Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Maškova

f 5a

Jest jich devět: Jan, Bartoň, Ondra, Mikuláš, Stěpán, Jíra, Anka, Zuzana, Maruše a Kateřina mateř jejich desátá.
Jan, Bartoň, Ondra, Jíra a Anka ti sou umřeli, Mikuláš jest ženatý, Zuzana vdaná, Štěpán a Maruše ti své vuole užívají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému ještě mimo ty, kderéž již díly své vyzdvihli, toto:
Item Janovi 17 R 19 ½ gr.
Mikulášovi 17 R 19 ½ gr. Na to jest přijal 10 R a se témuž Mikulášovi k doplnění dílu jeho dodati má 7 R 19 ½ gr.
Zuzaně též náleží 17 R 19 ½ gr. Na to jest jí dáno 15 R
15 gr a tak se jí dodati má 2 R 4 ½ gr.
Štěpánovi na díl jeho náleží i po Ondrovi, bratru jeho neženatým a již zemřelým 26 R 14 gr 1 den.
Item Maruši též náleží i po Ondrovi, zemřelým bratru jejím 26 R 14 gr 1 den.
Summa všeho, co se těm výš psaným nápadníkům dodati má, učiní 80 R 11 gr 5 ½ den.
f 5b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item Kateřina, mateř napřed psaných sirotkův, zuostává těm sirotkům dopláceti za vinohrad, kterejž jest podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 92 k sobě přijala a od letha [15]72 za něj až do letha [15]93 nic nepokládala, 42 R 10 ½ gr.
Taková spravedlnost se, poněvadž táž Kateřina umřela, z statku jejího po ní zůstalý dojíti má. Na to se starší vyptati a vyptajíce se, na čem ta spravedlnost jest, do těchto rejster vypsati dáti mají.
Item na grunthě Pavla Poláčka 21 R, ty peníze jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Item a při právě hotovejch býti má 17 R 1 gr 2 den.

Letha [15]94 přijato od Pavla Poláčka peněz ročních za grunth 6 R.
Ty složeny do truhlice sirotčí.
Z toho dáno Václavovi Lethovskému od spravování toho statku 16 gr 6 den.
Též přijato od Mikuláše Maškového za vinohrad 3 R.
A skopnice zadrželé položil tolikéž tenž Mikuláš 1 R 15 gr.
Z těch položenejch peněz dáno Holomkovi Židu na dluh, což jemu nebožt[ík] otec těch sirot[ků] dlužen zůstal 2 R 8 gr.
A Mikolášovi na díl jeho též dáno 1 R.
Letha [15]95 přijato od Pavla Poláčka za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Ty sou vydány Mikolášovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Pavla Poláčka za grunth peněz 6 R.
Z toho dáno Mikolášovi ostatní spravedlnost jeho, což jemu ještě náleželo 1 R 19 ½ gr.
A tak on tu více nic nemá.

f 6a
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Poláčka ostatních peněz 3 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu za dluh 1 R 10 gr.
Leta [15]98 dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich převzatých peněz z dílu Doroty manželky jeho, což se z regimenu našlo a do peněz sirotčích míšených náležely 3 R
8 gr 5 den.
Ty se mají při vydávání ze všech dílů porážeti.
Přijato od Pavla Poláčka – nic, jest lonského roku doplaceno.
Jakož ještě Janovi a Markytě náleželo díluo jejich v tomto statku summy 52 R, ta jest na Jeho [Mil]ost Pána jakožto po zběhlých sirotcích připadla. Z níž jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti poraženo 17 R 1 gr 2 den a s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Janoulka odvedeno k vyzdvižení 25 R 14 gr 5 ½ den.
A tak oni tu žádné spravedlnosti nemají.