Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Vítkového

f 67a

Jest jich patero: Pavel, Martin, Anka, Lida, Kateřina a Manda mateř jejich šestá.
Pavel ten svej vůle užívá, k rejstrům se nestaví, Martin ten slouží v Lipově, Anka, Lida a Kateřina ty při otčímovi svém v Lipově zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 24 na Závodí, kterýž Václav Bařinů, otčím těch sirot[ků] drží 163 R 1 gr ½ den.
Z toho se termínuov, což nebožt[ík] otec jejich budouce purgmistrem do jiných sirot[čích] peněz zaplatiti má 21 R
15 gr.
I sejmouce takový termíny, zůstává čistého statku 141 R
16 gr ½ den.
Dělíce tu summu na 6 dílů, přijde na jednoho každého po
23 R 17 gr 4 ½ den.
Taková spravedlnost kdy jim jíti má, knihami
f 67b
novými purgkrechtními při gruntu 24 na Závodí se spravíš.
Václav Bařinů ten sobě na gruntě svém Mandy manželky svej díl její srazil 28 R 9 gr 1 ½ den.
A mimo to se jim vyhledalo na gruntě Tomáše Vrtalova po nebo[žtíku] Jírovi otci jejím 3 R 26 ½ gr. Ty se na šest dílů rozděliti mají.
Ty jak jíti mají, při témž gruntě 32 na Závodí se spravíš.

Jakož jest Pavlovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
28 R 9 gr 1 ½ den, taková spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým připadla na Jeho Mi[l]ost Pána a jest odvedena sirot[kům] nebožš[tíka] Mikuláše Janulka.

Letha [15]96 přijato z gruntu Václava Bařiny peněz 10 R.
Ty sou dány na termíny n[ebožtíka] otce jejich, nejsou dány, než přiznal se, že je přijal Jan Štěpána Maško[va].
Téhož letha přijato z gruntu Tomáše Vrtalového 3 R 26 ½ gr.
Těch 3 R 26 ½ gr vydány nápadníkům napřed psaným, každému po 18 gr 4 den.
Leta [15]97 přijato z gruntu Václava Bařiny 10 R.
Z toho dáno Kateřině a Ance na díly jejich po 2 ½ R.
Anně též dáno na díl její 2 ½ R.
Janovi dáno na díl jeho 5 R.
f 68a
Našlo se z register purkrechtních, že letha [15]94 a 1595 položeno od Václava Bařiny dvojích peněz 24 R.
Z toho vzala Kuna na díl její 27 R.
Omylem napsáno, jest to při statku Štěpána Maško[va].
Letha [15]98 přijato od Václava Bařiny za grunt 10 R.
Ty sou vydány na termín n[ebožtíka] otce jejich.

Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Bařiny za grunt 10 R.
Z toho dáno Ance a díl její 5 R.
Kateřině též dáno na její díl 5 R.

Sečtení tohoto statku:
Pavlovi mimo prvnější vyzdvižení na díl jeho dodati se zůstává 22 R 29 gr ½ den.
Martinovi tolikýž 22 R 29 gr ½ den.
Anně týž dodati se zůstává 14 R 25 gr 3 ½ den.
Lidě 22 R 29 gr ½ den.
Kateřině dodati se zůstává 14 R 25 gr 3 ½ den.
Summa toho, což se těm pěti sirotkom dodati má, učiní 98 R 18 gr 4 ½ den.
Ta summa nachází se na gruntě Václava Bařiny a na dluzích vyšlé spravedlnosti.

Letha [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje přijato na vyšlou spravedlnost z dluhův vyupomínaných 15 R.
Ty sou dány do statku 50 Mikuláše Janoulka podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
Též přijato z míšených s[irotčích] peněz 13 R 16 ½ gr.
Ty sou odvedeny do téhož statku 50 ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Bařiny za grunt 5 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Bařiny za grunt 5 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
f 68b
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Václava Bařiny za grunt 2 R.
Ty přijal muž Annin na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Václava Bařiny za grunt 7 R 25 ½ gr.
Ty přijal Jan Klanica na díl Anny ženy své.
A tak zouplna díl její vyzdvihl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Václava Bařiny za grunt 10 R.
Z toho dodáno ostatek spravedlnosti Kateřině na díl její
9 R 25 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.

Václav Bařina, kterýž do tohoto statku za grunt a vinohrad v Veselý hoře na Kněždubsku ležící jeden achtel k témuž gruntu připojený, jakž při zápisu gruntu 24 Václavovi Bařinovi toho doloženo jest, dopláceti měl, umřel a grunt po něm zůstalý posavad pustý zůstává. Ten když se prodá, při tomto statku se poznamenati má, komu a zač se prodá.

Tolikéž se to nachází, že n[ebožtík] Václav Bařina nezaplatíce tohoto statku, odprodal vinohradu achtel v hoře Veselé na Kněždubsku za hotové peníze. A na to místo koupil dva achtele vinohradu v hoře Radostné na Lipovsku ležící. Protož na to místo vinohradu toho na Kněždubsku prodaného z vinohradu těch dvou achtelů v Radostné hoře má se do tohoto statku platiti a z statku Václava Bařiny sem obraceti.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato z statku n[ebožtíka] Václava Bařiny za vinoh[rad] 3 R.
Z toho přijato k ruce JM Páně po Pavlovi zběhlém 1 R 15 gr.
A Lidě též vydáno na díl její 1 R 15 gr.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka jakož Lidě v tomto statku ještě dílu jejího nedobraného náleželo totiž
21 R 14 gr ½ den, ty jest prodala Janovi Bouchalovi za tři ovce.
A tak táž Lida nic více tu spravedlnosti nemá.