty a činže 6 R.
Obci lipovskej za 9 měřic ¾ žita po 1 R m[ěřice] 9 R 22 gr 3 ½ den.
Item rži 8 měřic po 25 gr 5 den učiní 6 R 25 gr 5 den.
Item ječmena 9 měřic po 45 kr učiní 5 R 23 gr 4 den.
Item ovsa tři měřice po 12 gr 6 den učiní 1 R 8 gr 4 ½ den.
Item Gutmanovi Židovi ostrovskému za 6 funtů vlny po 18 kr učiní 1 R 15 gr 3 den.

Item platového ovsa z louk 15 měřic za hájemství Špachového každú po 30 kr učiní 6 R 12 gr 6 den.
Item témuž Špachovi za obecní víno šenkované 1 R 8 gr
4 den.
Item krejčímu od šití 25 gr 5 den.
Item contribuci za purgkmistra Pavla Žáka 3 R 25 gr 5 den.
Item dle jednoho poznamenání čelá[d]ce za službu, na pohřeb nebo[žtíka], na contribuci a obdělání vinohradův pořadně vydáno 57 R 19 gr 5 den.
P[anu] ouředníkovi od spravování statku 8 R 8 gr.
Písařovi 4 R 21 gr 5 den.
Summa všech dluhů činí 164 R 21 gr 1 ½ den.
Po zplacení dluhův zůstane čistého statku 403 R 10 gr
3 ½ den.
Dělíc to na dva díly, tehdy přijde na každý díl 201 R
20 gr 1 ½ den.
A tak se ty rozdíly dobře trefují, kromě 1 hal, který se zanechává.
f 463a
Zuzaně se na její díl vykazuje toto:
Grunt z poloulánem roli (v počtu 6) dle knih purgkrechtních, z dvoma konimi, jedny hony žita a ze dvěma hony rži na zimu vysetej za 80 R.
Ječmena 16 měřic podle šacunku za 6 R 25 gr 5 den.
Vína tři bečky po 20 R mor[avských] učiní 60 R.
Item jeden achtel vinohradu v Žerotínce z třetím dílem búdy, presem a káděma za 16 R 20 gr.
Hříbě jedno za 5 R.
Krávu jednu za 6 R.
Ovec deset kusů za 8 R 17 gr 3 den.
Svinského dobytka dva kusy za 3 R.
Vůz kovaný jeden za 8 R.
Pluh ze železy za 1 R.
Půl voza nekovaného za 1 R.
Včely 11 klátů za 10 R.
V novém poli jedny hony na zimu obsetého žita 4 R 15 gr.
Item v Radošových zaseté rži na zimu troje hony za 15 R.
Item za p[anem] Janem Blanenským dle jeho kvitancí na tři bečky do důchodů vzatého vína, mimo poražení zůstává 11 R
23 gr 4 den.
Summa což Zuzanna na díl svůj přijímá 387 R 11 gr 5 den.
Srazíce sobě z těch 387 R 11 gr 5 den dílu svého, totiž
201 R 20 gr 1 ½ den, tehdy bude povinna táž Zuzanna každoročně při posudcích na všelijaký dluhy napřed rozepsané 164 R 21 gr 1 ½ den a Adamovi sirotku 21 R 1 ½ den totiž po 8 R splacovati.
NB. Zuzanně macoše se před dílma zanechává jeden achtel vinohradu v hoře Klučové na Lipovsku, který ne[božtík] Jan Vnuček pojavši on sobě ji za manželku, na smlúvách svadebních věnoval.

f 463b
Adamovi sirotku se na díl jeho vykazuje toto:
Jeden achtel vinohradu na Nové hoře neb Žerotínce z třetím dílem búdy, presem a káděma za 166 R 20 gr.
Krávu jednu za 6 R.
Šuba jedna liškami podšitá a čepicu jednu u pa[na] Jana Kuběja zůstávající za 8 R.
Dluhu na Zuzanně macoši ut s[upr]a za převzatý statek 21 R 1 ½ den.
Summa co sirotek ut s[upr]a na díl svůj přijímá 201 R 20 gr 1 ½ den.
A tak se rozdíly dobře trefují, kromě ten jeden napřed jmenovaný halíř zbývá.

Letha 1641 dne 14. Junii vyručila Markéta Vnučková jeden achtel vinohradu z třetím dílem búdy, presem a káděma na Novej hoře, který nápadem Pavlovi Vnučkovi po neb[ožtíku] Jiříkovi Vnučkovi, otci jeho vlastním, připadl, a on nešťastně v tureckým zajetí přes sedem leth zůstává, a to tímto spůsobem, že táž Markéta Vnučková takového vinohradu jako své vlastní obdělávati chce a třetím dílem vinného útěšku každoročně platiti, totiž Dorotě Vnučkové až do vyplnění 55 R 10 gr, item Adamovi Vnučkovi náleží na něm 55 R 10 gr, item Markéta Vnučková sobě též 55 R 10 gr dobírati má, pokutž by se pak dotčený Pavel Vnuček do konce z vězení tureckého nenavrátil. A kdyby Adam Vnuček k svému zrostu přišel, aby Markéta Vnučková povinna byla tenž vinohrad dobře vydělaného postoupiti a odvésti. A pokutž by se jí až do téhož času takových 55 R 10 gr nevyplnily, tehdy tenž sirotek povinnen bude z téhož vinohradu, což se koliv vynajde, doplatiti. A že Markéta tomu všemu zadosti učiniti chce, zaručila osobami těmito: Melichar Mrkut, Martin Sedlář a Pavel Nevěra
S.R.S.A N.
f 464a
Příjem a vydání:
Od Zuzanny macoše ut s[upr]a přijato 57 R 19 gr 5 den.
Z těch peněz dle pořadného poznamenání čeládce za službu a pohřeb nebo[žtíka], na contributi a obdělání vinohradův pořadně vydáno 57 R 19 gr 5 den.

(Na přiloženém archu na konci knihy:)

Letha 1646 dne 27. Aprilis poznamenání učiněné ode mne Zuzany, pozůstalé vdovy po neboštíkovi Janovi Vnučkovi z Lipova, co sem peněz přijala i také zase po smrti manžela mého kdo a nač jsem vydala.

Přijala sem za 2 bečky vína po 3 krej[cary] más vyšeňkovaného, totiž 50 Fl.

Vydání:
Po smrti manžela mého dáno starému ouřadu contribucí zde v Lipově 9 Fl 30 kr.
Též starému ouřadu dáno pokuty za mého manžela 1 Fl.
Novému ouřadu tomuto lipovskému dáno contribucí 3 Fl.
Dáno v Nové hoře od tří achtelů od řezání 5 Fl 15 kr.
Od rýví zbírání 45 kr.
Dáno v Klučové hoře od jednoho achtele od řezání 1 Fl
45 kr.
Od zbírání rýví dáno 15 kr.
Od kolí tažení ve všech vinohradech dáno 1 Fl.
Pacholkovi domácímu dáno lonské služby 4 Fl.
Item dáno jemu za boty nové za lonský rok 1 Fl 24 kr.
Item dáno témuž pacholku za plátno konopné na 2 košile, za každý loket 8 kr, činí za 8 loket všeho 1 Fl 4 kr.
Item témuž dáno za 4 lokty plátna koudelnýho po 4 kr –
16 kr, a to na Kateř[inu].
Pohunkovi dáno lonské služby peněz 20 kr.
Témuž pohunkovi od počití botův dáno 24 kr.
Dívce dáno od počití 22 kr.
Pars 32 Fl.
Dáno za provazy k vozům za 2 svázky v Velký o jarmarku
42 kr.
Dáno od nakládání sekery jedné podvakráte kováři tasovekému 36 kr.
Dáno za novou sekeru v Veselí o jarmarce 30 kr.
Dáno od nakládání želez 9 kr.
Dáno od podkov spravování tasovskému kováři 27 kr.
Dáno [za] 2 ½ měřice ovsa k setí Maňákovi v Slavkově, po
30 kr každá měřice, 1 Fl 15 kr.
Dáno za 1 ½ měřice ovsa v Louce 45 kr.
Dáno za 3 měř[ice] ovsa Spěváčkovi, za měř[ici] 31 ½ kr, učiní za něj 1 Fl 34 ½ kr.
Dáno Zimance tasovský za 1 měř[ici] ovsa 33 kr.
Dáno Dorotě Miškýřce v Velký za 3 měř[ice] ovsa 1 Fl 30 kr a za 1 měř[ici] žita dáno 1 Fl.
Dáno Janovi Ševčíkovi v Lipově za 2 kopy slámy na sečku pro koně, za každý mandel 10 ½ kr, činí za ni 1 Fl 24 kr.
Koupila sem sobě boty nové, dala sem za ně 42 kr.
Chlapečkovi dáno za botky 12 kr.

Dáno za 2 měř[ice] a za 1 čtvrt ječmene na chléb Vlkovi v Louce, za každou měř[ici] 45 kr, činí za něj 1 Fl 41 kr.
Koupila sem sobě kolárek, poněvadž sem neměla v čem choditi, a dala sem za něj 1 Fl 24 kr.
Dala sem sobě za pás nový 24 kr.
Dala sem sobě za 2 lokty plátna 30 kr.
Dáno za vidly dřevěnný 8 kr.
Dáno za opálku 5 kr.
Dáno za džbel do maštale 4 kr.
Pars 15 Fl 35 ½ kr.
Dáno bednáři od pobíjení náčiní při vinobraní po smrti manžela mého 27 kr.
Dáno z dluhu Kašparovi Těšínskému, co neboštík byl dlužen 21 kr.
Dáno Matějovi Jančímu 12 kr.
Dáno Mokrušovi z dluhu 7 ½ kr.
Dáno Juřičce 6 kr.
Dáno Morávkovi 19 ½ kr.
Dáno Polákovýmu synu 21 kr.
Dáno starý Vnučkový 12 kr.
Pars 2 Fl 6 kr.
Summa všeho vydání 49 Fl 41 ½ kr.

(Později připsáno:)

Po tomto učiněném počtu více sem dala a na dělníky naložila takto:
Od 20. Maii až do 12. Junii:
Dala sem Adamovi, sirotku neboštíka manžela mého, za plátno na košili a katě za tři loke po 8 kr – 24 kr.
Dívce sem dala na fěrtoch za 4 lokte plátna konopnýho po
8 kr, činí 32 kr.
Více dáno té dívce za koudelné plátno za 2 lokty 10 kr.
Item té dívce dáno za mezulán na kabátek za 1 loket 15 kr.
Od šití krejčímu 6 kr.
Za šňůrky tý dívce dáno 7 kr.
Od smítky a kolí tlučení na vinohradech dáno 5 Fl.
Pacholku staré služby dala jsem 2 Fl.
Pohunkovi staré služby d[áno] 1 Fl.
Pro sebe sama a pro čeládku vychovávání dala sem za rýž na chléb za 5 měřic, každá měř[ice] po 51 kr, činí za těch
5 meř[ic] 4 Fl 15 kr.

Dáno za sedlo ku potřebě na koně 45 kr.
Za uzdu dáno 30 kr.
Za popruhy dáno 10 kr.
Za pluh novej dáno 21 kr.
Od nakládání želez dáno 10 kr.
S[um]a 16 Fl 5 kr.
Item dáno na druhej rejstřík contribucí 1 Fl 30 kr.
___________________________________________

Kniha sirotčí obce Lipov, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 382.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, únor 2009.